Snabbguide

 

Klicka på rubrikerna i högra kolumnen för att läsa mer om stödet samt hur du ansöker om det.

 

Mikrostöd kan lämnas med 50 % där de godkända kostnaderna uppgår till minst 40 000 kr och högst 60 000 kronor. Stödet kan bara lämnas en gång och är avsett för nystartade företag (max 2 år gammalt) Läs mer om Mikrostöd här:

Omställningscheck: På grund av den pågående corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag, med max 9 anställda, som drabbats extra hårt av corona-pandemin att genomföra omställningsinsatser som krävs för att bemöta krisen.

Denna tillfälliga stödform är sökbar tom 2020-09-30 och ska vara genomförd senast 2021-03-31 Stödet kan lämnas med upp till 100% av godkända kostnader, i hela Västerbotten. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. Stödbeloppet är maximerat till 150.000 kr.

Läs mer här:

På grund av den pågående Corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag inom besöksnäringen som drabbats extra hårt av Corona-pandemin med en minskad av omsättning med minst 30 %.

Läs mer här:

 

 

På grund av den pågående corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag inom detaljhandeln i kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Vindeln, som drabbats extra hårt av corona-pandemin med en minskad omsättning med minst 30 %.

Läs mer här:

 

Särskilt Investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS) är ett stöd till både "hårda*" och "mjuka**" investeringar och om det beviljas kan det minst bli 20 000 kr, och högst 1,8 miljoner kr/ 3 år i stöd. Stödet kan maximalt uppgå till 25-50% av investeringskostnaden beroende på var i länet investeringen görs. Det är små och medelstora företag som kan bli beviljad detta stöd. Läs mer om Särskilt investeringsstöd och Stöd till företagsutveckling

*Med hårda investeringar menas: Maskiner, inventarier och byggnader

**Men mjuka investeringar menas: Inköp av tjänst och marknadsföring

Arbete som främjar jämställdhet i hela länet (även Umeå tätort) kan stödjas. De kostnader som beviljas i Jämställdhetschecken är enbart "konsultkostnader" och kan uppgå till 75% i stöd, max 150.000 kr.

Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande som tex aktiva åtgärder mot diskriminering.
 • Konsultkostnader för framtagning av en lönekartläggning.
 • Konsultkostnader för att utveckla och stärka sitt jämställdhetsarbete.

Läs mer om Jämställdhetschecken:

Tillväxtcheck kan lämnas till företag med max 9 anställda i hela länet (även Umeå tätort), som drivs och ägs av kvinnor samt företagare, kvinnor eller män, födda utanför norden och som bott i Sverige i max 10 års tid. Stöd kan lämnas med upp till 50% av godkända kostnader i kommunerna Nordmaling, Umeå, Vännäs, Robertsfors och Skellefteå samt upp till 75% av godkända kostnader i kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele. Stödbeloppet är maximerat till 150.000 kr.

De kostnader som beviljas i Tillväxtchecken är enbart "mjuka kostnader".

Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för produktutveckling.
 • Konsultkostnader för affärsutveckling.
 • Konsultkostnader för organisationsutveckling
 • Särskilda kompetens-/utbildningsinsatser som inte är ett direkt krav för huvudverksamheten (men för att bredda verksamheten kan detta vara möjligt)
 • Särskilda marknadsföringsinsatser

Läs mer om Tillväxtcheck:

 

Stöd till åtgärder som enbart syftar till energieffektivisering. Stödet kan enbart lämnas till små- och medelstora privatägda företag i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Lägsta investeringsbelopp för att söka stöd är 100 000 kr och högsta investeringsbelopp vi kan beakta är 1 000 000 kr. Stödet är på upp till 50 % av investeringskostnaden för små företag (0-49 anställda) och upp till 45 % av investeringskostnaden för medelstora företag (50-249 anställda). 

Läs mer om Stöd till energieffektivisering:

Regionalt investeringsstöd (RIS) kan lämnas om ert företag planerar större investeringar på minst 2 miljoner kr men max 25 miljoner kr.

Stöd med 10–35% av godkända kostnader kan beviljas.

Det är endast kostnader för byggnar, maskiner och inventarier som stöd kan lämnas till.

För större företag (250 eller fler anställda) gäller särskilda vilkor. 

För investeringar över 25 miljoner kr måste ansökan göras hos Tillväxtverket.

Läs mer om Regionalt investeringsstöd:

Innovationscheck är ett bidrag som kan beviljas med högst 50% av godkända kostnader och max 50.000 kr. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50%, max 275 kr/tim. Detta egna arbete ska dokumenteras väl, exempelvis i form av dagbok.

 

Läs mer om Innovationscheck:

Innovationsbidrag kan lämnas till små och medelstora företag, som driver nyskapande utvecklingsprojekt, där den sökande har en målsättning att skapa en bas för lönsamt företagande på en växande marknad. Innovationsbidrag kan lämnas med högst 45% av godkända kostnader, max 1,2 miljoner kr. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50 % max 275 kr/tim och ska alltid kunna styrkas med kopia av lönespecifikation el. dyl. som visar att lönen är utbetald när ansökan om utbetalning av bidraget görs.

Läs mer om Innovationsbidrag:

Regionala företagsstöd kan lämna stöd till kommersiell service som: 

 • Särskilt driftstöd till drift av butiker i särskilt utsatta lägen.
 • Servicebidrag kan beviljas vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem där grundläggande service av dagligvaror och drivmedel är glest.
 • Hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar varuhemsändning av dagligvaror till hushåll, kan få statligt bidrag för delar av sina kostnader.

Läs mer om de ovanstående stöden här:

 

För stöd till investering som görs i butiker och mackar ska Landsbygdsprogrammet på Länsstyrelsen kontaktas.

Tillväxtverket har tex Regionalt investeringsstöd för företag som behöver investera mer än 25 miljoner kronor. Samt Transportbidrag som utjämnar kostnadsnackdelar som företag i de fyra nordligaste länen har.

 

Mer information finns hos Tillväxtverket där även ansökan görs.

Länsstyrelsen i Västerbotten ansvarar för ett antal olika stöd som är möjlig att ansöka via dem. Till exempel så finns stöd via Landsbyggsprogrammet, Klimatklivet,  Stöd till solceller och Stöd till olika former av boende.  

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida