Finansiering

För att främja en hållbar regional tillväxt fördelar Region Västerbotten varje år finansiering till företag och projekt i vår region.

Varje år får Region Västerbotten pengar av regeringen som ska användas till olika företags- och projektstöd. Företagsstöden ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt, vilket får samhällsnyttiga följdeffekter i form av nyanställningar mm, medan projektstödens syfte är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Ett regionalt projekt ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

För att nå hållbarhet i den regionala tillväxten arbetar vi för jämställdhet, mångfald samt minimera miljö- och klimatpåverkan. Inom företagsstöden uppmuntrar vi bland annat företag som söker stöd att vara aktiva inom jämställdhetsområdet på arbetsplatserna, och när det gäller projektmedel tar vi bara upp projekt till beslut om stöd ifall de är jämställdhetsintegrerade.

 

Nyheter från Finansiering