Starthjälp (Mikrostöd) är din hjälp i uppstarten

Mikrostödet kan beviljas vid uppbyggnaden av företaget. Sökande måste arbeta minst halvtid i företaget och sträva mot att det ska bli minst ett heltidsarbete i företaget. Mikrostöd kan endast lämnas 1 gång och räknas som ett försumbart stöd.

 

Vem kan söka?

Mikrostöd lämnas endast en gång, och endast till nystartade (max 2 år) mikroföretag, max nio anställda, för investeringar på upp till 60 000 kronor. Stödet får lämnas med 50 procent av godkända investeringskostnader i hela länet utom i Umeå tätort (i Umeå kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling).

Vilka är förutsättningarna?

Bidrag kan endast lämnas till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig sysselsättning. Dessutom beaktas om stödet kan komma att påverka konkurrensförhållandena på marknaden. För att söka mikobidrag ska du arbeta minst 50% i bolaget och ha för avsikt att gå över till heltid inom ett år. Verksamheten är alltså inte stödberättigad om den bedrivs vid sidan av ett heltidsarbete.

Det som är möjligt att lämna mikrostöd till är:

 • Marknadsföring
 • Maskiner/Inventarier (ej mobiltelefoner)
 • Produktutveckling (tex konsultkostnader)
 • Kompetensutveckling (i särskilda fall i samband med tex maskininköp som också behöver kort utbildning för att operera)

Stöd lämnas normalt inte till:

 • Företag som har rörlig karaktär (till exempel entreprenadverksamhet och åkerier)
 • Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café etc i områden där detta redan finns)
 • Ersättningsinvesteringar (tex utbyte av inventarier eller maskiner etc.)
 • Fordon (möjligen kan truckar som går på inhägnat område och små fiskebåtar på max 3 hp vara ok)
 • Företag som är verksamma inom jordbruk och företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling (stöd söks istället hos Jordbruksverket/Länsstyrelsen, via www.sjv.se) I vissa fall finns möjlighet att lämna stöd via de regionala företagsstöden för livsmedelsförädling.

Hur mycket stöd kan lämnas?

Mikrostöd är maximerat till 50 procent av den godkända investeringen, men max 30 000 kr i stöd (60 000 kr i investeringskostnad)

 

 

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se Vi rekommenderar att (mobilt-) bankid används för att logga in. Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. 

 Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 3 bilagorna nedan till ansökan:

 1. Aktuellt registreringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas en ärendebekräftelse via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan.

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt påbörjas inom 3 månader och genomföras inom 1 år efter beslut. 

 

 

Obs! Ansökan om utbetalning görs i efterskott när kostnaderna har betalts.

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd