Skaderegistrering och skadeprevention

En del av Akut- och katastrofmedicinskt centrums uppdrag utgörs av skaderegistrering i Transportstyrelsens informationssystem för trafikskador, STRADA, samt skadeprevention.

Rapporter

Skadedatabas

Sedan 1 april 1985 har kontinuerlig skaderegistrering bedrivits på akutmottagningen och andra mottagningar som behandlar akuta skadefall vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Inmatning av data till skadedatabasen administreras av Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid NUS. Registreringen har tidigare omfattat såväl IDB (Injury Data Base) och STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acqusition). Fr.o.m 2015 omfattar skaderegistreringen endast trafikskadefall (STRADA).

Patienter som besöker sjukhuset eller primärvårdsjouren i samband med vård för en akut skada ombeds fylla i en skadejournal där man får beskriva var, när och hur skadan inträffade. Skadejournalen kompletteras sedan med uppgifter från läkarens journal om diagnos och eventuell inläggning i sluten vård.

Vid analys avidentifieras uppgifterna och de sekretessregler som gäller för sjukvården följs så att ingen enskild person kan identifieras. Informationen används bland annat för att öka kunskapen om skadornas uppkomst och vilka personer som drabbas men även vilka aktiviteter och produkter som inverkat på skadan. Denna kunskap används i det skadeförebyggande arbetet samt för att beräkna ianspråktagna vårdresurser.

STRADA

STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är Transportstyrelsens informationssystem för trafikskador inom vägtransportsystemet. Syftet är att använda uppgifterna för förbättring av trafiksäkerhet. STRADA bygger på uppgifter från polisrapporterade trafikskadefall och trafikskadade som sökt vård på sjukhusens akutmottagningar.

I detta system rapporteras också fotgängare som skadat sig efter att ha halkat/snubblat inom vägtransportsystemet. Totalt rapporterades från NUS 1 360 skadefall för år 2012. Cirka 98 % av akutmottagningarna i landet medverkar idag i STRADA.

IDB

Under åren 1995-2015 ingick vår skaderegistrering i ett EU samarbete som kallas IDB (Injury Data Base), rapportering har då skett till Epidemiologiskt Centrum på Socialstyrelsen som ansvarat för denna rapportering i Sverige. Skadedata från medverkande sjukhus i den Europeiska unionen insamlas och presenteras i aggregerad (sammanslagen) form där fokus ligger på de skadefall som inträffat i hem- och fritidsmiljö. Alla typer av akuta skadefall rapporteras till IDB och under 2012 behandlades drygt 11 400 personer för skador, förgiftningar mm. AKMCs skaderegistering i IDB lades ned den 1 juni 2015 efter beslut i regionens tjänstemannaledning.

Skadeprevention

Samhällsbyggnadskontoret vid Umeå kommun har sedan början på 1990-talet använt trafikskadedata från sjukhuset för att identifiera och åtgärda farliga trafikmiljöer i Umeå. Ett exempel på detta är separeringen av cyklister och fotgängare i den s.k. svingen (lasarettsbacken) efter att ett antal incidenter uppmärksammats.