Regionala projektmedel

Region Västerbotten beslutar varje år kring det statliga anslaget för regionala utvecklingsinsatser (1:1 medel). Regionala utvecklingsnämnden prioriterar utvecklingsinsatser utifrån Agenda för hållbar regional finansiering. Syftet med regionens projektfinansiering är att skapa möjligheter till en hållbar regional tillväxt och utveckling i Västerbotten.

Hållbar tillväxt.
Foto: Jeremy Bishop on Unsplash

Har du en projektidé som kan bidra till den regionala utvecklingsstrategin och genomförandet av Agenda 2030?

Kontakta oss på projektfinansiering så hjälper vi dig!

Vi erbjuder:

  • Metodstöd kring projektlogik och projektplanering
  • Rådgivning om finansieringsalternativ och budget
  • Stöd kring hållbarhetsintegrering

Hälsningar projektgruppen!

Saker att tänka på när du söker projektstöd 

  • Kontakta oss alltid för att diskutera din projektidé och projektbudget innan ansökan skickas in. Din ansökan skickas in via Min Ansökan
  • Projektet ska stärka lokalt och regionalt arbete för en hållbar regional utveckling i enlighet med den Regional utvecklingsstrategin samt bidra till regionens genomförande av Agenda 2030.  
  • Projektet ska ha ett logiskt samband mellan planerade aktiviteter samt dess effekter på kort och lång sikt och integrera hållbarhetsaspekter (jämställdhet, mångfald samt miljö och klimat) i projektgenomförandet. Se regionens sammanställning av metodstöd i projektlogik och hållbarhetsintegrering metodstöd i projektlogik och hållbarhetsintegrering. 
  • Projekt kan sökas av organisationer, kommuner, föreningar, företag, myndigheter och universitet. Vi stödjer även företag genom stöd till satsningar eller investeringar s.k. företagsstöd. Se mer information om företagsstöd. 
  • Maximalt 50 % av projektets kostnader, från en eller flera finansiärer, kan finansieras med det statliga anslaget 1:1. 
  • Projektets kostnader ska alltid särredovisas. Projektets aktiviteter ska ligga utanför den ordinarie verksamheten och vara avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Se allmänna villkor för stöd till projekt. 
  • Se samlad information i Agenda hållbar regional finansiering. Agendan innehåller information om regional finansiering, både företagsstöd och projektmedel. Agendan sammanställer vilka krav som ställs och hur finansiering följs upp. Där ambitionen är att skapa lika förutsättningar och transparens för den regionala finansieringen.