(H)järnkoll

Kampanjen Hjärnkoll visade att det som tydligt förändrande negativa attityder var mötet med personer som med hjälp av sin egen berättelse om psykisk ohälsa inger hopp, visar på möjlighet till återhämtning och ökar öppenheten kring ämnet hos dem de möter. I Västerbotten har arbetet med att förändra attityder varit framgångsrikt. Västerbotten var ett av de första län som arbetade med Hjärnkoll. Arbetet med att förankra och befästa och utveckla en metod har gett resultat.

I Västerbotten har vi idag upparbetade och etablerade nätverk och är väl kända hos såväl offentliga som privata aktörer. Genom våra nätverk och vår organisation förmedlar vi en stor mängd informatörsuppdrag till våra ambassadörer/informatörer. Sedan 2015 finns en fungerande länsförening som ansvarar för uppdraget med hjälp av Socialpsykiatriskt kunskapscentrum.

Föreningen har följande övergripande målsättningar:

  • Att arbeta för att öka kunskap, minska negativa attityder och diskriminering för att därigenom öka inflytandet och rätten till delaktighet för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.
  • Att bedriva regional Informatörs/ambassadörsverksamhet på basis av de erfarenheter som gjorts inom Hjärnkoll 2009-2014. Med regional ambassadörsverksamhet avses aktiviteter för att samordna, marknadsföra och på andra sätt stödja länets Hjärnkollambassadörer att enskilt och i nätverk arbeta med att öka kunskapen kring psykisk ohälsa, motverka fördomar och diskriminering.
  • Att samverka med andra relevanta organisationer regionalt och nationellt

I arbetet med informatörsverksamheten har vi i Västerbotten sedan många år ett upparbetat samarbete med angränsande län ”Hjärnkoll Norrland” vad gäller informatörsverksamhet, förmedling av uppdrag, gemensamma utbildningsinsatser, m.m. Vi har också under lång tid bjudit in och haft med ambassadörer/informatörer i angränsande län utan egen organisation i vår verksamhet

Det övergripande arbetet i Västerbotten utgår bland annat från de målsättningar som anges i regeringens Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016, samt den överenskommelse som nu finns för 2016.

I arbetet har även Socialstyrelsens skrift: Att ge ordet och lämna plats använts som vägledning i arbete