Hjärtsvikt

Rekommenderad fysisk aktivitet vid kronisk hjärtsvikt

Prognosen vid hjärtsvikt kan förbättras avsevärt med rätt medicinering. Vilken behandling som bör ges beror bland annat på sjukdomens svårig­hetsgrad och bakomliggande orsak. Klassificering av hjärtsvikt kan göras enligt NYHA. För diagnostik och behandling hänvisas till: www.escardio.org "ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012”, och Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2008, socialstyrelsen.se, samt vårdprogram för Västerbotten (finns på linda under Vårdpraxis).

Egenkontroll och råd vid framförallt NYHA III-IV
Begränsat vätskeintag (1,5-2 liter) vid svåra ödem. Regelbunden viktkon­troll. Flexibelt diuretikaintag (så låg dos som möjligt). Undvik stora målti­der. Begränsat alkoholintag. Rökstopp.

Hjärtsviktsträning
Viktigt komplement för stabila patienter, NYHA II-III. Anpassad isolerad muskelträning.

Farmakologisk behandling med ledning av NYHA-klass
NYHA I                   
Bör behandlas med ACE-hämmare. Vid genomgången hjärtinfarkt ges även betablockad.
NYHA II-IV            
ACE-hämmare, betablockad samt aldosteronantagonist. Kombinationsbehandlingen innebär risk för njurfunktionspåverkan och hyperkalemi, särskilt hos äldre.
Sålunda är det viktigt med noggrann uppföljning av krea och kalium. Vid magåkomma såsom diarré är risken särskilt hög och då bör man ha extra bra koll och överväga tillfällig minskning/utsättning. Se avsnittet Njurfunktion.

CRT-biventrikulär pacing/ICD-implanterbar defibrillator
Biventrikulär pacing kan vara aktuell för patienter med vänstersidigt skänkelblock. Implanterbar defibrillator minskar risken för plötslig död hos patienter i NYHA II-III och kan övervägas för selekterade patientgrupper, företrädesvis yngre patienter med lång förväntad livslängd.
Behandling enligt ovanstående rekommendationer har i ett flertal studier visat sig ge minskad mortalitet.

ACE-hämmare

ramipril

t.ex. Ramipril*

måldos 5 mg x 2

Titrering till måldos bör eftersträvas. Kontroll av S-Na/K/Krea under upp­titrering. Vanligaste biverkan är torrhosta.
Vid intolerabla biverkningar av ACE-hämmare bör byte till angiotensinreceptorblockerare (ARB) ske. ARB har i studier visat sig ha likvärdig effekt vid hjärtsvikt som ACE-hämmare. Har patienten en välfungerande behandling med annan ACE hämmare finns inget skäl att byta.

Angiotensinreceptorblockerare (ARB)

candesartan

t.ex. Candesartan*

måldos 32 mg x 1

Om patienten är välinställd på losartan finns inget skäl till byte.

Betablockerare

bisoprolol

t.ex. Bisoprolol*

måldos 10 mg x 1

karvedilol

t.ex. Carvedilol*

måldos 25 mg x 2

metoprolol

t.ex. Metoprolol*

måldos 200 mg x 1

Aldosteronantagonister

spironolakton

t.ex. Spironolakton*

måldos 25 mg x 1

eplerenon

t.ex. Eplerenon*

måldos 25-50 mg x 1

Observera risken för hyperkalemi vid behandling med aldosteronantagonist, särskilt i kombination med ACE-hämmare eller ARB. S-Na/K/Krea måste kontrolleras före insättningen och följas efter insättningen. Eplerenon har fördelen att den saknar könshormonella biverkningar.

Diuretika

furosemid

t.ex. Furix*

Diuretika ges som symtomlindring vid tecken till vätskeöverskott, dosen hålls så låg som möjligt. Vid hypokalemi och hypomagnesemi föreslås ett tillägg av aldosteronantagonist i stället för kalium/magnesiumtillskott.

Digitalis

digoxin

Digoxin

Digitalis har ingen bevisad effekt på mortalitet men minskar morbiditet och sjukhusinläggningar. Övervägs om kvarstående symtom trots basbehand­ling, särskilt vid samtidigt förmaksflimmer. Observera att nedsatt njurfunk­tion innebär uppenbar risk för intoxikation. Speciell uppmärksamhet ägnas behandling av äldre och vid kombination med spironolakton. Serumdigoxin i intervallet 0,7-1,2 nmol/L förefaller vara optimalt vid hjärtsvikt.

Neprilysinhämmare + ARB

sakubitril-valsartannatriumhydrat

Entresto

Är fortsatt ett specialistvårdspreparat som används vid kronisk svår hjärtsvikt. Ska ej kombineras med ACE hämmare p.g.a. risk för angioödem. Behandlingen sköts via kardiologen eller medicinkliniken.

Vaccination

Årlig vaccination mot influensa samt pneumokockvaccination.

* utbytbart