Första hjälpen

Psykisk ohälsa och sjukdom är vanligt förekommande, särskilt depression, ångestsjukdomar och alkohol – eller drogmissbruk. Kunskapen om vår kroppsliga hälsa är i allmänhet god men kunskapen om vår psykiska hälsa är ofta bristande. Okunskapen bidrar till negativa attityder och fördomar som ofta hindrar  den drabbade att söka hjälp i tid och att söka rätt sorts hjälp. Det hindrar också människor från att ge rätt stöd till familjemedlemmar och andra närstående, helt enkelt därför att de inte vet hur de skall göra.

Den dominerande riskfaktorn för självmord är psykisk ohälsa. Men många människor är rädda för att tala om självmord och okunniga om hur värdefullt ett gensvar från omgivningen är för den självmordsnära. Kunskaper om självmordsproblematik och träning i att tala om självmord ger större trygghet i mötet med självmordnära personer och underlättar beredskapen att gripa in och hjälpa.

AVSIKTEN MED FÖRSTA HJÄLPEN ÄR:

  • Att rädda livet på en person som kanske kan skada sig själv
  • Att se till att personen får professionell hjälp innan hans/hennes psykiska hälsa förvärras
  • Att underlätta ett tillfrisknande
  • Att hjälpa och stödja en person som har psykiska problem

PROGRAMMET FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA LÄR UT:

  • hur man känner igen de olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser.
  • hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen
  • hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.