Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS) - hjälper ditt företag att växa

Stöd kan lämnas till mikro-, små- och medelstora privatägda företag som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Vem kan söka?

Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling på mellan 20 000–1 800 000 kronor kan beviljas till små och medelstora företag för investeringar i nystartade- eller befintliga företag som vill växa.

I Umeå tätort kan stöd inte lämnas (i Umeå kommun kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling)

Särskild investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling är ett försumbart stöd.

För vad kan sökas?

Bidrag kan lämnas till både hårda och mjuka investeringar. T.ex. byggnader (ej inköp av befintliga byggnader), maskiner, inventarier, produktutveckling, licenser, konsulttjänster och marknadsföring.

Stöd lämnas under förutsättning att det inte är fråga om utgifter för företagets normala drift och kan endast lämnas till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge varaktig sysselsättning.

Dessutom beaktas om stödet kan komma att påverka konkurrensförhållandena på marknaden.

Stöd lämnas inte till:

 • Företag som har rörlig karaktär till exempel entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad.
 • Ersättningsinvesteringar som utbyte av inventarier etc.
 • Fordon  
 • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
 • Företag som är verksamma inom jordbruk eller livsmedelsförädling har begränsade möjligheter till regionala företagsstöd och bör därför kontakta handläggare innan ansökan. Dessa företag har istället möjlighet att söka stöd från Landsbygdsprogrammet vid Länsstyrelsen.

Vilka är förutsättningarna?

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad, utan att snedvrida konkurrensen och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Med det menas om er verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och bidrar till att andra företag också får mer att göra. I bästa fall skapar er investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk i avvaktan på beslut. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto/ärendebekräftelse via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan. 

Om stöd sedermera beviljas ska investeringen genomföras inom ca 1-2 år efter beslut.

Hur mycket stöd kan lämnas?

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt, typ av investering och företag, investeringskostnad, ägarförhållande, storlek på företaget, tillgång på medel för Region Västerbotten samt i vilket stödområde företaget verkar. Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.

Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling kan max lämnas med 50% av kostnaderna i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele och 25% i Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå (ej Umeå tätort) och Vännäs, dock max 1 800 000 kr/ 3 år.

Du bör undersöka hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Norrlandsfonden,  Almi Företagspartner och Garantia är några möjliga medfinansiärer.

Ansöker ni om ett stöd större än 500 000 kr kommer Region Västerbotten ta säkerhet samt i vissa fall personlig borgen om stödet bifalls.

Tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet, samt att stödprocenten kan bli mindre än den maximala.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se Vi rekommenderar att (mobilt-) bankid används för att logga in och väljer: Stöd till investeringar och företagsutveckling och sedan ytterligare en gång Stöd till investeringar och företagsutveckling.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 9 bilagorna digitalt, om inte annat sägs nedan till ansökan:

 1. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 2. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 3. Senast fastställda årsredovisning
 4. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 505 000 kr måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning). Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
 5. Vid byggnationer behövs bilder alt. markeringar på kartbild samt fastighetsbeteckning. (använd samma bilder som vid ansökan om byggnadstillstånd hos kommunen)
 6. Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi, Norrlandsfonden eller Garantia behövs intyg för detta)
 7. Jämställdhetsplan är obligatoriskt för företag med 25 anställda eller fler. Dokumenterad lönekartläggning är obligatorisk för 10-24 anställda (Stöd finns här)
 8. Intyg om försumbart stöd. Region Västerbotten måste kontrollera att inget företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Intyget skrivs ut, underteckas, skannas och skickas som bilaga i det elektroniska systemet. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat för hela koncernen. (Intyget finns här)
 9. Ansöker ni om ett stöd större än 500 000 kr måste ni även välja en kontrollant upphandlad av Tillväxtverket. Arvodet ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör bidragsgrundande utgift.

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

Om stöd beviljas:

Om ert företag blir beviljad stöd till investeringarna skickas ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra kostnader kommer att strykas.
 2. Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag. Det står också att ni måste påbörja investeringen inom 3 månader.
 3. Du får normalt begära utbetalning 2-4 gånger av det beviljade stödet för Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling, Normalt 3-5 år efter stödet har slututbetalts. En sådan förändring kan tex vara om företaget flyttar från stödområdet, eller att den investering man har fått stöd till säljs inom 3-5 år.
 5. Vid det slutliga utbetalningsbeslutet kommer även finnas information om hur lång tid stödet nedskrivs. För stöd på max 30 000 kr avskrivs allt efter 1 år. För stöd mellan 30 001 kr – 150 000 kr avskrivs stödet under 3 år med 40% år 1, 30% år 2 och 30% år tre. För stöd från 150 001 kr och uppåt avskrivs stödet under 5 år med 30% år 1, 25% år 2, 20% år 3, 15% år 4 och 10% år 5.

Hur utbetalas stödet?

Obs! Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem.

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd