Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Almedalen: Inlandsbanan ska uppmärksammas i riksdagen

Under tisdagseftermiddagen låg fokus på de för norra Sverige så betydelsefulla infrastrukturfrågorna. Inlandsbanan AB hade bjudit in till två seminarier utifrån två olika men matchande perspektiv “Hur kan pendeltåg rädda Norrlands inland” och “Inlandsbanan – en outnyttjad resurs för godstransporter?”.

Under tisdagseftermiddagen låg fokus på de för norra Sverige så betydelsefulla infrastrukturfrågorna. Inlandsbanan AB hade bjudit in till två seminarier utifrån två olika men matchande perspektiv “Hur kan pendeltåg rädda Norrlands inland” och “Inlandsbanan – en outnyttjad resurs för godstransporter?”.

– Det är hög tid att börja se på Inlandsbanan som en möjlighet som utvecklar arbetspendlingen utefter hela banans sträckning, konstaterade Peter Ekholm, vd för Inlandsbanan, i sin inledning. Och vi måste också se Inlandsbanan som den resurs den är för besöksnäringens utveckling, fortsatte han.

Han redogjorde för hur projektet Snötåget har visat Inlandsbanans stora potential i båda avseendena. Om man ser till trafiken mellan Mora och Östersund överträffade tåget bussvolymerna på samma sträcka inom bara 1.5 är efter projektstart – trots avsaknad av marknadsföringsstöd. Nu har tåget dubbelt så många passagerare. Men än mer viktigt är att man nu – sammantaget tåg och buss – har dubbelt så stor trafik på sträckan som tidigare, menade Peter Ekholm.

– Det här visar på intressanta möjligheter för att en öka arbetspendlingen och stimulera tillväxten i inlandet efter hela sträckan, fortsatte Peter Ekholm.  Att spåren ofta går rakt igenom samhällena är en bara en konkurrensfördel fördel. Det förenklar tillgängligheten, menade han vidare. Men tidsvinsterna är en faktor som blir än mer intressant när hastigheten på hela E45 kommer att sänkas till 80 km/tim samtidigt som tågen kan gå snabbare på grund av de investeringar som gjorts i underhållet.

– Det gör Inlandsbanan än mer attraktiv för att utveckla såväl kollektivtrafik som besöksnäring samtidigt som de framtida investeringbehoven är långt mindre jämfört med andra nationella infrastrukturprojekt, sammanfattade Peter Ekholm.

Under det följande seminariet flyttades fokus från persontrafik till godstrafik. Frågeställningen var: “Inlandsbanan -en outnyttjad resurs för godstransporter?”

Panelen bestod av Anders Björnström vd LKAB Malmtrafik, Isak From, riksdagsledamot (s), Peter Ekholm vd Inlandsbanan AB och Per Åsling, riksdagsledamot (c).

Utgångspunkten för diskussionen var att inlandsbanan -130 mil genom 15 kommuner – går igenom ett råvarurikt område där en stor del av våra naturtillgångar finns.

– En tredjedel av all skog i Sverige finns efter inlandsbanan med en volym av 20 miljoner ton som behöver transporters ut per år, inflikade Gunnar Olofsson – styrelseledamot i Inlandsbanan AB, från publiken

I den diskussion som följde rådde det en stor samstämmighet om att en utveckling av Inlandsbanan skulle bidra till att minska sårbarheten i transportsystemet. Samtidigt skulle relativt små insatser kunna stärka bärigheten över hela linjen vilket också ökar kapaciteten.

– Att flytta det vi transporterar från väg till järnväg gynnar också besöksnäringen. Den är beroende av transporter på gummihjul, menade Peter Ekholm.

– Vi kommer att behöva skogen än mer, framhöll Isak From. Biomassan kommer att kunna spela en nyckelroll för tillväxten och regeringens mål att ställa om energisystemet innebär att vi kommer att behöva alla pinnarna från skogen och den skogen finns efter inlandsbanan fortsatte han.

Panelen framhåller att inlandsbanan ska ses som en ”åder” som går genom inlandet.  Bärighetshöjningen är central och man var överens om att de ca 200 miljoner kr som skulle behöva investeras inte bör vara avskräckande när man talar om infrastruktursatsningar.

– Det är glädjande att vi nu har den här diskussionen, konstaterade Anders Björnström. Att göra det attraktivt att transporterna råvara gör att blir lättare att bo och verka i Norrlands inland.

I panelen var man också enig om att det nu gällde att få det gäller få politisk uppbackning för en satsning på inlandsbanan inför att regeringen ska lägga infrastrukturpropositionen. Man menade att det ligger alltför mycket fokus på ett Sverigepaket Stockholm och söderut när det istället borde ligga på hela Sverige.

– Det är viktigt att man lyfter fram att man inte bygger spår utan ser det som transportnät, framhöll Isak From. Han menade samtidigt att signalerna från näringslivet har varit för svaga för att man ska kunna nå regeringen via näring och finans.

Anders Björnström underströk att LKAB i och för sig har sitt i huvud fokus på Malmbanan:

– Men vi är också beroende av att det är redundans i systemet. Händer det något måste vi ha alternativ. Därför är inlandsbanan intressant även för oss.

Man var samstämmiga om att det måste satsas på öka bärigheten efter hela sträckan och också att se till att tvärbanorna ställs i ordning. Det är viktigt att man ser transportsystemet som ett sammanhållet – och just redundant – system.

Per Åsling berättade att han vartenda år sedan han blev invald i riksdagen motionerat om Inlandsbanan. Han föreslog att man nu skulle ta ett initiativ där han, Isak From och Inlandsbanan gemensamt bjuder in till ett seminarium om Inlandsbanan i riksdagen i höst. Isak From och Peter Ekholm välkomnande initiativet utan tvekan.

– Ni är ju rörande överens om banans betydelse för framtiden, sammanfattade moderator Hanna Berheim.

Det är svårt att hävda motsatsen, konstaterade vi andra.

Skriv ut

6 juli, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer