Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2014–2020

Region Västerbotten har fått uppdraget att samordna framtagandet av programmet för ”Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2014–2020” för Övre Norrland.

————————————————————————————-

Nu skickar Regeringen de regionala strukturfondsprogrammen vidare till EU-kommissionen.

Under de senaste månaderna har Övre Norrlands programförslag omarbetats efter Regeringens synpunkter. Nu är det dags att lämna in de Svenska programområdenas programförslag till EU-kommissionen.

Under våren och sommaren fortsätter bearbetningen av programförslaget utifrån EU-kommissionens synpunkter, med förhoppning om att Övre Norrland har ett färdigt program från och med hösten 2014.  Tillväxtverket aviserar om att första utlysning av projektmedel kan äga rum sen höst.

————————————————————

Färdigt förslag, version 2013-09-30

Regionalt Strukturfondsprogram Övre Norrland 20130930

Regionanalys Regionalt strukturfondsprogram i Övre Norrland 2014-2020

Förslagen kommer att omarbetas efter regeringens och EU kommissionens synpunkter.

Slutgiltigt program och analys beräknas vara klart våren/sommaren 2014.

————————————————————-

Delning av Regionala strukturfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland 2014-2020

Hämta: Arbetsutkast OP 130911

Vi ber er att fokusera på föreslagna specifika mål och aktiviteter. Investeringsprioriteringarnas utformning kan ej påverkas (fastställda av kommissionen och den svenska regeringen). Nyttja gärna word-dokumentet och spåra ändringar eller använd kommentarsfunktionen.

Synpunkter tas emot fram till 18 september. Skicka era synpunkter till:

Terese Ryndal

————————————————————-

Hearing 21 augusti

Den 21 augusti hölls en hearing i Skellefteå om Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Övre Norrland 2014-2020.

Läs frågor som ställdes i slutet av workshopen, utanför webbsändningen.
Se webbsändningen i efterhand. Den här inspelningen är hackig i inledningen, högupplöst sändning kommer inom kort.
Hämta Programmet för Hearingen

Dokument som utgör ramverk för framtagande av programmet:
Översikt investeringsprioriteringar ERUF
Regeringsbeslut 2013 2493 RT

—————————————————————

Analys
I framtagandet av programmet ingår att ta fram en regionanalys, vilken kommer att ligga som en bilaga till det operativa programmet.

Arbetsprocessen
Arbetet med programmet för den regionala fonden för Övre Norrland sker tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och i samråd med Tillväxtverket samt med stöd från Näringsdepartementet. Programmet för den regionala utvecklingsfonden ska vara färdigt 30 september 2013 och vara vägledande för fördelning till projekt från och med 1 januari 2014.

Förvaltande myndighet
Övre Norrland omfattas av Västerbottens och Norrbottens län. Förvaltande myndighet är Tillväxtverket.

Inriktning
I direktiven för programskrivningen anger den svenska regeringen att 70 procent av projektmedlen inom regionalfonden ska fördelas till de tematiska områdena 1, 2 och 3:
1. Forskning, teknisk utveckling och innovation
2. Ökad användning av och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik
3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

13 procent av medlen ska avsättas till tematiskt område 4:
4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Resterande 17 procent av budgeten får avsättas till maximalt tre av återstående valbara teman.

Samordning med övriga program
Programmet för regionalfonden ska samordnas med flera olika processer, bland annat: partnerskapsöverenskommelsen mellan Sverige och EU-kommissionen, arbetet med nya program till socialfonden, landsbygdsfonden, havs- och fiskefonden, pågående framtagande av regional utvecklingsstrategi för Västerbotten respektive Norrbotten, men också forskning och utvärdering av tidigare programperiod.

Fakta Regionala fonden för Övre Norrland för perioden 2007–2013

I Övre Norrland har den Europeiska regionala fonden, under 2007–2013 finansierat projekt med 2 096 miljoner kronor. Det övergripande målet för programmet är att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt genom att stärka den regionala konkurrenskraften och förstärka regionens position som en innovativ och framgångsrik region i Europa.

Partnerskapsöverenskommelse
Som ett led i arbetet med målsättningarna i Europa 2020 har kommissionen tagit fram ett förslag till ett gemensamt strategiskt ramverk för regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskefonden. En del av det gemensamma strategiska ramverket handlar om att en så kallad partnerskapsöverenskommelse mellan medlemslandet och EU-kommissionen ska tas fram.

Läs mer om:
De regionala strukturfondsprogrammen: http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/euprogram.4.418280eb12db85acaec80005362.html
Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/naringslivsutveckling/samverkan/strukturfondspartnerskapet/Pages/default.aspx

Följ det nationella arbetet med strukturfonder, socialfonder och partnerskapsöverenskommelsen för 2014–2020 på: http://www.naringsbloggen.se/strukturfonder/strukturfonderna/strukturfondsbloggen-–-framtidens-tillvaxt-och-jobb/

Uppdaterad 13 mars, 2017 kl 14:18 av Liv Öberg

Bilagor