Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Socialfondsprogram 2014–2020

Regional ESF handlingsplan
Den 14 november överlämnade Region Västerbotten tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten in ett förslag med mindre revideringar gällande Övre Norrlands handlingsplan ESF_Förslag inför ÖK 141211 till svenska ESF-rådet. Troligen kommer mindre justeringar att göras i förslaget till följd av ändringar i det nationella programmet. Det nationella ESF-programmet förväntas beslutas av EU-kommissionen under mitten av november. Programmet beräknas omfatta totalt ca 13,2 miljarder kronor, varav ca 6,8 miljarder kronor i EU-medel och ca 6,4 miljarder kronor i nationell medfinansiering. Den 11-12 december fastställer Övervakningskommittén de åtta regionala handlingsplanerna. ESF-rådet beräknar att den första utlysningen öppnar i mitten av januari 2015.

Förslag nya Europeiska socialfondsprogrammet
Regeringen beslutade om Förslag till nationellt socialfondsprogram 2014-2020 den 27 mars och har överlämnat det till Europeiska kommissionen. Kommissionen kommer att bereda programmet under april-oktober 2014 och därmed beräknar ESF-rådet att programmet startar under november-december 2014. ESF genomförs i Sverige genom ett nationellt program, en nationell handlingsplan och åtta regionala handlingsplaner. Enligt förslaget ska Socialfonden förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar. Politikens mål är att fler kvinnor och män ska komma i arbete och att färre ska stå utanför arbetsmarknaden. Politiken behöver skapa fler vägar till jobb eller eget företagande för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Tre programområden
Programmet delas upp i främst tre programområden

  • Kompetensförsörjning
    • Ska stimulera kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden. Programområdet ska också förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.
  • Ökade övergångar till arbete
    • Ska öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. 25 procent av båda programområdena avsätts för nationella och 75 procent för regionala satsningar.
  • Sysselsättningsinitiativet för unga
    • Ska tillämpa metoder för ungas etablering i arbetslivet och i utbildning. Regionerna Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige ingår eftersom de har en ungdomsarbetslöshet på minst 25 procent. Medlen fördelas jämnt mellan den nationella nivån och de tre regionerna.

Målgrupperna i programområde 1 och 2 kan blandas och verksamma i ideella sektorn kan få kompetensutveckling. Jämställdhetsintegrering, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, likabehandling och hållbar ekologisk utveckling ska genomsyra hela programmet och dess insatser. Det transnationella arbetet kommer att fokusera på Östersjöstrategin.

25 procent av båda programområdena avsätts för nationella och 75 procent för regionala satsningar.

Flerfondssamverkan

Socialfonden ska samverka med de övriga tre europeiska struktur- och investeringsfonderna Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden. Socialfonden kan samordnas med Regionalfonden för insatser inom hållbar stadsutveckling. Arbetet med lokalt ledd utveckling (tidigare Leader) görs om till ett eget program, som ska förvaltas av Jordbruksverket.


Europeiska socialfonden

ESF är Europas viktigaste instrument för att fler och bättre jobb samt för att säkerställa rättvisare arbetstillfällen för alla EU-medborgare. Det fungerar genom att investera i Europas humankapital – sina anställda, sina ungdomar och alla som söker ett jobb. Fonden förbättrar sysselsättningsmöjligheterna för miljontals européer, särskilt de som har svårt att få arbete. Under perioden 2007-2013 uppgår Socialfondens budget till ungefär 750 miljarder kronor runtom i Europa. Sverige har under perioden tilldelats 6,2 miljarder kronor. Medelstilldelningen till Sverige för kommande programperiod har ökat något i Euro men valutan för euron gör tilldelningen något lägre i svensk valuta i kommande programperiod. Europeiska unionen har åtagit sig att skapa fler och bättre arbetstillfällen och ett socialt integrerat samhälle. Dessa mål är kärnan i Europa 2020 strategin för att skapa smart, hållbar och inkluderad tillväxt i EU. Den nuvarande ekonomiska krisen gör detta till en ännu mer krävande utmaning. ESF spelar en viktig roll för att uppfylla Europas mål, och lindra konsekvenserna av den ekonomiska krisen, särskilt den ökade arbetslösheten och utanförskap.


Utgångspunkter för programmet

De gemensamma utgångspunkterna för programområdena är jämställdhetsintegrering, tillgänglighet för personer med funktionshinder, hållbar utveckling, likabehandling och icke-diskriminering samt transnationalitet. Fokus på Östersjöområdet kommer vara prioriterat inom det transnationella arbetet. Projektidéerna ska enligt programmet vara analytiskt välgrundade, väl förankrade bland berörda aktörer och möjliga att tillämpa i den föreslagna kontexten. Insatser som förändrar den könssegregerade marknaden och den demografiska utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att prioriteras. Programmet trycker på metoder/arbetssätt som är utvärderingsbara, kostnadseffektiva och tillämpbara. Processtöd kan användas i alla programområden. Det kommer att bli större fokus på utvärdering av effekter och utvärdering kommer att ske på olika nivåer; projekt-, kluster/utlysnings- och programutvärdering. Dessutom kommer satsningar på lärande utvärdering fortsätta att vässas.

Processen i Övre Norrland

Regeringen förväntas ge direktiv om framtagandet av regionala handlingsplaner under april månad. Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län har som regionalt tillväxtansvariga i Övre Norrland, i samråd med Svenska ESF-rådet, förberett arbetet med handlingsplanen utifrån den information som finns idag.

Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har gemensamt skickat in en socioekonomisk analys som utgör inspel till det nationella socialfondsprogrammet. Vi har även skickat in en redogörelse för vilka av de 11 investeringsprioriteringar som är valbara för socialfonden, som vi anser behövs i det nationella programmet. Vid dialogmöten och skriftligt har vi lämnat synpunkter på ett utkast till nationellt socialfondsprogram. Detta innebär att vi börjar arbetet med att skapa strukturer och forum för att föra in den kunskap och de erfarenheter som finns av att jobba med socialfonden, och de utmaningar som finns på arbetsmarknaden, prioriterade grupper och behovet av sociala innovationer i Övre Norrland.

Det första tillfället till dialog skedde den 10 februari, då bjöd vi in tidigare projektägare, nätverk och olika typer av aktörer till en workshop. För att möjliggöra för fler att delta genomfördes workshopparna parallellt i Luleå och Lycksele. Det andra tillfället för dialog sker den 28 augusti. Då hålls en avslutande hearing och ett utkast till regional ESF handlingsplan diskuteras. Utkastet lämnas till ESF-rådet den 30 september.

Till arbetet med handlingsplanen knyts en referensgrupp med företrädare från myndigheter, offentlig sektor, näringslivet och den sociala ekonomin. Referensgruppens roll är att föra in kunskap från sina organisationer vad gäller utmaningar i regionen, men även i utformandet av handlingsplanen. Utöver detta arbetar Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län i de strukturer, nätverk och partnerskap som finns uppbyggda i respektive län.

Första utlysning förväntas komma i januari

ESF-rådet siktar på en första utlysningsomgång i januari 2015.

Relaterade länkar:

ESF-rådet
http://www.esf.se

Arbetsmarknadsdepartementet
http://www.regeringen.se/sb/d/8270

North Sweden
http://www.northsweden.eu

Socioekonomisk analys
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/12/Socioekonomisk-analys-för-ESF-2014-2020-Övre-Norrland.pdf

Europeiska kommissionens information om Socialfonden 2014-2020
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en

Arbetsmarknadsdepartementets framtidsdialoger om Socialfonden 2012-2020
http://www.networkingeurope.se/arkiv/artiklar/arbetsmarknadsdepartementets_framtidsdialoger/

Resultat och exempel från ESF rådet
http://www.esf.se/Documents/Press/Publikationer/Resultatskrift%20ESF-r%C3%A5det.pdf

Utvärdering av nuvarande programperiod
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/12/Preliminära-resultat-Socialfonden-130124.pdf

Relaterade dokument:

Europa 2020

Utkast till nationellt socialfondsprogram 2014-2020


Uppdaterad 19 maj, 2015 kl 15:53 av Liv Öberg