Stöd till digital utveckling

Du som vill utveckla ditt företag genom digitaliseringens möjligheter kan söka en "affärsutvecklingscheck". Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag i Sverige genom digitalisering, t.ex. genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Med digitalisering menar vi: Att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.


Vem kan söka?
Företag som:

 • vill växa
 • har 2-49 anställda
 • omsätter minst 3 mnkr och högst 10 miljoner Euro
 • har ordnad ekonomi

Vilka är förutsättningarna:
En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen. Med det menas om er verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och bidrar till att andra företag också får mer att göra. I bästa fall skapar er investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

Stödet får inte heller bidra till att snedvrida konkurrensen.

Vad kan man söka för?
Köp av konsulttjänster och/eller projektanställningar för att:

 • ta fram en digital strategi
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • utveckla kundrelationer
 • undersöka juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

Hur mycket kan jag maximalt få:
En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt i vilket stödområde företaget verkar.

Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.

Affärsutvecklingschecken är maximerat till 50 procent av den godkända investeringen och som mest kan man få 250 000 kr i bidrag.

Du bör undersöka hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer.

 

Hur man ansöker och vilka bilagor krävs:

Ansökan görs direkt via www.minansokan.se. Var noga med att välja stöd typen "Affärsutvecklingscheck" och att skicka ansökan till Region Västerbotten. Inloggning och signering sker genom att man väljer bank-ID alternativt lägger upp ett användarkonto. När ansökan är inskickad erhålls ett epostmeddelande till den kontaktadress som är uppgiven i ansökan. Investeringar kan påbörjas när ansökan är inskickad men sker på egen risk fram till dess ett beslut fattas av Region Västerbotten. Affärsutvecklingschecken är ett s.k. försumbart stöd. Intyg som visar vilka försumbara stöd som tidigare erhållits ska lämnas (se om intyg om försumbart stöd under avsnittet ”Bilagor” i ansökningsformuläret).

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de bilagor som anges i sökformuläret på www.minansokan.se

Sekretess beaktas i alla ansökningar men tänk på att ansökan kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

I Västerbotten är det Thomas Jonsson som handlägger detta stöd.

Stödet kan sökas fram till 31 oktober 2019

Om ditt företag blir beviljad stöd till dina investeringar får du ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag.
 3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Affärsutvecklingscheck, ett (1) år efter stödet har utbetalts.

 
Obs! Du ansöker om stöd i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem.

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd