Tillfällig utvecklingscheck för besöksnäringen till följd av Corona-pandemin

På grund av den pågående Corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag inom besöksnäringen som drabbats extra hårt av Corona-pandemin. Stöd kan lämnas till tillväxtskapande insatser med syfte att utveckla företag på ett sådant sätt att verksamhetens fortlevnad kan säkras långsiktigt. Stödet är sökbart i hela Västerbotten, men med varierande stödprocent.

För att kunna söka utvecklingschecken ska företaget ha/vara:

 • Tydligt drabbad av Corona-pandemin
 • Minskad omsättning med minst 30 %
 • Arbetsställe registrerat i Västerbotten
 • F-skattsedel
 • Småföretag med max 49 anställda (räknat per 2020-01-01) För beräkningen av antalet anställda, ska även de företag ingå som är ägare med 25 % eller mer. Bedömningen av ett företags storlek (bedömning av SMF-företag) följer i övrigt kommissionens rekommendation 2003/361/EG för vilket en handledning tagits fram. (Länk till handledningen)
 • Stödbehov 
 • Bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år, undantag för säsongsverksamhet
 • Minst ett bokslut
 • Näringsverksamhet med vinstsyfte
 • Besöksnäring ska vara företagets huvudsakliga verksamhet

Beskrivning av stödet:

 • Är sökbart till och med 2021-02-28
 • Minsta stödbeloppet 20 000 kr (Stöd lämnas ej för moms)
 • Maxbeloppet är 500.000 kr (Stöd lämnas ej för moms)
 • Stöd till "mjuka kostnader" kan lämnas med 80% (t ex köp av tjänster, marknadsföring, digitalisering, produktutveckling, organisationsutveckling). Maximalt stöd för mjuka kostnader är 150 000 kr.
 • Stöd till "hårda kostnader" kan lämnas med 50 %  i kommunerna: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Vindeln (hårda kostnader är: byggnader/anläggningar, maskiner/inventarier)
 • Stöd till "hårda kostnader" kan lämnas med 35 % i stöd i kommunerna: Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå och Vännäs. 
 • Stöd till personalkostnader: Stöd till löner kan max uppgå till hälften av det totala stödbeloppet. Lönen räknas som högst 150kr/h eller verklig timlön (innan sociala avgifter) om den är lägre, dock totalt högst 100.000kr. Personalkostnaderna ska vara tydligt kopplade till utvecklingsarbetet.
 • Behovsprövas för varje enskilt företag, Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst
 • Ska vara påbörjat inom 3 månader från beslut
 • Ska vara genomförd och slutredovisat senast 2021-05-31
 • Stödet är ett så kallat "försumbart stöd".

Stöd lämnas inte till:

 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • Lönekostnader för personal som är korttidspermitterade
 • Driftskostnader
 • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen
 • "Hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning
 • Köp från närstående (gäller både personer och närstående företag)
 • Företag med fler än 49 anställda. (räknat per 2020-01-01) För företag som ingår i koncern där de ägs till 25 % eller mer av ett eller flera företag beräknas antalet anställda inom hela koncernen. 
 • Moms
 • Lönekostnad till ägare av Enskild Firma och/eller Handelsbolag

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se. Logga in med (mobilt) BankID och välj: "Tillfällig utvecklingscheck för besöksnäringen till följd av covid-19/Corona”

Du fyller i de frågor som är relevant för ansökan och skriver "Ej akuellt" på de frågor som inte är aktuellt för den planerade omställningen. I nuläget efterfrågas inte rätt bilagor i webbansökan, det är endast nedanstående bilagor som behöver laddas upp och skickas med webbansökan.

Obligatoriska bilagor som ska skickas med är:

 1. Checklista och beskrivning av hur företagets darabbats av Corona-pandemin. Mall finns här:
 2. Offerter på de externa kostnaderna
 3. Bokslut
 4. Resultatrapporter som visar på omsättningstapp på minst 30% jämfört med motsvarande period förra året.

 

Om ni söker stöd för lönekostnader bifogas även:

 1. Lönebesked för personal som kommer att arbeta med utvecklingsarbetet
 2. Specificering av de timmar ovannämnd personal ska arbeta med utvecklingsarbetet

 

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd! Har du frågor kring stödet är du välkommen att kontakta någon av oss handläggare. Ofullständig ansökan riskerar att avslås.

 

När ska investeringen göras

Ansökningsperioden för utvecklingscheck är 2020-07-01—2021-02-28 och investeringen måste vara genomförd och slutredovisat senast 2021-05-31.  Investeringen måste påbörjas inom tre månader från beslut om stöd.

 

Hur utbetalas stödet?

OBS! Stödet betalas alltid ut till företaget som ansökt om stödet. Det betyder att vi inte kan betala ut till någon av företagets leverantörer.

För Utvecklingschecken finns möjlighet att för externa kostnader få stödet utbetalt mot uppvisande av faktura innan den betalats (insatsen måste dock vara genomförd).

Tänk på att stöd inte lämnas för moms!