Byggområden och störningar

Karta över byggområden Nus

Karta över aktuella byggområden och avspärrningar

Aktuella byggprojekt

Läs mer om de olika byggprojekt som pågår på Nus

Pågående och planerade yttre störningar

Avstängning vid terapibadet

Vägen ned till terapibadet (nedanför förlossningen) och därmed terapibadets yttre entré stängs av från och med den 7 maj 2018. Besökare till terapibadet hänvisas att använda invändig entré. Avstängningen görs för att garantera säkerheten för tredjeman på grund av närliggande byggprojekt med tillhörande transporter och lyft.

Markarbete, sprängningar och avstängda cykelbanor i samband med nya psykiatrihuset

Markarbeten och sprängningar kommer att förekomma i området under vintern och våren 2019. Innan sprängning utförs ljuder ett flertal ljudsignaler, förbipasserande trafik och gående stoppas, och därefter detoneras sprängladdningen. När området är säkrat ljuder en ihållande signal för att signalera att det är säkert att passera. Sprängningarna kommer att pågå till och från under cirka 9 veckor, och man beräknar kunna spränga cirka 2-3 laddningar om dagen.

För att transportera material med så lite påverkan som möjligt på övrig trafik inom sjukhusområdet har en infart för byggtrafik skapats från Holmsundsvägen till arbetsområdet. Även ambulansinfarten från Holmsundsvägen byggs om till en tvåfilig in- och utfart. Under ombyggnationerna bygger man en provisorisk ambulansväg från Holmsundsvägen upp mot arbetsområdet.

I samband med markarbetet och byggnationerna av det nya psykiatrihuset stängs cykel- och gångvägar vid sjukhusområdets utkant av. Då det förekommer många transporter och tung trafik till och från byggarbetsplatsen hänvisar vi till gång- och cykelvägen vid Köksvägen. För den som ska passera sjukhusområdet finns även Västra Hyvlargränd och Tvistevägen som alternativ. Vi rekommenderar inte vägen genom sjukhusparken på grund av att framkomligheten kan vara mycket begränsad på grund av att markarbeten, transporter och tung trafik förekommer i området.

Det nya psykiatrihuset beräknas vara färdigt under våren 2022 och då öppnar gång- och cykelvägarna i området igen.

Karta omledning av gång- och cykelbanor Nus sept 2018

Markarbeten i samband med nya byggnad 29

För att bygga nya byggnad 29 måste befintlig elförsörjning och vatten- och avloppsdragningar i området ledas om. Arbetet kommer innebära att Köksvägen och Klintvägen påverkas av omledningar, begränsad framkomlighet och reducerad vägbredd.

En ny kulvert ska ledas fram till nya byggnad 29. När detta arbete pågår kommer Åldersstigen vid byggnad 27 och byggnad 24 (infektion) att vara avstängd.

Sprängningar i mark och berg kommer också att förekomma i området. Vid sprängning stoppas trafiken på Köks- och Klintvägen tillfälligt för att sedan släppas på igen när sprängningen är klar.  

Parkeringsyta P18 försvinner
Från och med våren 2018 stängs parkering P18 då nya byggnad 29 ska byggas i detta område. Vi hänvisar till övriga parkeringsytor för besökare kring sjukhuset, se parkeringsinformation för Nus.

Avstängningar utanför byggnad 5A

I och med att byggnad 5A ska totalrenoveras så stängs utomhusytorna av på båda sidor om byggnaden under renoveringsarbetet. Byggarbetsområdet stängslas in och stängs av för tredjeman från och med vecka 20, 2018. Frekvent in- och uttransport av material kommer att förekomma till och från området så vi uppmanar till försiktighet.

Avstängning utanför medicinska biblioteket

Området utanför medicinska biblioteket, vid försörjningsvägens slut, är avstängt på grund av pågående byggprojekt. Avstängningen görs för att garantera säkerheten för tredje man då tunga transporter och lyft med kran förekommer i området.

Transformatorstation vid parkering P18

Längst upp på parkering P18 utför Umeå Energi arbeten kring en transformatorstation. Arbetet kan i perioder innebära begränsad framkomlighet, transporter och avspärrningar i anslutning till transformatorstationen.