Nätverk för samverkan

För kunskapsspridning och verksamhetsutveckling i länet har både nationella och regionala nätverk stor betydelse. FoU Socialtjänst har representation i flertalet av SKR:s nationella nätverk och SBU:s metod-nätverk. För att information och kunskap på bästa sätt ska nå ut till kommunerna och de personer och verksamheter som är berörda har vi tillgång till ett antal regionala nätverk i länet. Genom dem kan vi samla lokala frågeställningar och utvecklingsbehov och vid behov även ta dessa till nationell nivå. Nätverkens syfte och sammansättning kan variera.

spindelnät
Foto: Nicolas Picard från Unsplash

Förutom de givna grupperingarna av socialchefer och socialnämndsordföranden finns i länet följande nätverk:

  • IFO-chefsnätverk
  • MAS-nätverket
  • BBIC-nätverket
  • Chefsnätverk inom funktionshinderområdet
  • PUMAC – planeringsgruppen för utbildningar inom missbruksområdet i AC län
  • NUA – Regionalt nätverk för uppföljning och analys
  • Nätverk för stödpersoner -EKB
  • Nätverk för Uppdrag psykisk hälsa
  • Länssamrådsgrupp för ANDT