Tillfällig utvecklingscheck för detaljhandeln till följd av Corona-pandemin

På grund av den pågående corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag inom detaljhandeln i kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Vindeln, som drabbats extra hårt av corona-pandemin och som investerar i företagets utveckling för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

För att kunna söka utvecklingschecken ska företaget ha:

 • Tydligt drabbats av Covid-19
 • Minskad omsättning med minst 30 %
 • Arbetsställe registrerat i någon av kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Vindeln
 • F-skattsedel
 • Max 49 årsanställda per 2020-01-01
 • Stöd till lönekostnader kan ej lämnas till anställda som är korttidspermitterade
 • Stödbehov finns
 • Bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år 
 • Minst ett bokslut
 • Näringsverksamhet med vinstsyfte
 • Detaljhandeln ska vara företagets huvudsakliga verksamhet

Beskrivning av stödet:

 • Stödet vänder sig till företag inom detaljhandeln* som drabbats hårt av Corona-pandemin och har möjlighet att investera i företagets utveckling för att bemöta krisen.
 • Lämnas endast i investeringsområde A (Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Vindeln)
 • Är sökbart till och med 2021-02-28
 • Minsta stödbelopp 20 000 kr (exkl moms)
 • Maximalt stöd är 500.000 kr (exkl moms)
 • Stöd till "mjuka kostnader" kan lämnas med 80% (t ex köp av tjänster, marknadsföring, digitalisering, produktutveckling, organisationsutveckling). Maximalt stöd för mjuka kostnader är 150 000 kr.
 • Stöd till "hårda kostnader" kan lämnas med 50 %  i kommunerna: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Vindeln (hårda kostnader är: byggnader/anläggningar, maskiner/inventarier) 
 • Stöd till personalkostnader: Stöd till löner kan max uppgå till hälften av det totala stödbeloppet. Lönen räknas som högst 150kr/h eller verklig timlön (innan sociala avgifter) om den är lägre, dock totalt högst 100.000kr. Personalkostnaderna ska vara tydligt kopplade till utvecklingsarbetet.
 • Behovsprövas för varje enskilt företag, Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst
 • Ska vara påbörjat inom 3 månader från beslut
 • Ska vara genomförd och slutredovisat senast 2021-05-31

 

*Definition av detaljhandel: Detaljhandel avser företag där varor kan köpas enskilt, till skillnad från partihandel. Verksamheten ska främst vara inriktad på konsumentköp som sker i fysisk butik. Hit hör sällanköpshandel så som handel med fritidsvaror, handel med hemutrustning och sällanköpshandel.

Stöd lämnas inte till:

 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • Lönekostnader för personal som är korttidspermiterade
 • Driftskostnader
 • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen
 • "Hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning
 • Köp från närstående (gäller både personer och närstående företag)
 • Företag med fler än 49 anställda. 
 • Moms
 • Lönekostnad till ägare av Enskild Firma

 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se. Logga in med (mobilt) BankID och välj: "Tillfällig utvecklingscheck för besöksnäringen till följd av covid-19/Corona”

Du fyller i de frågor som är relevant för ansökan och skriver "Ej akuellt" på de frågor som inte är aktuellt för den planerade omställningen. I nuläget efterfrågas inte rätt bilagor i webbansökan, det är endast nedanstående bilagor som behöver laddas upp och skickas med webbansökan.

Obligatoriska bilagor som ska skickas med är:

 1. Checklista och beskrivning av hur företagets drabbats av Corona-pandemin. Mall finns här:
 2. Offerter på de externa kostnaderna
 3. Bokslut
 4. Resultatrapporter som visar på omsättningstapp på minst 30% jämfört med motsvarande period förra året.

 

Om ni söker stöd för lönekostnader bifogas även:

 1. Lönebesked för personal som kommer att arbeta med utvecklingsarbetet
 2. Specificering av de timmar ovannämnd personal ska arbeta med utvecklingsarbetet

 

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd! Har du frågor kring stödet är du välkommen att kontakta någon av oss handläggare. Ofullständig ansökan riskerar att avslås.

 

När ska investeringen göras

Ansökningsperioden för utvecklingscheck är 2020-07-01—2021-02-28 och investeringen måste vara genomförd och slutredovisad senast 2021-05-31. Investeringen måste påbörjas inom tre månader från beslut om stöd.

 

Hur utbetalas stödet?

OBS! För utvecklingschecken finns möjlighet att för externa kostnader få stödet utbetalt mot uppvisande av faktura innan den betalts (insatsen måste dock vara genomförd).

Tänk på att stöd inte lämnas för moms!

 

För mer information om utbetalning av stöd se: Inför utbetalning av beviljat stöd