Stöd till satsning på marknader i andra länder

Du som söker nya marknader internationellt har möjlighet att söka "affärsutvecklingscheck för internationalisering". Checkarna ska användas till ett förberedande arbete inför export eller import. Det kan till exempel innebära undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en produkt på en ny marknad i ett annat land. Syftet med checken är förutom att den ska bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet hos företagen, att den även ska bidra till en hållbar tillväxt.

Vem kan söka?
Företag som:

 • vill växa
 • har 2-49 anställda
 • omsätter minst 3 mnkr och högst 10 miljoner Euro
 • har ordnad ekonomi

Vilka är förutsättningarna:
En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och att den bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen. Med det menas att er verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och bidrar till att andra företag också får mer att göra. I bästa fall skapar er investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

Ytterligare en förutsättning är att stödet inte bidrar till att snedvrida konkurrensen.

Vad kan man söka för?
Köp av konsulttjänster och/eller projektanställningar för att:

 • Utreda Brexit-frågor
 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet.
 • Även resekostnader kopplat till internationaliseringssatsningen kan godkännas men med max 20 % av de totala projektkostnaderna.

Hur mycket kan jag maximalt få:
En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt i vilket stödområde företaget verkar.

Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.

Affärsutvecklingschecken är maximerat till 50 procent av den godkända investeringen och som mest kan man få 250 000 kr i stöd.

Du bör undersöka hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer.

Hur ansöker jag, och vilka bilagor krävs:

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se  Se länk nedan. Vi rekommenderar att man använder bankID för att logga in.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de bilagor som anges i sökformuläret på www.minansokan.se.

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Region Västerbotten.

Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost. Beställningar, avtal och inköp

avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Region Västerbotten. Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

I Västerbotten är det Thomas Jonsson som handlägger detta stöd.

Stödet kan sökas fram till 31 oktober 2019.

När ska jag genomföra investeringen:

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen eller anställningen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan. 

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom ett (1) år efter beslut.


Om jag blir beviljad stöd
Om ditt företag blir beviljad stöd till dina investeringar får du ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag.
 3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för affärsutvecklingscheck, ett (1) år efter stödet har utbetalts.

Hur jag får stödet utbetalt? 
Obs! Du ansöker om utbetalning av stödet i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem.

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd