Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Fötter som går över gång i skogen
Lyssna

​50 miljoner till utveckling av Övre Norrland

Den 14 juni prioriterade strukturfondspartnerskapet 50 miljoner kronor från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för Övre Norrland. Totalt handlar det om 13 olika projekt som berör både Västerbottens och Norrbottens län. Projekt med delfinansiering från ERUF ska bidra till nya investeringar i regional tillväxt och ökad sysselsättning.

För andra gången i år träffades Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland i Skellefteå för att prioritera vilka projekt som ska få delfinansiering från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Prioriteringen görs i samråd mellan de två nordligaste länen, och Tillväxtverket, som står som förvaltande myndighet, kommer fatta de formella besluten för de godkända projekten.

– Samarbetet har flutit på fint under dagen idag. Förutom prioriteringsarbetet hann vi även med att diskutera hur vi på bästa sätt ska agera under resterande del av programperioden, fram till 2021, för att nå det uppsatta målen, säger Harriet Classon (S), ledamot strukturfondspartnerskapet.

Totalt prioriterades 50 093 970 kronor och i och med fördelningen har 13 olika projekt fått EU-medel – av dessa berör fyra Västerbottens län. Projektmedlen för ERUF fördelas över fyra olika insatsområden: (1) teknisk utveckling och innovation, (2) informations- och kommunikationsteknik, (3) övergång till koldioxidsnål ekonomi och (4) hållbara transporter.
Denna gång får insatsområde ett mer än 28 miljoner och insatsområde två nästan 13 miljoner kronor.

– Det var flera intressanta projekt som prioriterades, däribland projektet “Framtida skogsbrukssystem”, ett projekt som ska utveckla ett nytt skogsskötselprojekt för att bättre tillvarata klenstamsbiomassans potential, säger Harriet Classon (S).

Bilaga:
Prioriteringar regionalfonden 14 juni 2017

Faktaruta:

Under perioden 2014–2020 investerar ERUF för tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland. Programmen omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

ERUFs insatser ska:

1.  Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
2.  Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (ITK)
3.  Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
4.  Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
5.  Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

För mer information:

Katarina Molin
katarina.molin@regionvasterbotten.se
070-342 7234

Skriv ut

14 juni, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer