Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Territoriellt samarbete

Norra Sverige har en lång tradition av gränsregionala samarbeten som har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas. Avstånden till de större marknaderna och den glesa befolkningsstrukturen gör det även särskilt viktigt för norra Sverige att använda de instrument som finns inom EU. Detta för att skapa större marknader, större arbetsmarknader och att utveckla nätverk för att skapa större kritisk massa, exempelvis inom forskningsområdet.

På samma sätt som EU växer fram genom gradvis integration mellan regioner, kan också norra Sveriges närmarknad och kulturella sfär växa genom närmare kopplingar mot våra närområden. Genom Östersjöstrategin och EU-program har EU skapat en kontext och verktyg för norra Sverige att skala upp sitt tillväxtarbete.  Det är också inom EU:s gränser som Sveriges regioner hittar sina närmsta historiska och kulturella grannar och en koncentration av olika typer av verktyg för att öka utbytet med andra regioner.

Informationen är hämtad från ERUP:s (Enheten för Regional utvecklingsplanering, Region Västerbotten) rapport om Västerbottens möjligheter i EU. Du hittar rapporten i sin helhet här.

Territoriella program som aktörer från Västerbotten kan ta del av:

Botnia-Atlanticaprogrammet Botnia-Atlantica

En ny ansökningsomgång öppnar den 14 mars och stänger den 31 mars, omgången efter det öppnar den  1 september och stänger den 15 september.  Alla insatsområden kommer att vara öppna.

Programmet medger 60% medfinansiering från Botnia-Atlantica.

Fyra insatsområden med specifika mål kopplade till dessa finns för programmet:

1. Innovation

Specifika mål:

– Utvecklade långsiktiga hållbara kompetenscentra

– Ökad tillämpning av innovativa lösningar

2. Näringsliv

Specifikt mål:

– Ökad kapacitet för gränsöverskridande affärssamarbeten

3. Miljö

Specifika mål:

– Ett ökat hållbart nyttjande av natur- och kulturarv

– En ökad beredskap att hantera miljöutmaningar i havs-, kust-, och fjällområdena samt till havet rinnande vattendrag

4. Transport

Specifikt mål:

– Gemensamma målsättningar och strategier kring hållbara öst- västliga kommunikationer

Programmet är ett gränsregionalt program med områden i Sverige, Norge och Finland.

Interreg IVA Nord Nordprogrammet

Den 1 april öppnar nästa ansökningsomgång och stänger den 1 juni.

Programmet tillåter medfinansiering på 65% från Nordprogrammet. Här finns även möjlighet till förstudie.

De insatsområden som finns utpekade i programmet är följande:

1.      Forskning och innovation
2.      Entreprenörskap
3.      Kultur och miljö
4.      Gemensam arbetsmarknad

Följande områden är aktuella för deltagande i programmet:

Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde Nord och delområde Sápmi. Delområde Nord omfattar Nordlands, Troms och Finnmarks fylkeskommuner i Norge, Norrbottens län och Norsjö, Malå, Skellefteå och Sorsele kommuner i Västerbottens län i Sverige samt Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap i Finland.
Delområde Sápmi omfattar Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Tröndelag, Sör-Tröndelag fylken samt del av Hedmark fylke (Elgå Reinbetesdistrikt) i Norge, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län samt del av Dalarna län (Idre samebys område) i Sverige, Lappland, Norra Österbotten samt Mellersta Österbotten i Finland. Västernorrlands län har tillagts till programområdet för delområde Sápmi, föregående programperiod räknades Västernorrland som ett 20 % område.

Northern Periphery and Arctic programme NPA

Samverkan mellan minst tre länder. De deltagande regionerna i programmet delar utmaningar kring glest befolkade områden och klimatförutsättningar.

Programmet har fyra prioriterade områden:

1: Innovation

2: Entreprenörskap

3: Energisäkra samhällen genom utveckling av av förnyelsebar energi och energieffektivitet.

4: Skyddande, marknadsföring och utveckling av natur- och kulturarv.

Ny ansökningsomgång öppnar den 1 maj och stänger den 30 november.

Det finns även möjlighet att söka förstudiemedel inom programmet.

Kolarcticprogrammet Kolarctic

Programmet syftar till att  främjar gränsöverskridande samarbete mellan länderna på Nordkalotten och nordvästra Ryssland.

Tre prioriterade områden finns inom programmet:

1. Ekonomisk och social utveckling

2. Gemensamma utmaningar

3. Samarbete människa-till-människa och identitetsbyggande

Baltic-Sea Programme Östersjöprogrammet

Följande prioriteringar finns för 2014-2020

1, Kapacitet för innovation, som kan beröra projekt som till exempel stödjer utveckling av infrastrukturer för innovation , implementering av smart specialiceringsstrategier och utveckling av tjänsteinnovationer.

2, Effektiv hantering av naturresurser, som kan innebära förnybara energislag, energieffektivitet och rent vatten.

3, Hållbara transporter, att öka tillgängligheten för avskilda områden, marin säkerhet, miljövänlig transport på vatten samt mobilitet i stadsmiljöer är områden som prioriteras i programmet.

4, Stöd till intressenter av Östersjöstrategin, framförallt stöd till offentliga aktörer som ansvarar för genomförandet av Östersjöstrategin.

ESPON ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling och planering. Läs mer om programmet här.

Urbact II Programmet handlar om nätverksbyggande kring utvecklingsfrågor som berör städer. Här finner du mer information om programmet.

Interreg Europe Programmet syftar också till att förverkliga EU-kommissionens initiativ Regioner för ekonomisk omvandling, där regioner i nära samverkan med EU-kommissionen utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer. Mer information om programmet finns här.

 

Uppdaterad 10 mars, 2016 kl 15:23 av Liv Öberg