Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Sektorsprogram

EU har en mängd sektorsprogram och initiativ som inte i första hand syftar till att sammanlänka geografier, utan drivs av annan logik.

Det finns många sektorsprogram riktade mot flera olika utvecklingsområden i kommande programperiod 2014-2020.

Bland dessa kan nämnas Horisont 2020 som skall utveckla forskning och innovation samt arbeta med stora samhälleliga utmaningar. Andra exempel är bland annat SME-programmet, COSME som syftar till att stärka konkurrenskraften för Europas små- och medelstora företag, bland annat genom att stödja företag som vill etablera sig internationellt, samt programmet för social förändring och social innovation.

Dessa program riktar sig till områden som är av gemensamt intresse för hela unionen där utvecklingen inom sakområdet är i fokus snarare än den geografiska dimensionen. Även kring sektorsprogrammen finns europeiska plattformar för samarbete och erfarenhetsutbyte, till exempel S3 plattformen (Smart specialization platform) och Enterprise Europe Network.

Informationen är hämtad från ERUP:s (Enheten för Regional utvecklingsplanering, Region Västerbotten) rapport om Västerbottens möjligheter i EU. Du hittar rapporten i sin helhet här.

Vinnova har tagit fram en rapport över det svenska deltagandet i det sjunde ramprogrammet från 2007 till 2013, aktörer från Västerbotten deltog i 98 projekt under perioden. Du kan ladda hem rapporten här.

Programperiod 2014-2020

Det  nya ramprogrammet för Forskning och Innovation kommer att heta Horisont 2020.

Programmet kommer att vara indelat i tre delar:

Spetskompetens – Excellent Science 

Industriellt ledarskap – Industrial leadership

Samhälleliga utmaningar – Societal challenges 

Du kan läsa mer om det  programmet på Vinnovas sida för information om Horisont 2020.

EU-kommisionens officiella sida finner du information om Horisont 2020 och vidare länkar till öppna utlysningar.

EU-kommissionen har tagit fram en broschyr som sammanfattar Horisont 2020. Du kan ladda hem broschyren här.

Erasmus+, det nya EU-programmet för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Du hittar information om programmet här.

Här finner du information på svenska om programmet via Universitets- och Högskolerådets sida. 

Hälsa för tillväxt 2014-2020, EU:s hälsoprogram.

Följande mål finns i arbetsplanen för programmet:

  1. Främja hälsa, förebygga sjukdomar och stödja miljöer för en hälsosam livsstil genom att beakta principen om ”hälsa i alla politikområden”.
  2. Skydda medborgarna från allvarliga gränsöverskridande hälsohot.
  3. Bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälsosystem.
  4. Möjliggöra tillgång till bättre och säkra hälso- och sjukvård för EU:s medborgare.

Du hittar mer information på svenska om programmet via folkhälsomyndigheten här.

Via EU-kommissionens sida för programmet kan du få uppdaterad information.

Life + programmet, finansiering för miljö och naturinsatser. Life +

LIFE + programmet är uppdelat i två delprogram,  Miljö och Klimat. Totalt avsätts 3,4 miljarder euro, cirka 30,4 miljarder kronor för åren 2014–2020. Dessutom införs så kallade integrerade projekt.

Delprogrammet för miljö prioriterar:

miljö och resurseffektivitet
natur och biologisk mångfald
miljöpolicy och information

Delprogrammet för klimat prioriterar:

begränsning av klimatförändringar
klimatanpassning
klimatstyrning och information

Integrerade projekt
Ministerrådet lanserar en ny typ av projekt som kallas integrerade projekt. De ska vara storskaliga och utgå ifrån en regional eller nationell plan eller strategi.

Ett mål är att integrera miljö- och klimatpolicys i andra sektorers policys. Därför ska projekten samfinansieras och ha minst en annan finansieringskälla än LIFE-bidraget.

Naturvårdsverket är svensk kontaktmyndighet och kan hjälpa till att bedöma projektidén. På följande sida hittar du information på svenska från Naturvårdsverket.

Cosme, har fokus mot ökad konkurrenskraft och mot små- och medelstora företag. Cosme

Connecting Europe Facility, programmet för energiinfrastruktur. CEF

Programmet för social förändring och social innovation, EaSI

Det nya programmet kommer att integrera tre tidigare program:

Det nya programmet är inte antaget ännu men du finner information om programmet här.

Kreativa Europa

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens nya program för de kulturella och kreativa sektorerna under 2014-2020. Programmet har en total budget om 1,46 miljarder euro för hela programperioden. Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik.

Kreativa Europa är uppdelat i de två delprogrammen Kultur och MEDIA samt ett sektorsövergripande programområde som bland annat inkluderar ett finansiellt lånegarantiinstrument.

Kreativa Europa Desk Sverige svarar på frågor om programmet och ger råd vid ansökan. I Sverige delar Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet på uppdraget. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA.

Här hittar du mer information om programmet.

Uppdaterad 10 mars, 2017 kl 13:51 av Liv Öberg