Avfall

Inom avfallsområdet visar trenden att mängden avfall ökar.

Återvinningsrum
Foto: Jan Alfredsson

Regionen vill minska den totala mängden avfall, minska mängden farligt avfall och öka den andel som sorteras till återvinning.

Det finns tre mätbara mål för området.

Avfall

Mål 13: Den totala mängden avfall har minskat med 5 procent per vårdtillfälle* år 2019

Resultat 2018

Den totala mängden avfall har ökat med 25 procent jämfört med 2009.

*Vårdtillfälle är en vårdkontakt i slutenvård alltså en patient som skrivits in en dag och skrivits ut en annan.

Farligt avfall

Mål 14: Mängden farligt avfall har minskat med 50 procent per viktade vårdtjänster* år 2019.

Resultat 2018

Mängden farligt avfall har ökat med 7 procent jämfört med basåret 2005.

*Viktade vårdtjänster är ett samlat produktionsmått för öppen- och slutenvård.  

Avfallsminimering och återvinning

Mål 15: Andelen konventionellt avfall som sorteras till återvinning är minst 35 procent år 2019.

Resultat 2018

Källsorteringen vid sjukhusen är 18 procent. 

Återvinnning 2018

Mål 16: Användning av utvalda engångsprodukter har minskat med 15 procent till år 2019.

Resultat 2018

Arbetet med att minska användningen av utvalda engångsprodukter har inte påbörjats.