Jämställdhetscheck

Jämställdhetschecken kan lämnas till alla små och medelstora företag i länet, även företag i Umeå tätort, för investeringar i sitt jämställdhetsarbete. Bidraget kan lämnas med upp till 75 procent av godkända kostnader med högsta möjliga stödbelopp på 150 000 kr (200 000 kr i godkända kostnader).

Vem kan söka?
Alla små och medelstora företag i hela Västerbotten som vill investera i sitt jämställdhetsarbete.

Vilka är förutsättningarna?
Jämställdhetschecken finns sökbar under hela 2019.
Diskrimineringslagen anger att alla arbetsgivare med 25 eller fler anställda har en skyldighet att årligen dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Saknar företaget dokumentation eller att den är bristfällig, kommer krav att ställas på att detta åtgärdas innan ett annat stöd kan bli beviljas.

Från och med 2017-01-01 ska lönekartläggning göras årligen av alla företag. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera arbetet med kartläggningen. Vid ansökningar om andra stöd från företag med tio anställda eller fler begär vi in aktuell dokumenterad lönekartläggning. Om en sådan saknas kommer krav att sättas på att en sådan upprättas innan ett annat stöd kan bli beviljat.

För vad kan sökas?
Konsultkostnader avseende jämställdhetsutveckling som inte bedöms ingå som ordinarie verksamhet. Det kan handla om kostnader för framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande, kostnader för framtagning av en lönekartläggning eller kostnader för att utveckla och stärka jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen och i företaget.

Hur mycket stöd kan lämnas?
Jämställdhetschecken är maximerat till 75 procent av den godkända investeringen, dock max 150 000 kr.

 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se   Vi rekommenderar att (mobilt-) bankid används för att logga in och väljer: Stöd till investeringar och företagsutveckling och sedan ytterligare en gång Stöd till investeringar och företagsutveckling.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 4 bilagorna digitalt om inte annat sägs nedan, till ansökan:

  1. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
  2. Jämställdhetsplan (om sådan är framtagen)
  3. Kopia av offert
  4. Intyg om försumbart stöd. Region Västerbotten måste kontrollera att inget företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Intyget skrivs ut, underteckas, skannas och skickas som bilaga i det elektroniska systemet. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat för hela koncernen. (Intyget finns här)

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Region Västerbotten.

Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Region Västerbotten. Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan. 

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

 

Om stöd beviljas:
Om ditt företag blir beviljad stöd till dina investeringar får du ett beslut via epost som säger:

Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag.
Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för jämställdhetscheck, 1 år efter stödet har utbetalts.

Hur utbetalas stödet?
Obs! Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem. 

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd