Sepsis, meningit

Om primärvården är första vårdkontakt och misstanke om sepsis väcks ska ambulans larmas och handläggning ske skyndsamt. I väntan på ambulans bör inriktningen vara att stabilisera patienten. Ge vätska. Behandla omedelbart i uppenbara fall! Ta gärna en blododling när nål sätts, men LP är inte nödvändigt. Överväg bennål.

Barn som behandlas med högdos cytostatika har liksom små spädbarn svagt immunförsvar. De har därför diskreta symptom vid allvarliga infektioner, ofta utan feber. I övrigt friska barn drabbas alltmer sällan med nuvarande vaccineringsskydd.

Man bör på vårdcentraler utanför sjukhusorter ha möjlighet till

  • Ringer-Acetat eller NaCl 9 mg/ml, vid cirkulationspåverkan 20 ml/kg så snabbt det går.
  • Blododling minst 0,5 ml blod till aerob blododlingsflaska i barnstorlek.
  • Betametason (Betapred) ges vid stark meningitmisstanke 0,15 mg/kg iv eller i andra hand im.
  • Cefotaxim.
  • Ges i första hand iv, se FASS, men kan ges im utan lokalbedövning i engångsdos 50 mg/kg till maxdos 2 g. Över 40 kg ges 2g. Man ger max 1g i ett ben, vid högre dos ges även i det andra benet.