Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
I förgrunden ses en ung man med blå keps och ryggsäck tittandes ut över en vacker vy med stor och en liten å. Upplevelsen är att mannen står högt upp.
Lyssna

Över 16 miljoner till projekt i Västerbotten

Under förmiddagen den 21 september beviljade Region Västerbottens arbetsutskott totalt 16 470 000 kr från regionala utvecklingsmedel till nio olika projekt. Bland annat till områden som rör utveckling av länets besöksnäring, omställning till fossilfria fordon, kunskap om öppen data och arbete för att stärka varumärket Västerbotten.

Medfinansiering av projekten disponeras inarämst ur det statliga länsanslaget för regional utveckling, där bidraget inte får överskrida 50 procent av projektets kostnader.

 1. Regionförbundet Västerbottens län beviljas 4 852 018 kr, högst 50 % av kostnader, för projektet Upplevelsecenter – The Västerbotten Experience.
  Huvudmålet med projektet är att skapa fem företagsdrivna upplevelsecenter i Västerbotten, med årstidsanpassade och kvalitetssäkrade produkter lanserade på internationell marknad, som kan erbjuda hållbar och kvalitetssäkrad naturturism av internationell standard, vilket bidrar till ökad lönsamhet och konkurrenskraft, lyfter Sverige och Västerbotten som attraktiv destination för hållbar naturturism och kan fungera förebild för turistisk utveckling i geografiskt utsträckta destinationer.
 2. Länsstyrelsen Västerbotten beviljas 4 619 160 kr, högst 19 % av kostnader, förenat med vissa villkor, för projektet Fossilfria transporter i norr – AC.
  För att hejda klimatförändringen krävs att vi minskar våra utsläpp av växthusgaser kraftigt och snabbt. I norra Sverige går i princip alla oljebaserade produkter till transporter, därför ska projektet tillhandahålla de förutsättningar som länets kommuner behöver för att kunna genomföra omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.
 3. Swedish Lapland Visitors Board ekonomisk förening beviljas 1 750 906 kr, högst 3 % av kostnader, för projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland.
  Fokus är att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, att få fler företag i regionen att växa och att de växer på nya tematiska och/eller internationella marknader – med ett uppgraderat fokus på företagens behov och utveckling av deras nuvarande kompetens för att stärka kapaciteten inom affärsutveckling och marknadsutveckling. Projektet är ett samverkansprojekt och en vidareutveckling av projektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland.
 4. Luleå tekniska universitet beviljas 1 598 528 kr, högst 7,5% av kostnader, för projektet Samhällsutveckling med säker IoT och öppen data.
  Projektet ämnar att med IoT (sakernas Internet) adressera utmaningar inom offentlig sektor och öka förutsättningarna för företag att skapa produkter och tjänster inom den sektorn. Projektet ska också höja kunskapen hos kommuner och regioner om de krav som ställs på hanteringen av dessa typer av system.
 5. Regionförbundet Västerbottens län beviljas 1 518 472 kr för projektet Västerbotten på Grand Hôtel 2018.
  Västerbotten på Grand Hôtel är en satsning för att stärka Västerbottens attraktionskraft och framtidsförmåga. Under tre veckor, inklusive invigningsdag, får opinionsbildare från alla delar av samhället visa att Västerbotten är en del i ett nationellt och internationellt sammanhang kring utveckling.
 6. Regionförbundet Västerbottens län beviljas totalt 683 100 kr, för projektet Kompetensplattformen 2.0.
  Projektet är en förlängning på det tidigare treåriga projektet med samma namn och ska fortsätta skapa förbättrad dialog och kunskap om kompetensförsörjningsbehoven i länet mellan arbetslivets företrädare, utbildningsanordnare, politiska beslutsfattare och relevanta myndigheter. Det handlar om att underlätta för näringsliv och offentlig sektor att få tag i anställda med relevant kompetens, på kort och lång sikt. Projektet kommer även samverka med projektet Jämställd regional tillväxt.
 7. Regionförbundet Västerbottens län beviljas 674 056 kr för projektet Östersjökommissionen, verkställande sekretariat 2017 – 2018.
  Region Norrbotten och Regionförbundet Västerbottens län delar värdskapet för Östersjökommissionen med avslut 2018. Sekretariatet är lokaliserat i Bryssel där en tjänst finansieras av båda regionerna. Kommissionen och sekretariatet arbetar för att samla och synliggöra det perifera regionala perspektivet i EU-politiken och särskilt inom EU:s strategi för Östersjöregionen. Prioriteringarna för arbetet under 2017-2018 är inriktade på ”smart specialisering” där man eftersträvar att skapa bättre förutsättningar för stärkt företagande genom internationellt samarbete mellan medlemsregionerna.
 8. Regionförbundet Västerbottens län beviljas 574 376 kr, högst 22,80 % av kostnader, för projektet OSI/reg.
  Projektet ska stärka det regionala innovationsledarskapet och åstadkomma ett mer effektivt nyttjande av de regionala utvecklingsfonderna och öka synergin mellan EU, de nationella, regionala och lokala utvecklingsstrategierna. Målet är ta fram en handlingsplan för hur delaktighet och förankring i samhället kan stärkas i framtagande, införande, genomförande och uppföljning av kommande regionala strategier. Detta ska ske genom att utveckla användandet av öppen och social innovation (OSI).
 9. Multiling AB beviljas 199 500 kr för projektet Förstudie avseende reducering av koldioxidgenererande aktiviteter inom Samiskt näringsliv.
  Förstudien syftar till att ligga till grund för ett genomförandeprojekt med syftet att stärka ekonomin i det samiska näringslivet genom att minska användning av fossila bränslen och utsläpp av koldioxid. Dessa dubbla vinster, stärkt ekonomi i kombination med minskat koldioxidutsläpp, bidrar till att stärka varumärken kring samiskt näringsliv och därmed bidra till en positiv effekt för hela regionen Övre Norrland.

För mer information:
Katarina Molin
Enhetschef för projekt- och verksamhetsutveckling vid Region Västerbotten
katarina.molin@regionvasterbotten.se
070-342 7234

Skriv ut

21 september, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer