Sepsis

För att identifiera allvarligt sjuka patienter i primärvården rekommenderas bedömning med stöd av dokumenten Tecken på allvarlig infektion hos vuxna och Tecken på allvarlig infektion hos barn som finns längst fram i ”Regnbågshäftet”. Se även Nationellt kliniskt kunskapsstöd – Sepsis.

Symtom och klinik som ofta ses vid sepsis

 • Plötsligt insättande försämring
 • Feber och frossa
 • Konfusion och eller medvetandepåverkan
 • Andningsfrekvens över 20/min
 • Takykardi
 • Hypotoni
 • Diffusa buksmärtor
 • Kräkning och diarré

 Handläggning – primärvård

 • I de fall där patient inkommer till primärvården som första vårdkontakt och misstanke om sepsis väcks, är målsättningen att ambulans larmas och handläggning sker skyndsamt. I väntan på ambulans bör inriktningen vara att stabilisera patienten.
 • Steg för steg
   • Ge syrgas (2–5 liter på grimma, > 5 liter på mask), syresättning > 94 % är målet (för patient med känd KOL ges samma mängd syrgas men målet för syresättning är > 90 %).
   • Sätt perifer venkateter (PVK) av storlek 1,2–1,3 mm (grön) eller större, gärna i båda armarna.
   • Ge Ringeracetat. Vid systoliskt blodtryck > 90 mmHg, ge 1000 ml på 1–2 timmar. Vid systoliskt blodtryck < 90 mmHg, ge 1000 ml på 30 min och upprepa till systoliskt blodtryck > 90 mmHg.
   • Gör upprepade täta kontroller av blodtryck, puls, syresättning, andningsfrekvens och vakenhet tills ambulanstransport anländer.
   • Om beräknad transporttid till sjukhus överstiger 60 minuter ska odling tas från blod och urin, därefter ges en engångsdos med intravenöst antibiotika med brett spektrum. I första hand ges cefotaxim 2 g iv. Vid allergi, annan kontraindikation eller njurfunktionsnedsättning kontaktas infektionsprimärjour för rekommendation av preparatval och dos.
   • Vid uttalad allvarlig pc-allergi kan alternativet vara kombination av klindamycin 600 mg och gentamicin 4,5-7 mg/kg x 1 iv.
   • Paracetamol 1 g kan ges om patienten är kliniskt påverkad av febern men behöver ej ges till opåverkad patient.