Beredskapsorganisation

Krisberedskapsorganisationen omfattar alla medarbetare inom Region Västerbotten. Alla är viktiga för att kunna hantera särskilda händelser. För att förbereda regionen för särskilda händelser finns nedanstående funktioner som arbetar löpande med beredskapsfrågor.

Lokala katastrofkommittéer

Lokala katastrofkommittéer finns för regionens tre sjukvårdsområden; Umeå, Skellefteå och Södra Lappland. Kommittéerna är beredande och samordnande för lokala kris- och katastrofmedicinska beredskapsfrågor på respektive sjukhus med sjukvårdsområde, inklusive hälsocentraler/sjukstugor. Representanter ingår från ambulansen, akutmottagningen, Bild- och funktionsmedicin, Kirurgcentrum, Centrum för anestesi, operation, intensivvård Västerbotten, geriatrik och/eller medicinkliniken, primärvården, fastighet, säkerhet, IT, Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik Västerbotten samt chefläkare.

Lokal beredskapssamordnare

Det finns lokala beredskapssamordnare för varje sjukvårdsområde. De ansvarar över planering, samordning och utveckling av kris- och katastrofmedicinska beredsaksfrågor på lokal nivå. Lokal beredskapssamordnare samråder och deltar i planering med regional beredskapssamordnare avseende regionövergripande krisberedskapsfrågor.

Regional katastrofkommitté

Den regionala katastrofkommittén är ett beredande och samordnande forum för regionövergripande kris- och katastrofmedicinska beredskapsfrågor samt för civilt försvar. Kommittén är länken till de lokala katastrofkommittéerna inom Region Västerbotten, och här kan lokala frågor tas upp om de behöves hanteras på regional nivå.

Regionala beredskapssamordnare

På regional nivå finns de regionala beredskapssamordnarna som har i uppgift att planera och samordna övergripande frågor samt utveckla regionens kris- och katastrofmedicinska beredskap. Detta innefattar bland annat organisation, utbildning, övning, uppföljning, utvärdering och rapportering. Regional beredskapssamordnare samordnar även regionens arbete gällande risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering och civilt försvar.

Chefläkare med särskilt ansvar för krisberedskap

Chefläkare med särskilt ansvar för krisberedskap är medicinskt ansvarig för Region Västerbottens kris- och katastrofmedicinska beredskapsarbete och har därmed mandat att fatta medicinska inriktningsbeslut på strategisk nivå.