Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

På grund av den pågående corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag med max nio (Mikroföretag) anställda som drabbats extra hårt av corona-pandemin att genomföra omställningsinsatser som krävs för att bemöta krisen. Region Västerbotten har avsatt 25 miljoner kronor för denna tillfälliga stödform som är sökbar tom 2020-09-30. Detta tillfälliga stöd kan lämnas med upp till 100% av godkända kostnader (exklusive moms), i hela Västerbotten. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. Företag som verkar i en bransch på en ort med andra företag inom samma bransch kan inte räkna med att få stöd, särskilt inte i större orter.

För att kunna söka checken ska företaget ha:

 • Drabbats hårt av Corona-pandemin
 • Arbetsställe registrerat i Västerbotten
 • Max 9 anställda (räknat per 2020-01-01)
 • Företag som ingår i koncern där de ägs till 25 % eller mer av ett eller flera företag beräknas antalet anställda inom hela koncernen. Vid fler än 9 anställa kan omställningscheck inte lämnas. Endast 1 företag i koncernen kan bli beviljad omställningscheck. 
 • Bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) (Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turismföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis.)
 • Minst ett bokslut
 • Bedriva näringsverksamhet med vinstsyfte, och inneha F-skatt.

Stödet riktar sig till företag som drabbats av corona-pandemin och vidtar åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad
 
Företagen som söker stödet ska redogöra för hur verksamheten drabbats av corona-pandemin, vilka åtgärder de planerar vidta och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.

Stöd lämnas inte till:

 • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen (Det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc i tätortsområden där det finns fler liknande företag som konkurrerar med varandra. Ej heller kan stöd lämnas till företag som har rörlig karaktär, som tex entreprenadverksamhet och åkerier).
 • Företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt primärproduktion
 • Företag med verksamhet som även bedrivs av det offentliga (t ex tandläkare, privatläkare, skolor mm)
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • "Hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning
 • Köp från närstående (gäller både personer och närstående företag)
 • Moms


Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
 • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
 • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
 • Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
 • Bruttolönekostnader upp till 150 kr/timme för personal som jobbar med omställningsåtgärder. OBS! Bruttolönekostnader för annat än ett beskrivet omställningsarbete går ej att lämna stöd för  (Enskilda firmor kan ej söka för lönekostnader för sin egen tid, dock för anställd personal)

 

De kostnader som kan beviljas stöd till i Omställningschecken är "mjuka kostnader" samt även bruttolönekostnader på max 150 kr/timme i samband med andra kostnader.

Kostnadsunderlaget måste innehålla minst 40 000 kr i externa kostnader och resterande kostnader kan vara bruttolönekostnader som ersätts med en schablonkostnad på 150 kr/timme. Bruttolönekostnader får endast tas upp om de inte omfattas av andra stödåtgärder och betalas ut mot tidsredovisning där det framgår på vilket sätt personen/personerna har arbetat med omställningsarbetet.

Hur görs ansökan och vilka bilagor kärvs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se och loggar in med (mobilt-)Bankid och välj: "Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19". Du fyller i de frågor som är relevant för ansökan och skriver "Ej akuellt" på de frågor som inte är aktuellt för den planerade omställningen.

I nuläget efterfrågas inte rätt bilagor i webbansökan, men det är endast nedanstående bilagor som behöver laddas upp och skickas med webbansökan. 

Bilagor som ska skickas med är:

 1. Offerter
 2. Om ni söker stöd för bruttolönekostnader bifogas lönebesked för personal som kommer att arbeta med omställningsarbetet
 3. Fyll i och skicka med bilagan som finns här:  Beskrivning av företagets situation till följd av corona-krisen.pdf

När ska investeringen göras

Ansökningsperioden för Omställningchecken är 2020-04-01—2020-09-30 och investeringen måste vara genomförd senast 2021-03-31. Ansökningsperioden kan bli kortare beroende på om regionens medel tar slut. Investeringen måste påbörjas inom tre månader från beslut om stöd.


Hur utbetalas stödet?

OBS! För Omställningschecken finns möjlighet att få för externa kostnader få stödet utbetalt mot uppvisande av faktura innan den betalts (insatsen måste dock vara genomförd).

Tänk på att stöd inte lämnas för moms!


För mer information om utbetalning av stöd se: Inför utbetalning av beviljat stöd