Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Debatt: Regionerna måste utforma kompetensförsörjningspolitiken

I Västerbottens Folkblad 28-09-15 skriver Region Västerbottens vice förbundsstyrelseordförande Tomas Mörtcell (C), ordförande för utbildningsdelegationen Lars Ohlsson (S) och projektledare för Kompetensplattform Västerbotten Aurora Pelli tillsammans med Akademi Norrs verksamhetschef Anne Åberg om behovet av att staten ser hela landets kompetensbehov och anpassar stimulansmedel och stöd därefter.

I Västerbottens Folkblad 28-09-15 skriver Region Västerbottens vice förbundsstyrelseordförande Tomas Mörtcell (C), ordförande för utbildningsdelegationen Lars Ohlsson (S) och projektledare för Kompetensplattform Västerbotten Aurora Pelli tillsammans med Akademi Norrs verksamhetschef Anne Åberg om behovet av att staten ser hela landets kompetensbehov och anpassar stimulansmedel och stöd därefter.

De lokala och regionala behoven av kompetens ser mycket olika ut runt om i landet, men det finns även gemensamma intressen. Det behövs en nationell kompetensförsörjningsstrategi för att storstädernas bröd inte ska bli inlandets död, och vise versa.

I den färska budgetpropositionen framgår att regeringen inom den regionala tillväxtpolitiken vill prioritera kompetensförsörjningsfrågan.

Det behövs ökad samhandling mellan lokal, regional och nationell nivå för att få till en hållbar kompetensförsörjning i hela landet, något som även regeringen framhåller i budgetpropositionen. I dagsläget finns inte tillräckligt med kunskap i huvudstaden om hur behoven av kompetens ser ut i landets olika delar. Detta är förståeligt med tanke på att behoven och utmaningarna skiljer sig åt då Sverige är ett avlångt land med mycket varierande demografi och geografi. I Västerbotten ser vi hur en minskande befolkning i inlandet, stora geografiska avstånd och en könssegregerad arbetsmarknad präglar våra behov av kompetens.

God tillgång till distansutbildningar och goda pendlingsmöjligheter är två av nyckelfaktorerna för att regionen ska kunna bemöta kompetensbehoven. Så ser inte situationen ut i andra landsändar, vilket ger konsekvenser då statliga medel med syfte att stimulera kompetensförsörjningen fördelas. Många gånger slår det negativt mot behoven i norra Sverige, t.ex. att distansutbildningarna blir allt färre och att satsningarna på infrastruktur uteblir.

Med anledning av dessa observationer efterlyser vi en nationell kompetensförsörjningsstrategi. Regeringen vill i budgetpropositionen prioritera långsiktighet där kompetensförsörjningen ska formas efter de regionala arbetsmarknadsbehoven. I dagsläget har vi svårt att se formuleringen som något annat än en önskan, då till exempel minskade anslag till distansutbildningar är ett faktum. I en nationell kompetensförsörjningsstrategi skulle det bli tydligt att detta inte är en passande utveckling för t.ex. Västerbotten. I en strategi skulle även gemensamma nationella faktorer kunna identifieras. En av dessa nämnare tror vi är digitaliseringen som kan innebära effektivare utbildnings- och arbetsformer oavsett var i landet vi befinner oss. Västerbotten har kommit långt i att använda sig av digitala lösningar, medan andra regioner ligger långt efter. Integrationsfrågan är ytterligare en gemensam nämnare. Hela landet behöver utvecklas i samtakt kring de faktorer som är gemensamma för oss, annars kommer vi tids nog stjälpa varandra.

En nationell strategi för kompetensförsörjningen skulle bygga på analyser gjorda på regional nivå. Strategin skulle vara ett statens verktyg med syfte att riskminimera och maximera både nationella och regionala behov. Samtidigt skulle staten få möjlighet att leva upp till de visioner som regeringen så tydligt efterlyser i budgetpropositionen. Låt regionerna hjälpa regeringen att hjälpa regionerna.

Tomas Mörtsell (C), v. ordförande Region Västerbottens förbundsstyrelse

Aurora Pelli, projektledare Kompetensplattform Västerbotten

Lars Ohlsson (S), ordförande Region Västerbottens utbildningsdelegation

Anne Åberg, verksamhetschef Akademi Norr

Skriv ut
28 september, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer