Jämställdhetscheck

Jämställdhetschecken kan lämnas till alla små och medelstora företag i länet för investeringar i sitt jämställdhetsarbete. Bidraget kan lämnas med upp till 75% av godkända kostnader med högsta möjliga stödbelopp på 150.000kr (200.000kr i godkända kostnader).

Tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet, samt att stödprocenten kan bli mindre än den maximala.

Stöd kan lämnas till konsultkostnader avseende jämställdhetsutveckling som inte bedöms ingå i ordinarie verksamhet. Det kan handla om kostnader för framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande. Även kostnader för framtagning av lönekartläggning eller kostnader för att utveckla och stärka jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen och i företaget kan ingå.

Vem kan söka?
Alla små och medelstora företag i hela Västerbotten som vill investera i sitt jämställdhetsarbete.

Vilka är förutsättningarna?
Diskrimineringslagen anger att alla arbetsgivare med 25 eller fler anställda har en skyldighet att årligen dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Saknar företaget dokumentation eller att den är bristfällig, kommer krav att ställas på att detta åtgärdas innan ett annat stöd kan bli beviljas. Läs mer här:

Från och med 2017-01-01 ska lönekartläggning göras årligen av alla företag. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera arbetet med kartläggningen. Vid ansökningar om andra stöd från företag med tio anställda eller fler begär vi in aktuell dokumenterad lönekartläggning. Om en sådan saknas kommer krav att sättas på att en sådan upprättas innan ett annat stöd kan bli beviljat. Läs mer här:

 

 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

 • Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: "Företag - mina sidor".
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på "Se erbjudanden och ansök".
 • Välj: "Jämställdhetschecken".
 • Du fyller i de frågor som är relevanta för ansökan
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna

Obligatoriska bilagor:

 1. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 2. Jämställdhetsplan (om sådan är framtagen)
 3. Kopia av offert

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

Om stöd beviljas ska investeringen genomföras inom 1 år.

 

Om ditt företag blir beviljad stöd skickas ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir. Det är viktigt att ni håller er till de godkända kostnaderna enligt beslutet, då tillkommande kostnader kommer att strykas.
 2. Vilket sista datum när investeringen ska vara klar och när ni ska begära utbetalning. Det finns risk att kostnaderna stryks om ni missar sista datumet och det innebör att stödet inte utbetalas. I beslutet står också att ni måste påbörja er investering inom 3 månader.
 3. Hur många gånger ni får ansöka om utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.
 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

 

 

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: