Missbruk och beroende


Inom missbruk- och beroendeområdet har utvecklingsledare möjlighet att stötta länets kommuner och angränsande hälso- och sjukvård med utgångspunkt i FoU Välfärds fyra kärnuppdrag.

 1. Kunskaps-, metod- och implementeringsstöd
 2. Uppföljning och utvärdering
 3. Analysstöd och förbättringsarbeten
 4. Praktiknära forskning

 

Riskbruk, missbruk, beroende – Basutbildning

Kostnadsfri utbildning under tre heldagar 2019 (26 september, 24 oktober, 21 november) för yrkesgrupper som möter riskbruk, missbruk, beroende i olika verksamheter.

Frågor: Kontakta Lena Häggström, lena.haggstrom@regionvasterbotten.se

Program och innehåll

Presentationer

Dag 1, 2019-09-26

Välkomna

De nationella riktlinjerna

Tidiga interventioner

Sociala faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutvecklingen och behandling samt komplikationer för barn och familj

Nationella ANDT-strategin

Dag 2, 2019-10-24

Blodsmitta

Sprutbytet

Dag 3, 2019-11-21

Somatiska komplikationer vid missbruk

Utredning av alkohol- och drogproblem

 

Länsdialog om handlingsplan mot missbruk och beroende, 13–29 år

Datum och tid: Torsdagen den 10 oktober 2019, klockan 9.00–15.30
Plats: Umeå Folkets Hus
Frågor: Kontakta Lena Häggström, lena.haggstrom@regionvasterbotten.se

Program och innehåll

Presentationer

SKLs handlingsplan Västerbotten

Umeå kommun

 

 

En dag om Riskbruk, missbruk och beroende

Presentationer från Umeå Folkets hus, 7 maj 2019, klockan 9.00-16.30

Ann-Sofie Johansson

Gunilla Persson

Jörn Schneede

Martina Zetterqvist

Sara Dinwiddie 1

Sara Dinwiddie 2

Sara Wallhed Finn 1

Sara Wallhed Finn 2

 

Länsöverenskommelse 2019 Riskbruk/Missbruk/Beroende

För socialtjänsten och hälso- och sjukvården

 

Från den 1 juli 2013 föreligger en skyldighet för landsting och kommuner att formulera gemensamma överenskommelser om ansvarsfördelning och samarbete (SoL 5 kap. 9a§, HSL 8b§).

Länsöverenskommelsen i Västerbotten rörande Riskbruk-missbruk-beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten (2016) är föremål för uppdatering under 2018, då bland annat spelmissbruk kommer att inkluderas.. Fram till dess gäller den tidigare: Länsöverenskommelse Riskbruk – Missbruk – Beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2016 – för utskrift

Varje kommun ska i samverkan mellan kommun och landsting formulera Lokala överenskommelser om ansvarsfördelning inom missbruks- och beroendeområdet. Länsöverenskommelsen är tänkt att utgöra basen för dessa lokala överenskommelserna.
FoU Välfärd kan ge praktiskt stöd i utformandet av de lokala överenskommelserna.

Nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende publiceras 2015.

Riktlinjerna syftar till att ge vägledning och utgöra underlag för beslut dels på övergripande nivå i lednings- och styrningsfrågor, fördelning av resurser, val av arbetssätt inom en verksamhet och liknande, men kan också ge vägledning i beslut för enskilda personer. I form av bästa tillgängliga kunskap kan rekommendationerna också vara viktiga för beslut för enskilda personer, men utöver denna kunskapskälla behöver personal även ta hänsyn till patienten/klienten/brukarens egna särskilda förutsättningar och önskemål samt den egna professionella expertisens kunskap och erfarenheter i enlighet med en evidensbaserad praktik (EBP).
 
Rekommendationer om åtgärder sorteras in i sju områden:
 • bedömningsinstrument
 • medicinska test
 • läkemedelsbehandling
 • psykologisk och psykosocial behandling
 • psykosociala stödinsatser
 • behandling vid samsjuklighet
 • psykologisk och psykosocial behandling för ungdomar

Riktlinjerna kan laddas ner eller beställas genom: Nationella riktlinjer – missbruk o beroende

Riskbruk av alkohol omfattas av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) som riktar sig mot hälso- och sjukvården. Dessa riktlinjers åtgärdsnivåer består av enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. De rådgivande samtal som förordas vid riskbruk beskrivs som en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten på vanligtvis 10-15 minuter. Riktlinjerna finns att ladda ner HÄR

PUMAC administreras av FoU Välfärd och förutom representation från Region Västerbotten består gruppen av representanter från landstinget, kriminalvården, Umeå och Skellefteå kommuner samt länsstyrelsen. Förutom att arrangera länsövergripande utbildningar och konferenser är PUMAC en viktig samverkansgrupp för missbruksrelaterade frågor och projekt i länet.

En återkommande aktivitet är att PUMAC varje år arrangerar ”Baskursen rörande riskbruk, missbruk, beroende” omfattande tre heldagar.

 

 

Lena Häggström Utvecklingsledare – missbruksområdet
E-post
lena.haggstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070 – 333 96 44