Jämställdhetscheck

Jämställdhetschecken kan lämnas till alla små och medelstora företag i länet, även företag i Umeå tätort, för investeringar i sitt jämställdhetsarbete. Bidraget kan lämnas med upp till 75 procent av godkända kostnader med högsta möjliga stödbelopp på 150 000 kr. (200 000 kr i godkända kostnader)

Vem kan söka?

Jämställdhetschecken vänder sig till små och medelstora företag i hela Västerbotten som vill investera i sitt jämställdhetsarbete.

För vad kan sökas?

Konsultkostnader förenat med jämställdhetsutveckling som inte bedöms ingå som ordinarie verksamhet. Det kan handla om kostnader för framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande, kostnader för framtagning av en lönekartläggning eller kostnader för att utveckla och stärka jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen och i företaget.

Vilka är förutsättningarna?

Jämställdhetschecken finns sökbar under hela 2019.
Diskrimineringslagen anger att arbetsgivare med 25 eller fler anställda har en skyldighet att vart tredje år upprätta en skriftlig jämställdhetsplan eller motsvarande. Vid ansökningar om andra investeringsstöd från företag som berörs av detta begär vi alltid in aktuell plan. Saknar företaget en plan, eller att den ses som bristfällig, kommer krav att sättas på att en sådan upprättas innan ett annat stöd kan bli beviljat.

Från och med 2017-01-01 ska lönekartläggning göras årligen av alla företag. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera arbetet med kartläggningen. Vid ansökningar om andra stöd från företag med tio anställda eller fler begär vi in aktuell dokumenterad lönekartläggning. Om en sådan saknas kommer krav att sättas på att en sådan upprättas innan ett annat stöd kan bli beviljat.

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan. 

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

Hur mycket stöd kan lämnas?

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt i vilket stödområde företaget verkar.

Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd. Inom Jämställdhetschecken är dock investeringens påverkan på just jämställdhet den viktigaste faktorn.

Jämställdhetschecken är maximerat till 75 procent av den godkända investeringen.

Du bör undersöka hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se   Vi rekommenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in och väljer "Stöd till investeringar och företagsutveckling"

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 8 bilagorna nedan till ansökan:

 1. Aktuellt registreringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Jämställdhetsplan (om sådan är framtagen)
 4. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 5. Årsredovisning för de två senaste åren (Vid befintligt företag mer än 2 år gammalt)
 6. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen
 7. Kreditlöfte från finansiärer (Om ni har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)
 8. Region Västerbotten måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 200 000 euro vilket motsvarar 1 800 000 kr. Intyg om försumbart stöd finns här och skickas som bilaga i det elektroniska systemetOBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Om ni missat att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas med penna och skickas in med e-post. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats till hela koncernen.

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Region Västerbotten.

Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Region Västerbotten. Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Om stöd beviljas:

Om ditt företag blir beviljad stöd till dina investeringar får du ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag.
 3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för jämställdhetscheck, 1 år efter stödet har utbetalts.

Hur utbetalas stödet?

Du ansöker om stöd i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem. Klicka på länken nedan för att få veta mer.