Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Debatt: Nedläggningen av DAUM urholkar kulturarvet i norra Svergie

Myndigheten Institutet för språk och folk­minnen (ISOF) ska omstrukturera sin verksamhet. Följden blir att den ska koncentreras till tre orter (Uppsala, Stockholm och Göteborg) och avvecklas vid två (Umeå och Lund). Detta innebär att Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) läggs ner.

Myndigheten Institutet för språk och folk­minnen (ISOF) ska omstrukturera sin verksamhet. Följden blir att den ska koncentreras till tre orter (Uppsala, Stockholm och Göteborg) och avvecklas vid två (Umeå och Lund). Detta innebär att Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) läggs ner.

DAUM har arkivmaterial som rör hela Övre Norrland. Detta rika källmaterial med sitt norrländska ursprung som handlar om språk, såväl samiska, meänkieli som svenska, ortnamn, dialekter, seder och bruk är viktigt för minoritetsspråksbaserad forskning och förvaltning.

Det är också en viktig inspirationskälla för vår tids muntliga berättande. Det är i DAUM man hittar människornas berättelser, alltså grunden för det immateriella kulturarvet som i sig är en viktig angelägenhet för ISOF. Västerbotten är berättarnas län och det muntliga berättandet är en djupt förankrad rörelse som i allt större utsträckning gör sig gällande i professionella sammanhang t.ex. berättarfestivaler, teater, konst och PR- och kommunikationsbranschen. Ett exempel är den framstående skådespelaren och berättaren, Thomas Andersson, som ofta låtit sig inspireras av det historiska källmaterialet som finns i DAUM:s arkiv.

Om nedläggningen av DAUM inte stoppas kommer Sveriges största samling av samiska folkminnen – även från nordnorskt och finskt område – bland annat bestående av flera hundra inspelade jojkar, mängder av inspelningar av berät­telser och annan samisk dokumentation inte att finnas kvar i anslutning till sitt kärnområde i den svenska delen av Sápmi.

För norra Sverige är närheten till samlingarna och dess brukare i de fyra nordligaste länen en viktig sak. Samlingarna utökas hela tiden genom det stora intresset för det muntliga berättandet. De är inte ”döda”, de förnyas och lever vidare. En mycket stor del av arkivmaterialet har lämnats just till DAUM, eftersom uppgiftslämnarna då varit förvissade om att deras material skulle finns kvar i Övre Norrland. Det kan röra sig om känsligt material som lämnats in med ett förtroende för och kunskap om lokala och kanske unika förhållanden.

Att flytta detta betydelsefulla arkiv i original till Uppsala blir därmed ett hårt slag för den kulturhistoriskt intresserade i norra Sverige. Tillgänglig­heten minskar och en kompetent och engagerad personal, intimt kopplad till samlingarna, skingras. Det gäller framför allt det samiska arkivmaterialet, som utan arkivarisk kompetens i de samiska språken, och närhet till det nordliga området, avsevärt förlorar i bety­delse.

Det är viktigt att påpeka det betydelsefulla i att en kultur­institution som DAUM är verksam inom den region där materialet samlas in och där verksamheten hela tiden utvecklas tillsammans med en engagerad omgivning. Förutom att den verksamhet som engagerar så många människor avbryts så avlägsnas också materialet från det område där de minoritetsspråk som har lagstadgad status (samiska, meänkieli och finska) talas. Beslutet ter sig också ur det perspektivet illa genomtänkt.

Vi finner beslutet att lägga ner DAUM synnerligen anmärkningsvärt, särskilt i ljuset av att ISOF i sin egen redovisning av regeringsupp­draget ”Ökat regionalt perspektiv” från september 2012, alltså för två år sedan, där i klartext skriver att man bör: ”utveckla verksam­heten på DAUM, som av geografiska skäl i dag har de flesta kontakterna med forskare, studenter och allmänhet inom Västerbottens län. Satsningar bör därför göras på att upparbeta nätverk också i Norrbottens län, såväl i kusttrakterna som i inlandet, trots de långa avstånden.” (sid 9).

Det är viktigt att hitta en långsiktig lösning på arkivets framtid och vi vill verkligen vara med för att förhindra denna för regionen ödesdigra flytt. Vi är beredda att förutsättningslöst pröva andra lösningar, förslag och sätt att samverka. Den nya regeringen har uttryckt att man ska satsa på kulturen mer än tidigare. Att satsa på DAUM, det immateriella kulturarvet, berättelserna och minoriteterna är att satsa på kulturen och hoppas att den ansvariga ministern, Alice Bah Kuhnke, med kulturdepartementet känner samma sak.

Erik Bergkvist (s)

Regionråd Region Västerbotten

Nina Björby (s)

Ordförande kulturberedningen Region Västerbotten

Kent Ögren (s)

Landstingråd Norrbottens läns landsting

 

Skriv ut
24 november, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • I november 2014 skickade politiker från Västerbotten och Norrbotten en gemensam skrivelse till Kulturdepartementet och sittande kulturminister Alice Bah Kuhnke för att stoppa nedläggningen av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM).

    Debattartikeln finns också att läsa på Dagens samhälles hemsida: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/stoppa-flytten-av-samernas-kulturarv-soederut-12183

Kommentarer