Läkemedelsgrupper med negativa effekter på kognitiv funktion

Läkemedelsgrupper med negativa effekter på kognitiv funktion

Antikolinerga läkemedel

se kapitel ”Äldre och läkemedel”

Bensodiazepiner

diazepam

Antihistaminer

hydroxizin, prometazin, propiomazin

Glukokortokoider

t. ex hydrokortison, prednisolon

Opioider

morfin, hydromorfon, oxykodon

Krampmedel vid epilepsi

karbamazepin, fenytoin, fenobarbital

Tricykliska antidepressiva

amitriptylin

Medel vid Parkinsons sjukdom

L-dopa

Neuroleptika

haloperidol

Ändrat från SBU, Demenssjukdomar – En systematisk litteraturöversikt. 2006.