Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
En kvinna står vide en stor skärm som lyser blått. Texten "Digga data, fixa framtiden" syns.
Lyssna

13 miljoner till projekt i Västerbotten

Den 22 september, samlades Region Västerbottens arbetsutskott i Umeå för sammanträde. Totalt beviljades tolv projektansökningar nästan 13 000 000 kr totalt, där Region Västerbotten står som medfinansiär. Bland de beviljade projekten var bland annat Digitala servicecenter, Growing health och Arena social innovation.

1. Coompanion Västerbottens län beviljas 1 900 000 kr för olitikrojektet Arena Social Innovation. Projektet vill skapa en utvecklingsmiljö för social innovation som möjliggör att fler samhällsinnovativa idéer lyfts fram av kvinnor och män med olika bakgrund samt bidra till att vidga perspektivet på innovation och hur innovationer kan uppstå och utvecklas.

2. Connect Norr Service AB beviljas 930 000 kr för projektet Connect North Businesses with Capital 3.0. Projektet ska stötta kapitalsökande tillväxtbolag så att de blir bättre rustade att hantera den avgörande växtfasen. Idag finns inte möjligheten att nå tillväxtkapital, och inte minst internationellt sådant – på effektivt sätt, trots att behovet bland entreprenörerna är enormt. Samtidigt är de lokala marknaderna för tillväxtkapital alltför små för att tillväxtbolagen ska nå önskad framgång.

3. Uminova Innovation AB beviljas 1 102 720 kr för projektet COSME / EEN Västerbotten 2017-2018. Projektet ska förstärka den europeiska basinfrastrukturen för internationaliseringsstöd till små och medelstora företag, Enterprise Europe Network, genom att ge företag, forskare och innovatörer i Västerbotten individualiserat stöd vid internationalisering.

4. Regionförbundet Västerbottens län beviljas 2 020 078 kr för projektet Digitala servicecenter. Genom projektet byggs och testas strukturer för hur kommuner långsiktigt kan arbeta för ökad digital delaktighet och kompetens för invånarna. Ett digitalt servicecenter kan ses som en vidareutveckling och samordning av service som idag finns på bibliotek, medborgarkontor, servicekontor etc.

5. LTU Business AB beviljas 1 236 000 kr för projektet Etablera ett RISE SMF-kontor i Norrbotten och Västerbotten. Visionen är att RISE-instituten ska vara en självklar Forsknings- och Innovationspartner för små och medelstora företag i nära samarbete med finansiärer samt nationella och regionala aktörer. Syftet är att öka de regionala företagens satsningar på innovation, forskning och utveckling för att stärka deras tillväxt- och utvecklingsmöjligheter.

6. Västerbottens läns landsting beviljas 1 200 000 kr för projektet Growing health – a center of innovation in physical activity. Syftet med projektet är att skapa ett gränsöverskridande, virtuellt kompetenscentrum inom fysisk aktivet som samlar aktörer från akademi, föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor i Kvarkenregionen och där innovation och utveckling står i fokus.

7. Regionförbundet Västerbottens län beviljas 188 432 kr för projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor, HAR. Projektet är en förstudie för att fastställa och förankra ett projektupplägg och aktiviteter för ett genomförandeprojekt som ska förbättra kompetensförsörjningen och öka andelen hållbart tjänste- och arbetsresande på arbetsplatser i Västerbotten, genom så kallat mobility management-arbete riktat mot arbetsgivare och arbetsplatser.

8. Västerbottens läns landsting beviljas 1 053 936 kr för projektet SOS 1.0 – Simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård. Projektet ska ta sig an utmaningen att simulera och optimera övergripande vårdkedjor, och utvärdera dem ur olika aspekter. Projektet ska även stimulera till ökad samverkan mellan olika vårdgivare och öka kunskapsgraden hos beslutsfattare om kapaciteten hos simuleringsverktyg att göra vården mer patientcentrerad, kostnadseffektiv och transparent.

9. Västerbottens läns landsting beviljas 385 949 kr (tidigare har arbetsutskottet beviljat 1 426 000 kr, denna tilläggsansökan avser ytterligare medel) för projektet Recruit and Retain – Making it Work. Projektet kommer från ett tidigare samarbete inom Norra Periferi- programmet. Syftet är att skapa ett system för att upprätthålla aktiviteter för rekrytering och insatser för att behålla personal, samt att arbeta fram riktlinjer som kan hjälpa andra organisationer, kommuner och beslutsfattare att använda modellen.

10. Lantbruksuniversitet beviljas 325 000 kr får projektet Två kvinnor, en hund och tusen renar som indikator på hållbara landskap – En studie om renskötsel, skogsbruk och annan markanvändning i Grans sameby. Syftet med den svenska delen av projektet är att skapa bättre underlag och verktyg för samråd mellan renskötsel och annan markanvändning. Vidare så syftar projektet till att stärka renskötseln generellt och därmed skapa bättre förutsättningar för en fortsatt livskraftig rennäring

11. Umeå universitet beviljas 610 500 kr för projektet Ökad innovation genom stärkt regional samverkan mellan SMF och akademi. Detta projekt syftar till att genom mötesplatser och demonstrationsprojekt visa på potentialen med samverkan mellan akademi och näringsliv med inriktning på tillverkande industri och hur detta kan göras i praktiken. Projektet syftar även till att bygga nya kontaktnät och stärka de som redan existerar.

12. Regionförbundet Västerbottens län beviljas 2 000 000 kr för projektet Stärkt regional attraktivitet genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn. Syftet med projektet är att utveckla arbetsmetoderna så att de involverar både kommuner, medborgare och näringsliv på ett bättre sätt än idag samt att stärka samverkan så att den kan gå från att hantera vardagliga problem i driften till att ta sig an mer strategiska frågeställningar kring ledarskap, framtida organisationsformer, jämställdhet, långsiktig personalförsörjning och innovationsutveckling.

Total beviljades 12 952 615 kr.

För mer information
Katarina Molin | katarina.molin@regionvasterbotten.se | 070-342 72 34

Skriv ut

22 september, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer