Regionala projektmedel

Har du en projektidé som kan bidra till den regionala utvecklingsstrategin och genomförandet av Agenda 2030?

Hållbar tillväxt.
Foto: Jeremy Bishop on Unsplash

Vi hjälper er!

Fyll i projektidémallen och kontakta oss så hjälper vi dig! Vi vill erbjuda projektägare möjligheter att ansöka om medfinansiering till utvecklingsprojekt och vi vill även hjälpa till med råd och tips. Av de anledningarna har vi nu tagit fram ett metodstöd för att visa hur projekt kan leda till hållbar regional utveckling i Västerbotten.

Vi erbjuder:

 • Metodstöd kring projektlogik och projektplanering
 • Rådgivning om finansieringsalternativ och budget
 • Stöd kring hållbarhetsintegrering

Saker att tänka på när du söker projektmedel:

 • Kontakta oss alltid för att diskutera din projektidé och projektbudget innan ansökan skickas in.  Din ansökan skickas in via Min Ansökan
 • Projektet ska stärka lokalt och regionalt arbete för en hållbar regional utveckling i enlighet med den Regional utvecklingsstrategin samt bidra till regionens genomförande av Agenda 2030.
 • Projektet ska ha ett logiskt samband mellan planerade aktiviteter samt dess effekter på kort och lång sikt och integrera hållbarhetsaspekter (jämställdhet, mångfald samt miljö och klimat) i projektgenomförandet. 
 • Projekt kan sökas av organisationer, kommuner, föreningar, företag, myndigheter och universitet. För information om direkta stöd till företag, se information om företagsstöd. 
 • Maximalt 50 % av projektets kostnader, från en eller flera finansiärer, kan finansieras med det statliga anslaget 1:1. 
 • Projektets kostnader ska alltid särredovisas. Projektets aktiviteter ska ligga utanför den ordinarie verksamheten och vara avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Se Allmänna villkor för stöd till projekt.
 • Samlad information om Region Västerbottens styrning av regional finansiering, både företagsstöd och projektmedel finns i Agenda för hållbar regional finansiering. Agendan ska belysa ansökningsprocessen för den sökande samt understödja beredning av ärenden och beslutsfattande om hur de statliga regionala tillväxtmedlen ska användas. Genom användning av agendan skapas lika förutsättningar och transparens för den regionala finansieringen kring vad som kan finansieras, vilka krav som ställs och hur finansiering följs upp. 
 • För mer information om hur du ansöker om projektmedel, hur du ansöker om utbetalning av projektmedel, kontaktuppgifter, mallar och dokument samt tidigare beviljade projekt - se rullgardinsmenyn till höger.

Om regionala projektmedel

Region Västerbotten beslutar varje år kring det statliga anslaget för regionala utvecklingsinsatser (1:1 medel). Regionala utvecklingsnämnden prioriterar utvecklingsinsatser utifrån Agenda för hållbar regional finansiering. Syftet med regionens projektfinansiering är att skapa möjligheter till en hållbar regional tillväxt och utveckling i Västerbotten.