Fastighets- och byggprojekt

Vid Norrlands universitetssjukhus pågår ett antal stora bygg- och renoveringsprojekt. I de äldre delarna av sjukhuset krävs genomgripande renoveringar och lokalerna behöver anpassas efter verksamheternas behov. Dessutom finns ett stort behov av nya lokalytor, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla Nus och möta kraven från framtidens hälso- och sjukvård.

Foto: Thomas Jonsson

Byggområden och störningar

Aktuell störningsinformation samt karta

Byggnad 2-4

Byggnad 2-4 vid Nus uppfördes 1956 och har dragits med byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) som man nu ska komma till rätta med genom ett antal åtgärder. Samtliga fönster har bytts ut, byggnaden har fått mer isolering, ny fasad, ny ventilationsanläggning och nytt sadeltak. Dessa åtgärder, som fokuserar på byggnadens klimatskal, ger bättre arbetsmiljö och ökad inomhuskomfort. Byggnaden får också en ökad energiprestanda och minskat underhåll.

Parallellt med de yttre renoveringarna pågår ett omfattande invändigt renoveringsprojekt. Den invändiga renoveringen av byggnad 2-4 påbörjades under våren 2018 och beräknas pågå under ca två år.

I byggnad 2-4 bygger man framförallt lokaler för dagvård och administration. På översta våningen planerar man för bokningsbara och allmänna konferenslokaler, grupprum och undervisningsrum för att minimera behovet av denna typ av lokaler på respektive våningsplan vilket effektiviserar ytorna. De nedre våningarna är planerade för vårdavdelningar, mottagning och servicefunktioner. Administrativa lokaler förläggs i nära anslutning till vårdverksamhet i närliggande byggnader för att optimera flöden och samband.

I och med att det pågår många och stora ombyggnationer på sjukhuset förbereds även tillfälliga evakueringslokaler i byggnad 2-4 för verksamheter som behöver flytta ut ur sina ordinarie lokaler på grund av renovering. På så vis kan sjukhuset fortsätta utvecklas och renoveras parallellt med pågående verksamhet.

Byggnad 5A totalrenoveras

Byggnad 5A uppfördes 1957 och har dragits med byggnadsrelaterad ohälsa som man nu ska komma till rätta med genom en rad olika åtgärder. Allt, bortsett från källarplan och delar av översta våningen, ska rivas ut och ersättas med nytt. Även fönster, ventilations- och värmesystem ska bytas. Dessa åtgärder kommer att ge bättre arbetsmiljö, ökad inomhuskomfort och byggnaden kommer att få ökad energiprestanda och minskat underhållsbehov.

Våning 2 och 3 är återuppbyggda och Umeå Universitet har flyttat in med sin KTC-verksamhet (Kliniskt träningscenter). Övriga våningsplan är förberedda för fortsatt renovering. När beslut fattas om vilken verksamhet som ska flyttas in är våningsplanen redo att återuppbyggas och anpassas till den verksamhet som flyttar in.

Renoveringen av byggnad 5A vån 2 och 3 beräknas pågå från våren 2018 till och med sensommaren 2020. Byggnad 5A ligger mellan "Dallashuset" byggnad 1D (norra entrén) och byggnad 6M som bl.a. inrymmer Blodcentralen.

Byggnad 10

Byggnad 10 uppfördes 1970 och har precis som byggnad 2-4 dragits med byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) som man nu åtgärdar. Samtliga fönster ska bytas även här, men denna byggnad behöver inte tilläggsisoleras då fasaden håller betydligt bättre standard. Byggnad 10 ska också få ny ventilationsanläggning och nytt tak, och lågdelarna av byggnad 10 ska byggas på med två våningar. Parallellt med de åtgärder som fokuserar på byggnadens klimatskal (fasad, tak, fönster mm) pågår även ett omfattande invändigt renoveringsprojekt i byggnad 10.

Byggnad 10A och B byggs på med två våningsplan
Byggnad 10A och 10B byggs på med två våningar vilket kommer innebära att sjukhuset får 5 230m2 ny lokalyta. De nya våningsplanen kommer att förbättra patientflöden och verksamhetsflöden inom vården genom att skapa nya, moderna och effektiva vårdlokaler.

Påbyggnationen av två våningsplan innebär även att byggnaderna förses med ett bättre yttertak vilket minskar risken för läckage och vattenskador, då det gamla taket varit dåligt och riskerat att släppa igenom fukt. Dessutom installeras en energieffektiv ventilationsanläggning som kommer förbättra inomhusklimatet och minska energiförbrukningen i byggnaden. Byggnad 10A och 10B kommer även att få ny fasad. 

Invändig renovering
De invändiga renoveringarna i byggnad 10 syftar till att byta ut ineffektiva system och installationer, samt byta ut invändiga material som måste bort för att skapa funktionella, sunda och miljöanpassade lokaler.  De invändiga renoveringarna i kombination med de yttre renoveringarna ger byggnaden en helt ny livscykel, förbättrad energiprestanda och bättre inomhusklimat.

Byggnad 28 är en ny byggnad för psykiatrisk vård

Nya byggnad 28 byggs för att inrymma samlade lokaler för psykiatrisk vård inom Region Västerbotten. Vårdavdelningar för barn och ungdomspsykiatri (BUP), vuxenpsykiatri och för rättspsykiatrisk vård samt lokaler för mottagning, dagvård och administration byggs. Umeå universitet ska även ha viss verksamhet i huset med lokaler för forskning och utveckling.

Vårdavdelningarna placeras med utsikt mot sjukhusparken och älven. Fyra gårdsrum anläggs där patienter kan få daglig utevistelse.

Byggnationerna ställer höga krav på energiförbrukning. Ett geoenergilager med 44 st borrhål ska byggas som försörjer huset med både värme och kyla. På taket installeras solfångare för varmvatten och solceller för produktion av el. Stora krav ställs på byggmaterial där alla materiel dokumenteras utifrån ställda miljökrav.

I slutet av maj 2018 etablerades arbetsområdet med stängsel, bodar och ny infart för byggtrafik från Holmsundsvägen. Rivning av de gamla sjukhusbyggnaderna påbörjades i mitten av juni och färdigställdes i januari 2019. Markarbeten pågår löpande och det nya psykiatrihuset beräknas vara färdigt under våren 2022.

En ny byggnad för psykiatrins verksamheter ska byggas invid sjukhusparken och Holmsundsvägen.

Byggnad 29 – ny byggnad för läkemedelsproduktion, IVF-klinik och administration

Byggnad 29 är en modern och energieffektiv byggnad som förväntas stå färdig i slutet på 2020. Den nya byggnaden byggs i närheten av södra entrén, i korsningen Köksvägen/Klintvägen där det tidigare varit en parkering.

I byggnaden ska bland annat sjukhusapoteket, palliativ medicin (tidigare AHS), IVF-kliniken, Cancercentrums administration, Läkemedelscentrum, Rättsmedicin och flygkoordineringen flytta in. Fastigheten blir en lågenergibyggnad som är jämförbar med passivhus. Det kommer bland annat finnas en miljövänlig geotermisk uppvärmning och ett effektivt ventilationssystem med värmeåtervinning.

 Byggnad 29

Byggnad 29 är den nya byggnaden för bland annat läkemedelsproduktion, IVF-klinik och administration.