Världens bästa hälsa – Hälsa 2020

Region Västerbotten har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Fyra personer som cyklar på en landsväg
Foto: Region Västerbotten

Lika viktigt som att bota och lindra sjukdomar är det att arbeta för att så få som möjligt ska drabbas av ohälsa. Därför antog regionen år 2000 visionen om världens bästa hälsa.

Folkhälsa är en beskrivning av hela befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsa. En god folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge för så många som möjligt och att skillnaderna mellan de som har det sämst och bäst är små. Regionens folkhälsoarbete skapar förutsättningar för god och jämlik hälsa hos hela befolkningen.

Visionen Hälsa 2020 har en egen grafisk vinjett, eftersom den används av fler aktörer än Region Västerbotten.

Folkhälsopolitiskt program

Utifrån det folkhälsopolitiska programmet arbetar hela regionen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Målet är bästa möjliga hälsa och välfärd för befolkningen i hälso- och sjukvården, i arbetet med regional utveckling samt kultur och infrastruktur.

I det folkhälsopolitiska programmet kan du bland annat läsa mer om de tre övergripande strategierna: hälsoorientering av hälso- och sjukvården, prevention och tidig upptäckt av kroniska sjukdomar och befolkningsinriktat arbete.

Folkhälsopolitiskt program för Region Västerbotten 2015–2019

Pilotprojekt: Jämlik hälsa i Västerbotten

Västerbotten är en av två regioner som valts ut av regeringen för att ta fram metoder för att utveckla det regionala arbetet för en jämlik folkhälsa. Pilotprojektet utgår från ett regeringsuppdrag och leds av Länsstyrelsen Västerbotten och genomförs i nära samarbete med Region Västerbotten. Uppdraget pågår under åren 2019–2020 och följs av forskare från Umeå universitet.

  • Lokala och regionala aktörer bjuds in att medverka i utformning och etablerande av en regional struktur för samordning som ska stödja länets folkhälsoarbete.
  • Det övergripande målet är etablera en samordningsstruktur för strategiskt folkhälsoarbete mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, kommunerna i Västerbotten samt andra nyckelaktörer i Västerbotten. Arbetet sker utifrån regionala förutsättningar och de nationella folkhälsopolitiska målen.
  • Pilotprojektet ska även undersöka vilka behov av stöd i folkhälsoarbetet som finns i Västerbottens kommuner.

Läs mer om projektet och se projektplan hos Länsstyrelsen Västerbotten

 

Redaktionen Hälsa 2020
E-post
halsa2020@regionvasterbotten.se
Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93