Snabbguide

OBS! Ansökningsomgången för 2019 hos Region Västerbotten är nu över mellan 1 november 2019 till 23 januari 2020. Måste en investering påbörjas under tiden systemet är stängt går det att göra en intresseanmälan genom att fylla i den mall som finns här nedan och skicka den via e-post till: foretagsstod@regionvasterbotten.se Senare måste företag som gjort detta göra en ansökan i det nya systemet mellan 23-31 januari 2020 där vi då kan ändra ankomstdatumet till när intresseanmälan inkommit till oss.

 

 

Intresseanmälan.docx

 

 

Klicka på rubrikerna i högra kolumnen för att läsa mer om stödet samt hur du ansöker om det.

 

Mikrostöd kan lämnas med 50 % där de godkända kostnaderna uppgår till minst 40 000 kr och högst 60 000 kronor. Stödet kan bara lämnas en gång och är avsett för nystartade företag (max 2 år gammalt) Läs mer om Mikrostöd här:

Särskilt Investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS) är ett stöd till både "hårda" och "mjuka" investeringar och om det beviljas kan minst bli 20 000 kr men högst 1,8 miljoner kr/ 3 år i stöd. Stödet kan maximalt uppgå till 25-50 % av investeringskostnaden beroende på vart i länet investeringen görs. Det är små- och medelstora företag som kan bli beviljad detta stöd. Läs mer om Särskilt investeringsstöd och Stöd till företagsutveckling:

Arbete som främjar jämställdhet i hela länet (även Umeå tätort) kan stödjas. De kostnader som beviljas i Jämställdhetschecken är enbart "mjuka kostnader" och kan uppgå till 75% stöd, max 150 000 kr. Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande.
 • Konsultkostnader för framtagning av en lönekartläggning.
 • Konsultkostnader för att utveckla och stärka sitt jämställdhetsarbete.

Läs mer om Jämställdhetschecken:

Tillväxtcheck kan lämnas till mikroföretag med max 9 anställda i hela länet (även Umeå tätort), som drivas och ägs av kvinnor samt företagare, kvinnor och män, födda utanför norden som bott i Sverige i 10 år eller kortare. Stöd kan lämnas med upp till 50 % av godkända kostnader i kommunerna Nordmaling, Umeå, Vännäs, Robertsfors och Skellefteå samt upp till 75% av godkända kostnader i kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr.

De kostnader som kan beviljas i Tillväxtchecken är enbart "mjuka kostnader". Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för produktutveckling.
 • Konsultkostnader för affärsutveckling.
 • Konsultkostnader för organisationsutveckling
 • Särskilda kompetens-/utbildningsinsatser som inte är ett direkt krav för huvudverksamheten (men för att bredda verksamheten kan detta vara möjligt)
 • Särskilda marknadsföringsinsatser

Läs mer om Tillväxtcheck:

 

Nytt stöd i två olika nivåer för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som har framkommit efter att företag har gjort en energikartläggning eller självskattning – som ska skickas med ansökan. Stödet kan endast lämnas i kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele och kan uppgå till 50% för små företag och med 45% till medelstora företag, men max 150 000 kr vid självskattning eller 300 000 kr vid genomförd energikartläggning.

 

Läs mer om Stöd till energieffektivisering:

Energikontor Norr hjälper till vid ansökan och beställning av en energikartläggning och vid återrapportering till Energimyndigheten (OBS! Det är viktigt att företaget kontaktar Energikontor Norr före uppstart utav energikartläggning) Energikartläggningsstödet kan täcka 50 procent av kostnaden och maximalt 50 000 kronor utav en energikartläggning. En energikartläggning ska innehålla en genomgång utav företagets energiflöden samt förslag på energibesparande åtgärder i form av åtgärdslista.

 

Läs mer om stöd till energikartläggning:

Stödet är riktat till småföretag (max 49 anställda) som omsätter minst 3 miljoner kronor och som vill ta in extern kompetens för att förändra företagets verksamhet, process eller organisation. Syftet med stödet är att det ska bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet hos företagen. Stödet kan användas till köp av tjänster och/eller projektanställningar (som påbörjas efter beslut), det vill säga att det ska vara en ny kompetens i företaget.

Läs mer om stöd till digital utveckling:

 

Stödet riktar sig till småföretag (max 49 anställda) som omsätter minst 3 miljoner kronor och som förbereder sig för en ny internationell marknad. Kostnaderna ska medfinansieras med minst 50 %. Detta innebär att de totala kostnaderna i projektbudgeten måste uppgå till mellan 100 000 kr – 500 000 kr. Stödet kan användas till köp av tjänster, resekostnader (resor får vara max 20 % av totala kostnader) och projektanställningar

Läs mer om affärsutvecklingscheck för internationalisering:

 

Regionalt investeringsstöd (RIS) kan lämnas om ert företag planerar större investeringar, där stödet minst ska bli 500 000 kronor, men där totala investeringen högst får vara 25 miljoner konor. Maximalt kan 10–35% av godkända kostnader beviljas. Det är endast kostnader för hårda investeringar som stöd kan lämnas till. Detta stöd kan i vissa fall även beviljas till större företag (250 anställda eller fler) men då under vissa förutsättningar. 

För investeringar över 25 miljoner måste ansökan göras till Tillväxtverket.

Läs mer om Regionalt investeringsstöd:

Innovationscheck är ett bidrag som kan beviljas med högst 50 % av godkända kostnader och maximalt 50 000 kr. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50 %, max 275 kr/tim. Detta egna arbete ska dokumenteras väl, exempelvis i form av dagbok.

 

Läs mer om Innovationscheck:

Innovationsbidrag kan lämnas till små och medelstora företag, som driver nyskapande utvecklingsprojekt, där den sökande har en målsättning att skapa en bas för lönsamt företagande på en växande marknad. Innovationsbidrag kan lämnas med högst 45 % av godkända kostnader upp till 1,2 miljoner kr. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50 % max 275 kr/tim och ska alltid kunna styrkas av kopia av lönespecifikation eller dyl. som visar på att lönen är utbetald när ansökan om utbetalning av bidraget görs.

Läs mer om Innovationsbidrag:

Regionala företagsstöd kan lämna stöd till kommersiell service som: 

 • Särskilt driftstöd till drift av butiker i särskilt utsatta lägen.
 • Servicebidrag kan beviljas vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem där grundläggande service av dagligvaror och drivmedel är glest.
 • Hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar varuhemsändning av dagligvaror till hushåll, kan få statligt bidrag för delar av sina kostnader.

Läs mer om de ovanstående stöden här:

 

För stöd till investering som görs i butiker och mackar ska Landsbygdsprogrammet på Länsstyrelsen kontaktas.

Tillväxtverket har tex Regionalt investeringsstöd för företag som behöver investera mer än 25 miljoner kronor. Samt Transportbidrag som utjämnar kostnadsnackadelar som företag i de fyra nordligaste länen har.

 

Mer information finns hos Tillväxtverket där även ansökan görs.

Länsstyrelsen i Västerbotten ansvarar för ett antal olika stöd som är möjlig att ansöka via dem. Till exempel så finns stöd via Landsbyggsprogrammet, Klimatklivet,  Stöd till solceller och stöd till olika former av boende.  

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida