Regionalt investeringsstöd (RIS) - det stora stödet

Behöver ert företag investera för att nå tillväxt? Då kanske ett regionalt investeringsstöd kan delfinansiera dessa investeringar. Stödet ges till större investeringar (minst 500 000 kr stöd) och kan lämnas för investeringar upp till 25 miljoner kr.

 

Vem kan söka?
Stöd kan lämnas till företag som bedriver verksamhet i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele (nedan kallat stödområde A) samt i kommunerna Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Vännäs och Umeå, dock ej Umeå tätortsområde (i Umeå kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling) (nedan kallad stödområde B).

Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor och vara verksamhet med väsentlig betydelse för tillväxt i regionen.

Vilka är förutsättningarna?
En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad, utan att snedvrida konkurrensen och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Med det menas om er verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och bidrar till att andra företag också får mer att göra. I bästa fall skapar er investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

 

För vad kan sökas?
Stöd kan endast lämnas till "hårda investeringar". Med hårda investeringar avses främst investeringar i byggnader (ej inköp av befintliga byggnader) maskiner, inventarier och markanläggningar.

Stöd kan i vissa fall även lämnas för lönekostnader för arbetstillfällen som skapas till följd av nyinvesteringen, men är reglerat så företaget samtidigt måste göra en ”hård investering” och kan inte få bidrag till både investeringen och lönekostnaden.

Stöd lämnas normalt inte till:

 1. Företag som har rörlig karaktär till exempel entreprenadverksamhet och åkerier (dock kan öppningar finnas i områden där detta inte finns men är viktigt för området)
 2. Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café etc i områden där detta redan finns)
 3. Ersättningsinvesteringar (tex utbyte av inventarier etc.)
 4. Fordon (dock kan tex truckar som går på inhägnat område vara ok)
 5. Köp från närstående (gäller både personer och närstående företag)
 6. Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 7. Om stödbehov saknas (företag som bedöms klara investeringen utan stöd t.e.x. om "större" utdelningar har tagits ut från företag)
 8. Hobbyverksamhet eller versamhet som bedrivs vid sidan av heltidsarbete
 9. Driftskostnader
 10. Investeringar utanför stödområdet
 11. Leasing/avbetalning (det är endast "lån" som godkänns ej avbetalning- eller leasing)
 12. Investeringar som görs pga lagkrav
 13. Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
 14. Företag som är verksamma inom jordbruk eller livsmedelsförädling (stöd söks istället hos Jordbruksverket via sjv.se) men vissa möjligheter till regionala företagsstöd kan finnas, kontakta därför handläggare innan ansökan lämnas.

Hur mycket stöd kan lämnas?
En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt, typ av investering och företag, investeringskostnad, ägarförhållande, storlek på företaget, tillgång på medel för Länsstyrelsen samt i vilket stödområde företaget verkar. Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.

Bidraget är maximerat till mellan 10–35 procent av godkänd investeringskostnad, men tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet att bli beviljad, och att stödprocenten alltid kan bli mindre än den maximala.

Stödprocent


* Med små företag avses företag som har 1-49 anställda. Med medelstora företag avses företag som har 50-249 anställda (tänk på att i koncerner så sammanräknas antalet anställda i hela koncernen). Maxregler finns för bland annat omsättning och balansomslutning. Företagen måste vara fristående eller ägas till mindre än 25 procent av större företag eller koncerner.

**Stora företag och koncerner kan endast bli beviljad RIS för "ny ekonomisk verksamhet" som de tänker starta upp.

OBS! Kommunala- eller privata investeringar i lokaler för uthyrning kan finansieras via Tillväxtverket, men inte via Region Västerbotten.

Ni bör undersöka hur ni kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Er bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer.

  

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

 

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se  Vi rekommenderar att (mobilt-) bankid används för att logga in. Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. 

 Nytt för år 2020 är att samtliga företag som beviljas ett investeringsstöd i Västerbotten på 500 000 kr eller mer samtidigt också beviljas ett ytterligare stöd. Ett konsultstöd riktat mot företagens ansvar för sina aktiva åtgärder mot diskriminering. Upplägget för detta stöd är att företaget ska ta in en extern konsulthjälp på minst 8 timmar för att göra en analys och behovsinventering av företagets arbete med de aktiva åtgärderna mot diskriminering. För konsultkostnaden ges 100 % i stöd med ett maximalt belopp på 15 000 kr. Du som företagare måste själv kontakta och anlita en konsult med kompetens inom området. Utbetalning av stödet sker precis som för våra andra stöd i efterhand efter en ansökan om utbetalning. För att underlätta finns här en lista med konsulter som har kompetens inom området. Detta är en stor möjlighet för dig som företagare att vidareutveckla ert arbete i aktuell fråga med extern hjälp. Notera att en rapport över att analysen har gjorts samt vad ni kommit fram till måste inkomma till Region Västerbotten senast i samband med slututbetalning av det beviljade investeringsstödet. Mall för rapporten finns här: De behov eller förbättringsmöjligheter som kommer fram i analysen kan ni sedan söka en jämställdhetscheck för att arbeta vidare med på djupare och längre sikt. Läs mer om jämställdhetschecken här.

Här kan ni läsa mer om arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder: https://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/

Glöm inte att elektroniskt förbereda och alltid bifoga de 8 bilagorna, om inte annat sägs, nedan till ansökan:

 1. Aktuellt registreringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 4. Senast fastställda årsredovisning
 5. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 615 312 kr exkl. moms, måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning) Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
 6. Vid byggnationer behövs bilder alt. markeringar på kartbild samt fastighetsbeteckning. (använd samma bilder som vid ansökan om byggnadstillstånd hos kommunen)
 7. Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi, Norrlandsfonden eller Garantia behövs intyg för detta)
 8. Företag med minst 25 anställda bifogar: Dokumentation av företagets arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. (En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 4-10 §§. Lag (2016:828))
  Dokumenterad lönekartläggning är obligatorisk för 10-24 anställda (Stöd finns här)

 

 1. Ansöker ni om ett stöd större än 500 000 kr kan Region Västerbotten ta säkerhet samt i vissa fall personlig borgen om stödet bifalls. 
 2. Ansöker ni om ett stöd större än 500 000 kr måste ni även välja en nedanstående kontrollant upphandlad av Tillväxtverket. Arvodet ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör dock en bidragsgrundande utgift.
   

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

 

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan. 

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1-2 år efter beslut.

 

Om ert företag blir beviljad stöd till investeringarna skickas ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag. Det står också att ni måste påbörja investeringen inom 3 månader.
 3. Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet. Normalt 2-4 ggr för Regionalt investeringsstöd.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Regionalt investeringsstöd, 5 år efter stödet har utbetalts. En sådan förändring kan tex vara om företaget flyttar från stödområdet, läggs ned eller att den investering man har fått stöd till säljs inom 5 år.
 5. Vid det slutliga utbetalningsbeslutet kommer även finnas information om hur lång tid stödet nedskrivs. För stöd från 150 001 kr och uppåt avskrivs stödet under 5 år med 30% år 1, 25% år 2, 20% år 3, 15% år 4 och 10% år 5.

  

Hur utbetalas stödet?
Obs! Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem.

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd