Utvecklingsprojekt

Avslutade utvecklingsprojekt

Här presenteras avslutade utvecklingsprojekt.

Akut omhändertagande av hjärtstopp i väglöst land och glesbygd

Finansiär: Socialstyrelsen.
Projektperiod: 2013-04-01 − 2015-04-30

Bakgrund och syfte

Möjligheten till överlevnad efter hjärtstopp utanför sjukhus är helt beroende på hur snabbt adekvat HLR kan påbörjas. I väglöst land och i glesbygd är sjukvårdens förmåga att snabbt nå en person drabbad av hjärtstopp begränsad. I ett system där lekmän, fjällräddning, deltidsbrandkårer, samebyar och helikopterföretag utbildas i HLR och förses med hjärtstartare kan förmågan att snabbt ta hand om hjärtstopp väsentligt ökas. Region Västerbotten kommer i samarbete med närliggande region och kommuner bygga upp ett system för att snabbt kunna ge adekvat HLR i både väglöst land och glesbygd. Detta projekt kommer att bredda det utbildnings- och förvaltningssystem som håller på att utvecklas inom ramen för det pågående projektet "Akutsjukvård i extrem glesbygd".

Projektet syftar till att öka förmågan att ge adekvat vård vid hjärtstopp i väglöst land och i glesbygd. Därmed öka tryggheten för den fasta befolkningen i glesbygd samt samer, andra yrkesverksamma, fjällvandrare, fiskare m.fl. som vistas i väglöst land.

Partners i projektet

AKMC, Akutsjuksjukvården i Västerbotten, VLL
Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) i Storuman, VLL
Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, VLL

Projektledare vid AKMC

Helge Brändström
090-785 3858
helge.brandstrom@regionvasterbotten.se

Akutsjukvård i extrem glesbygd

Finansiärer: Socialdepartementet.
Projektperiod: 2011-09-08 − 2013-09-07

Bakgrund och syfte

I fjällvärlden färdas både under snö- och barmarksperioden ett inte oväsentligt antal turister, fiskare, fjällvandrare, skoterförare som potentiellt kan drabbas av svår sjukdom eller skada. Renskötande samer är en särskilt utsatt grupp, som under stora delar av året verkar i väglöst land.

Projektet avser att ta fram en modell för akutsjukvård i extrem glesbygd. Konceptet bygger på att samebyar, lokala helikopterföretag, fjällräddning, polis, räddningstjänst samt sjukvård utbildas i ABCDE-konceptet. Medicinska kartor och utrustningspack tas fram för att transporteras ut till skadade/sjuka av lokala helikopterföretag. Rådgivningsvägar mot kvalificerad sjukvårdsrådgivning upparbetas och instruktörer utbildas. Konceptet ska ses som ett komplement till dagens sjukvård och kommer överlämnas att förvaltas av regionerna i Norra sjukvårdsregionen efter projekttidens slut.

Syftet är att trygga akutsjukvård i extrem glesbygd, med en modell för snabb och adekvat första hjälpen i väglöst land.

Partners i projektet

AKMC, Akutsjuksjukvården i Västerbotten, VLL
Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) i Storuman, VLL

Kontaktpersoner

Helge Brändström
Projektledare vid AKMC
090-785 3858
helge.brandstrom@regionvasterbotten.se

Peter Berggren
Projektledare vid GMC
090-785 44 72
peter.berggren@regionvasterbotten.se

Mer information

Projektvideo om akutsjukvård i extrem glesbygd