FoU Socialtjänst

FoU Socialtjänst arbetar för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbottens län. Vi är en stödresurs till socialtjänsten i länets kommuner och i viss mån till angränsande hälso- och sjukvård.

FoU Socialtjänat verksamhet fokuserar på fyra kärnuppdrag:

 • Praktiknära forskning
 • Kompetens- och verksamhetsutveckling
 • Systematisk uppföljning
 • Samverkan

Vår målgrupp är främst chefer och ledare på olika nivåer i kommunernas socialtjänst, men även motsvarande inom angränsande hälso- och sjukvård.

Våra mål

 • bidra till lärande och kunskapsutveckling för en kunskapsbaserad praktik i socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
 • vara brobyggare mellan forskning och praktik, mellan kommun och landsting, mellan olika verksamheter, professioner och brukare
 • stärka den regionala stödstrukturen för kunskapsutveckling med utgångspunkt från huvudmännens behov av kunskapsstöd och genom samverkan med andra kunskapsmiljöer
 • utgöra en länk mellan nationell och lokal nivå i samspelet för kunskapsutveckling genom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS).

Så arbetar vi

Vid FoU Socialtjänst arbetar forskningsledare och utvecklingsledare med kunskapsbildning ur en rad olika aspekter. Det kan handla om att bistå verksamheter inom kommuners socialtjänst och angränsande hälso-och sjukvård med kunskaps- och metodstöd, verksamhetsutveckling och uppföljning. Här bedrivs även praktiknära forskning, ofta i samverkan med universitet eller andra aktörer, samt arbete för att synliggöra och tillvarata kunskap från professionerna och brukarna.

FoU Socialtjänst utgör en central del i den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) för länets kommuner och angränsande hälso- och sjukvård. Vi bidrar med verksamhetsnära stöd baserat på ett kritiskt tänkande och en forskande nyfikenhet.

FoU Socialtjänst i Västerbotten är medlem i intresseföreningen FoU Välfärd. Föreningen FoU Välfärdsamlar landets FoU-enheter i gemensamma frågor och verkar för att:

 • främja en kunskapsbaserad välfärd
 • stärka intresset för forsknings- och utvecklingsfrågor
 • utgöra en nationell påverkansaktör
 • stödja lokala/regionala strukturer för kunskapsutveckling
 • utgöra en arena för inspiration, erfarenhetsutbyte och samverkan

Historik

FoU Socialtjänst i Västerbotten startade som FoU Välfärd den 1 februari 2011 utifrån huvudmännens viljeinriktning att skapa en regional enhet för kunskapsutveckling inom kommunernas socialtjänst och angränsande landstingsverksamheter. Verksamheten startade även som ett resultat av den landsomfattande satsningen på en plattform för en evidensbaserad praktik som tecknades genom gemensamma överenskommelser mellan dåvarande regering och Sveriges Kommuner och Regioner.

Nyheter och utveckling

För mer information, besök webbplatsen fousocialtjanst.se.

Annika Nordström Enhetschef och forskningsledare
E-post
annika.nordstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
072-526 57 32