Barn som närstående

Barn har rätt till information och stöd då en familjemedlem drabbas av svår sjukdom, skada eller hastigt avlider. Du som arbetar inom hälso- och sjukvården har ansvar att uppmärksamma barn som är närstående.

Barn som närstående på 1177 Vårdguiden

Så kan du prata med ett barn när någon i familjen är svårt sjuk eller skadad.

Barn som närstående på 1177.se

Nätverket Barn som närstående arbetar med att synliggöra de behov som barn som närstående har. Nätverket finns i Umeå och består av representanter från verksamheter inom hälso- och sjukvården samt kommunernas elevhälsa.

Nätverket barn som närstående vid Norrlands universitetssjukhus, öppnas i nytt fönster

I Länsgruppen barn som närstående finns representanter från Umeå, Lycksele och Skellefteå. Gruppen arbetar med frågor gällande barn som närstående och verkar för att klinikledningarna utser barnombud som har till uppdrag att visa på barn som närståendes behov och att de tillgodoses. Länsgruppen anordnar återkommande nätverksträffar för barnombuden.

Länsgruppen barn som närstående, öppnas i nytt fönster

Arbetsrutiner

När en patient får en allvarlig diagnos bör ansvarig personal arbeta enligt följande arbetsrutiner:

  • Identifiera om det finns minderåriga barn i familjen
  • Informera vid behov och gärna återkommande
  • Inventera behoven – har det i samtal framkommit behov av stöd?
  • Åtgärda, överlämna vid behov patient/anhörigs önskemål till aktuell instans
  • Dokumentera i patientens journal

Inom Region Västerbotten ska vårdpersonal dokumentera i patientens journal om det finns behov av stöd gällande barn som närstående.

Familjer i sorg

I Umeå arbetar Region Västerbotten tillsammans med Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Umeå kommun med stödgruppsverksamhet för familjer i sorg.

I Skellefteå arbetar Region Västerbotten tillsammans med Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Skellefteå kommun med stödgruppsverksamhet för barn/unga i sorg.

Stödgruppverksamhet för barn i sorg, Skellefteå, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Nätverket för barn som närstående, Umeå

Caroline Tellhammar
caroline.tellhammar@regionvasterbotten.se

Länsgruppen barn som närstående

Umeå
Caroline Tellhammar
caroline.tellhammar@regionvasterbotten.se

Skellefteå
Susanne Uhlander
susanne.uhlander@regionvasterbotten.se

Södra Lappland
Monika Renman
monika.renman@regionvasterbotten.se