Stöd till energieffektivisering

Ett nytt stöd som kan lämnas till mikro-, små- och medelstora privatägda företag som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Särskilt stöd till energieffektivisering i inlandet

Ett nytt stöd under 2019 som endast kan lämnas till mikro-, små- och medelstora privatägda företag i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Investeringskostnaden måste vara minst 60 000 kr.

Vem kan söka?

Stödet kan endast lämnas i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun och kan beviljas till små och medelstora företag för investeringar för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Stödet är på upp till 50 % av investeringskostnaden.

Stödet är uppdelat i två olika nivåer, där gränsen följer Energimyndighetens gräns rörande energiförbrukning på över 300 000 kWh per år.

 • För företag som förbrukar mer än 300 000 kWh per år finns stödmöjlighet med investeringskostnad på upp till 600 000 kr med ett högsta möjliga stödbelopp på 300 000 kr. För att beviljas detta stöd krävs det att företaget har genomfört en energikartläggning (max 2 år gammal) och att aktuella investeringar finns med som rekommenderade åtgärder där.
 • För företag som förbrukar mindre än 300 000 kWh per år finns stödmöjlighet med investeringskostnad på upp till 300 000 kr med ett högsta möjliga stödbelopp på 150 000 kr. För att beviljas detta stöd krävs ingen genomförd energikartläggning. Dock krävs det att företaget genomfört en självskattning där investeringsbehov för energieffektivisering framkommit. (Mall för självskattning finns här)

Om ett företag uppger att de använder mer än 300 000 kWh under ett år men enbart har en investeringsansökan på under 300 000 kr räcker det med självskattningen.

För vad kan sökas?

Bidrag kan lämnas till investeringar som framkommit efter att företaget gjort en energikartläggning alt självskattning.

Stöd lämnas under förutsättning att det inte är fråga om utgifter för företagets normala drift.

Stöd lämnas inte till:

 • Fordon
 • Energikartläggning (Stöd till energikartläggning kan sökas hos energikontor norr tom 30 april 2019)
 • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
 • Företag som är verksamma inom jordbruk eller livsmedelsförädling har begränsade möjligheter till regionala företagsstöd och bör därför kontakta handläggare innan ansökan. Dessa företag har istället möjlighet att söka stöd från Landsbygdsprogrammet.
 • Verksamheter som bedrivs i privatbostäder

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan.

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

Hur mycket stöd kan lämnas?

Stöd till energieffektivisering på mellan 30 000–300 000 kronor kan beviljas för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som har framkommit efter att företag har gjort energikartläggning alt självskattning – som ska skickas med ansökan.

Stödet kan endast lämnas i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun och kan uppgå till 50% av godkända kostnader men max 150 000 – 300 000 kr. (investeringen kan uppgå till 300 000 – 600 000 kr)

Du bör undersöka hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer.

Tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet att bli beviljad, samt att stödprocenten alltid kan bli mindre än den maximala.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se Vi rekommenderar att (mobilt-)bankid används för att logga in, och välj därefter "Stöd till investeringar och företagsutveckling"

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 5 bilagorna, om inte annat sägs, nedan till ansökan:

 • Aktuellt registreringsbevis
 • Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (länk till mall)
 • Energikartläggning alt självskattning (Mall för självskattning finns här)
 • Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen. Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
 • Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras samt med Energikontor norr.

Om stöd beviljas:

Om ert företag blir beviljad stöd till investeringarna skickas ett beslut via epost som säger:

 • Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
 • Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag. Det står också att ni måste påbörja investeringen inom 3 månader.
 • Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet. Normalt 2 ggr för Stöd till energieffektivisering.
 • Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling, Normalt 3 år efter stödet har slututbetalts. En sådan förändring kan tex vara om företaget flyttar från stödområdet (även inom länet) eller att den investering man har fått stöd till säljs inom 3 år.
 • Vid det slutliga utbetalningsbeslutet kommer även finnas information om hur lång tid stödet nedskrivs. För stöd på max 30 000 kr avskrivs allt efter 1 år. För stöd mellan 30 001 kr – 150 000 kr avskrivs stödet under 3 år med 40% år 1, 30% år 2 och 30% år tre. För stöd från 150 001 kr och uppåt avskrivs stödet under 5 år med 30% år 1, 25% år 2, 20% år 3, 15% år 4 och 10% år 5.

Hur utbetalas stödet?

Du ansöker om stöd i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem.