Jämställdhetscheck

Jämställdhetschecken kan lämnas till alla små och medelstora företag i länet, även företag i Umeå tätort, för investeringar i sitt jämställdhetsarbete. Bidraget kan lämnas med upp till 75 procent av godkända kostnader med högsta möjliga stödbelopp på 150 000 kr (200 000 kr i godkända kostnader)

Arbetar du som konsult med inriktning och kompetens mot jämställdhetsutveckling i företag?

Just nu bjuder vi in dig som arbetar som konsult med särskild inriktning mot jämställdhetsutveckling i företag till ett träff med potentiella kunder/företag den 23 maj i Lycksele. Till träffen har vi bjudit in ett flertal små- och medelstora företag som vill och behöver utveckla sin jämställdhet. Det kan handla om att de vill uppdatera sin jämställdhetsplan, ta fram en dokumenterad lönekartläggning, se över möjligheten att förbättra arbetsmiljön utifrån ett mer jämställt perspektiv, förändra sin rekryteringsprocess för att bättre kunna locka potentiella medarbetare eller andra frågor rörande jämställdhetsutveckling. Syftet med träffen är att intresserade företag ska få kontakt med potentiella konsulter och att ni på plats kan hitta ett potentiellt samarbete efter företagets behov. På plats kommer också vi som arbetar med företagsstöd på Region Västerbotten att vara för att kunna hjälpa de företag som funnit ett möjligt koncept med dig som konsult att på plats söka vårt specifika stöd Jämställdhetschecken, där vi kan ge stöd till en stor del av kostnaden.

 

Är du intresserad att möta och erbjuda dessa potentiella kunder/företag dina tjänster vill vi att du meddelar oss enligt nedan. Vid träffen bör du vara beredd att kortfattat kunna delge vem du är och vad du kan erbjuda företagen rörande jämställdhetsutveckling.

 

För mer information och intresseanmälan att delta kontakta:

 

Tobias Bergström

Strateg Företagsstöd

070-557 57 31

tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se

 

 

 

Vem kan söka?

Alla små och medelstora företag i hela Västerbotten som vill investera i sitt jämställdhetsarbete.

För vad kan sökas?

Konsultkostnader avseende jämställdhetsutveckling som inte bedöms ingå som ordinarie verksamhet. Det kan handla om kostnader för framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande, kostnader för framtagning av en lönekartläggning eller kostnader för att utveckla och stärka jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen och i företaget.

Vilka är förutsättningarna?

Jämställdhetschecken finns sökbar under hela 2019.
Diskrimineringslagen anger att arbetsgivare med 25 eller fler anställda har en skyldighet att vart tredje år upprätta en skriftlig jämställdhetsplan eller motsvarande. (Vid ansökningar om andra investeringsstöd från företag som berörs av detta begär vi alltid in aktuell plan. Saknar företaget en plan, eller att den ses som bristfällig, kommer krav att sättas på att en sådan upprättas innan ett annat stöd kan bli beviljat)

Från och med 2017-01-01 ska lönekartläggning göras årligen av alla företag. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera arbetet med kartläggningen. Vid ansökningar om andra stöd från företag med tio anställda eller fler begär vi in aktuell dokumenterad lönekartläggning. Om en sådan saknas kommer krav att sättas på att en sådan upprättas innan ett annat stöd kan bli beviljat.

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan. 

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

Hur mycket stöd kan lämnas?

Jämställdhetschecken är maximerat till 75 procent av den godkända investeringen, dock max 150 000 kr.

 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se   Vi rekommenderar att (mobilt-) bankid används för att logga in och väljer: Stöd till investeringar och företagsutveckling och sedan ytterligare en gång Stöd till investeringar och företagsutveckling.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 4 bilagorna digitalt om inte annat sägs nedan, till ansökan:

  1. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
  2. Jämställdhetsplan (om sådan är framtagen)
  3. Kopia av offert
  4. Intyg om försumbart stöd. Region Västerbotten måste kontrollera att inget företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Intyget skrivs ut, underteckas, skannas och skickas som bilaga i det elektroniska systemet. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat för hela koncernen. (Intyget finns här)

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Region Västerbotten.

Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Region Västerbotten. Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

 

Om stöd beviljas:

Om ditt företag blir beviljad stöd till dina investeringar får du ett beslut via epost som säger:

  1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
  2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag.
  3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
  4. Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för jämställdhetscheck, 1 år efter stödet har utbetalts.

Hur utbetalas stödet?

Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem.