Regionala företagsstöd

Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Stöden är till för att främja hållbara (ekologiskt, ekonomiskt, socialt) investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

OBS! Ansökningsomgången för 2019 är nu över mellan 1 november 2019 till 22 januari 2020.

Måste en investering påbörjas under tiden systemet är stängt går det att göra en intresseanmälan genom att fylla i den mall som finns här nedan och skicka den via e-post till: foretagsstod@regionvasterbotten.se Senare måste företag som gjort detta göra en ansökan i det nya systemet mellan 22-31 januari 2020 där vi då kan ändra ankomstdatumet till när intresseanmälan inkommit till oss.

 

Intresseanmälan.docx

 

 

 

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika regioner och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett regionen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i mikro-, små-, och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör din ansökan.

För 2019 finns ca 90 miljoner kronor att fördela som företagsstöd.

Under rubriken Snabbguide till höger på sidan finns mer information kring varje stöd.

De regionala företagsstöden delfinanasieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden

 EU-logga

 Hur en ansökan görs:

 

 

 

Hur prioriteras företagsstöden

Det är företag som bedöms ha ett behov av stöd och som uppfyller minst två eller flera av nedanstående prioriteringspunkter som prioriteras. Prioriteringarna är:

 • Investering som sker i inlandskommun.
 • Insats som tar tillvara digitaliseringens möjligheter.
 • Investeringar i samband med start av nytt företag.
 • Investeringar som leder till positiva sysselsättningseffekter.
 • Investeringar som stärker företagets konkurrenskraft.
 • Tillväxtskapande investeringar som tydligt bidrar till minskad miljöpåverkan.
 • Investeringar som stärker företagets arbete med jämställdhet.
 • Företag med särskild betydelse för den regionala/lokala utvecklingen.
 • Investeringar inom turism- och besöksnäringen som stärker destinationsutvecklingen alternativt stärker samarbetet med närliggande företag, och/eller leder till säsongsförlängning.
 • Företag som drivs av kvinnor och/eller personer som är födda utanför Norden som bott i Sverige tio år eller kortare tid.
 • Investeringar i innovativa utvecklingsprojekt i tidiga skeden.
 • Satsningar på nya produkter och tjänster som bedöms bli ekonomiskt lönsamma och bidra till sysselsättningstillfällen i länet.

Stöd lämnas normalt inte till:

 • Företag som har rörlig karaktär till exempel entreprenadverksamhet och åkerier (dock kan öppningar finnas i områden där detta inte finns men är viktigt för området)
 • Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café etc i områden där detta redan finns)
 • Ersättningsinvesteringar (tex utbyte av inventarier etc.)
 • Fordon (dock kan tex truckar som går på inhägnat område vara ok)
 • Köp från närstående (gäller både personer och närstående företag)
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • Om stödbehov saknas (företag som bedöms klara investeringen utan stöd t.e.x. om "större" utdelningar har tagits ut från företag)
 • Hobbyverksamhet eller versamhet som bedrivs vid sidan av heltidsarbete
 • Driftskostnader
 • Investeringar utanför stödområdet
 • Leasing/avbetalning
 • Investeringar som görs pga lagkrav 
 • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
 • Företag som är verksamma inom jordbruk eller livsmedelsförädling (stöd söks istället hos Jordbruksverket via sjv.se) men vissa möjligheter till regionala företagsstöd finns. Kontakta därför handläggare innan ansökan lämnas.