Jämställdhetscheck

Jämställdhetschecken kan lämnas till alla små och medelstora företag i länet, även företag i Umeå tätort, för investeringar i sitt jämställdhetsarbete. Bidraget kan lämnas med upp till 75 procent av godkända kostnader med högsta möjliga stödbelopp på 150 000 kr (200 000 kr i godkända kostnader).

Vem kan söka?
Alla små och medelstora företag i hela Västerbotten som vill investera i sitt jämställdhetsarbete.

Vilka är förutsättningarna?
Diskrimineringslagen anger att alla arbetsgivare med 25 eller fler anställda har en skyldighet att årligen dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Saknar företaget dokumentation eller att den är bristfällig, kommer krav att ställas på att detta åtgärdas innan ett annat stöd kan bli beviljas.

Från och med 2017-01-01 ska lönekartläggning göras årligen av alla företag. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera arbetet med kartläggningen. Vid ansökningar om andra stöd från företag med tio anställda eller fler begär vi in aktuell dokumenterad lönekartläggning. Om en sådan saknas kommer krav att sättas på att en sådan upprättas innan ett annat stöd kan bli beviljat.

För vad kan sökas?
Konsultkostnader avseende jämställdhetsutveckling som inte bedöms ingå som ordinarie verksamhet. Det kan handla om kostnader för framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande, kostnader för framtagning av en lönekartläggning eller kostnader för att utveckla och stärka jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen och i företaget.

Hur mycket stöd kan lämnas?
Jämställdhetschecken är maximerat till 75 procent av den godkända investeringen och kan lämnas mellan 20.000-150.000 kr.

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se   Vi rekommenderar att (mobilt-) bankid används för att logga in. Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. 

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 3 bilagorna digitalt om inte annat sägs nedan, till ansökan:

  1. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
  2. Jämställdhetsplan (om sådan är framtagen)
  3. Kopia av offert

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Region Västerbotten.

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk i avvaktan på beslut. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas en ärendebekräftelse via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan.

När ska investeringen genomföras?

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

 

Om stöd beviljas:
Om ditt företag blir beviljad stöd till dina investeringar får du ett beslut via epost som säger:

Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag.
Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för jämställdhetscheck, 1 år efter stödet har utbetalts.

 

Hur utbetalas stödet?
Obs! Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem. 

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd