Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Regionalt

Aktörer från Västerbotten kan ta del av specifika program riktade för insatser i länet och tillsammans med parter från angränsande län.

Program 2014-2020

Socialfonden ESF

Programmet är inriktat på två områden:

  • Programområde 1 – Kompetensförsörjning

Detta programområde är indelat i två inriktningar, 1.1 och 1.2 som båda innefattar området kompetensförsörjning.

Sammanfattningsvis ska programområde 1.1 bidra till att ställningen på arbetsmarknaden stärks för alla deltagande och till att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens. Kompetensutveckling i små och medelstora företag är särskilt betydelsefull

Målgrupp för programområde 1.1 är Sysselsatta, såväl företagare som anställda, inom privat och offentlig sektor samt verksamma inom ideell sektor. Målgruppen omfattar dessutom kvinnor och män som är
prioriterade i programområde 2.

Inriktning 1.2 ska bidra till en stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv, samt utveckla och tillämpa metoder och former för samverkan som förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.
Både reguljär utbildning och yrkesintroduktionsanställningar innefattas.

Målgruppen för inriktning 1.2 är organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

  • Programområde 2 – Ökade övergångar till arbete

I stort ska insatserna bidra till ökad övergång till arbete eller att deltagarna kommer närmare arbete.  Möjligheter till individanpassning och samverkan ska stärkas.
Exempel på insatser är: utbildning, praktik och matchning till arbete, rehabilitering, förberedande insatser t.ex. validering.

Programområde 2 är indelat i 3 inriktningar.

2.1 Insatserna ska riktas till de som står särskilt långt från arbetsmarknaden med sammansatt problematik exempelvis ohälsa eller funktionsnedsättning. Särskilt anslag finns för att kompensera låg deltagarersättning.

Målgrupp är  unga (15-24 år), arbetslösa mer än 3 månader
• långtidsarbetslösa (mer än 12 månader)
• har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
• nyanlända invandrare
• är eller varit sjukskrivna och som har behov av stöd för återgång i arbete
• personer inom den privata, offentliga och den ideella sektorn, vilka kan bidra till att stärka övergången till arbete för
prioriterade grupperna

2.2 Ska tillämpa och utveckla metoder som underlättar unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

Målgrupp är unga (15-24 år)
• personer inom den privata, offentliga och den ideella
sektorn, vilka kan bidra till att stärka övergången till arbete
för prioriterade grupperna.

2.3 Insatserna ska riktas till de som står särskilt långt från arbetsmarknaden med sammansatt problematik exempelvis ohälsa eller funktionsnedsättning.

Målgrupp för inriktningen är unga (15-24 år)
• långtidsarbetslösa(mer än tolv månader)
• har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
• nyanlända invandrare
• är eller har varit sjukskrivna och som har behov av stöd för återgång i arbete.
• personer inom den privata, offentliga och den ideella sektorn, vilka kan bidra till att stärka övergången till arbete
för prioriterade grupperna

Programområde 1 och programområde 2 kommer att finansieras enligt följande:

5,8 mdkr i EU-medel och 5,8 mdkr i medfinansiering. Totalt ca 500 miljoner kr för Övre Norrland inkl medfinansiering.
Privat medfinansiering är nytt för denna programperiod
Nationell handlingsplan får 25 % av totalbudgeten
PO 1: 30%
PO 2: 70%

Här finner du programmet för Socialfonden. Nästa utlysning beräknas öppna i maj/juni 2016 och stänga i augusti/september 2016.

Regionala fonden Övre Norrland

Nästa ansökningsomgång öppnar den 26 maj och stänger den 25 augusti 2016.

I programområdet Övre Norrland ingår Västerbottens och Norrbottens län.

Budget från Europeiska Regionala utvecklingsfonden är 212 miljoner euro.

Följande fem tematiska mål finns för Övre Norrland:

  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik

På följande länk finns programmet i sin helhet.

Landsbygdsprogrammet Västerbotten

Den regionala handlingsplanen för Västerbottens län finns nu tillgänglig. Du hittar den här.

Landsbygdsprogrammet innehåller följande delar:

 ”Bondepaketet”

”Bondepaketet” som omfattar 26,5 miljarder ska gå till satsningar för ett hållbart jordbruk.

Storsatsning på bredband

Behovet av bredbandsutbyggnad är konstaterat fortsatt stort och budgeten fördubblas jämfört med tidigare programperiod. Totalt 3,25 miljarder kr satsas nu på bredband för förbättrad service och för att skapa förutsättningar för företagande och ett attraktivt boende.

Lokal service och aktiv fritid

För att stärka lokalbefolkningens och besökandes tillgång till lokal service och infrastruktur samt till attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer satsas 1,2 miljarder kronor. Här ingår också en ”landsbygdspeng” på 500 miljonder kr där minst 50 miljoner ska gå till satsningar på t ex idrotts- och fritidsanläggningar.

Lokalt ledd utveckling/Leader

Leader övergår till lokalt ledd utveckling och utvecklingsaktiviteter kan bedrivas i samtliga strukturfonder, inte enbart landsbygdsutvecklingsfonden med landsbygdsprogrammet. Budgeten uppgår tillsammans med pengar från regionala, sociala och havs- och fiskerifonden till ca 2 miljarder kronor för hela programperioden. Här hittar du de prioriterade områdena för innevarande programperiod.

Miljöersättningar och kompensationsbidrag

Stöd till miljöersättningar och kompensationsbidrag till jordbruket. Informationen ändras i takt med att arbetet med de nya stöden tar form. Du kan läsa mer om det pågående arbetet på Jordbruksverkets hemsida.

Miljöinvesteringar och utvald miljö

Stöd för miljöinvesteringar och utvald miljö kommer inte att vara aktuella under 2014. Eventuellt öppnas denna stödform 2015, men det är i dagsläget osäkert vilka stöd det i så fall omfattar. Under 2014 går det inte heller att söka stöd för rovdjursstängsel. Redan beslutade stöd betalas ut enligt plan.

Stöd för kompetensutvecklingsinsatser

Under och 2015 begränsas insatserna till finansiering av Jordbruksverkets växtskyddscentraler, verksamhet inom projektet Greppa Näringen, aktiviteter inom projektet Matlandet, kompetensutvecklingsstöd direkt till rasföreningar för svenska utrotningshotade husdjursraser och information om tvärvillkor. Länsstyrelsen kommer enligt förslaget i princip att sakna medel till nya projekt för kompetensutveckling.

Havs- och fiskeriprogrammet  Jordbruksverket kommer att vara förvaltande myndighet för programmet.

Uppdaterad 13 mars, 2017 kl 14:31 av Liv Öberg