Tillväxtcheck

Tillväxtchecken riktar sig till grupper som är underrepresenterade när det gäller att ansöka- samt beviljas företagsstöd i hela länet. Dessa grupper är kvinnor som äger och driver företag samt företagare, kvinnor och män, födda utanför norden som bott i Sverige i 10 år eller kortare.

 

Vem kan söka?
Tillväxtchecken riktar sig till kvinnor som äger och driver företag samt kvinnor och män födda utanför norden som bott i Sverige i tio år eller kortare som till minst 50 % äger och driver företag.

Checken kan lämnas mellan 20.000 - 150.000 kronom kan beviljas mikroföretag, max nio anställda, i hela länet.

Vilka är förutsättningarna?
En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad, utan att snedvrida konkurrensen och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Med det menas om er verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och bidrar till att andra företag också får mer att göra. I bästa fall skapar er investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

 

För vad kan sökas?
De kostnader som kan beviljas i Tillväxtchecken är enbart "mjuka kostnader". Kostnader för maskiner, inventarier eller ombyggnationer utgör inte stödberättigande kostnader. Kostnader som bedöms som ordinarie verksamhet är inte stödberättigande och företaget ska driva en affärsmässig verksamhet.

Exempel på stödberättigande kostnader är konsultkostnader för produktutveckling, affärsutveckling och organisationsutveckling, särskilda marknadsföringsinsatser och särskilda kompetens-/utbildningsinsatser som inte är ett direkt krav för huvudverksamheten. Kortare utbildningar eller kurser kan ingå men det ska då finnas ett tydligt mål och förväntad effekt i företag och tydligt avslut på kursen. Kostnader för utbildning inklusive resa och boende inom Sverige går att lämna stöd till. För utbildningar utanför Sverige beviljas enbart utbildningskostnaden.

Layoutkostnader för broschyrer, visitkort, affischer etc. (dock inte kostnaden för mängdtryck, som betraktas som "ordinarie verksamhet").

Kostnader för mässdeltagande kan beviljas. Även mässturné kan beviljas och det finns en tydlig strategi och plan för genomförandet. Dock ej återkommande mässor. Kostnader som beviljas är deltagaravgift, resa samt boende.

Kostnader för webbutveckling och webbshop.

Vid annonsering ska det tydligt framgå att det är en särskilt marknadsföringssatsning och inte kostnader för löpande annonser eller annat.

Patentkostnader är inte möjliga inom Tillväxtchecken.

Hur mycket stöd kan lämnas?
En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt i vilket stödområde företaget verkar. Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.

Tillväxtcheck är maximerat till 75 procent av den godkända investeringen, men max 150 000 kr, i kommunerna: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele  samt med 50 procent i kommunerna: Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå och Vännäs.

 

 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se. Vi rekommenderar att (mobilt-) bankid används för att logga in. Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 6 bilagorna nedan till ansökan:

  1. Aktuellt registreringsbevis
  2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
  3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
  4. Årsredovisning för de två senaste åren (Vid befintligt företag mer än 2 år gammalt)
  5. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen
  6. Kreditlöfte från finansiärer (om ni har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Region Västerbotten.

Ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost. Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan. 

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

 

Om stöd beviljas:
Om ditt företag blir beviljad stöd till dina investeringar får du ett beslut via epost som säger:

Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag.
Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet.
Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Tillväxtchecken, 1-3 år efter stödet har utbetalts.

 

 

Hur utbetalas stödet?
Obs! Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem.

För mer infromation om utbetalning av stöd se: Inför utbetalning av beviljat stöd