Ischemisk hjärtsjukdom

Rekommenderad fysisk aktivitet vid kranskärlssjukdom

De rekommendationer som ges nedan angående indikationer för behandling kommer från Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2015, socialstyrelsen.se och riktlinjer från European Society of Cardiology www.escardio.org. Se även vårdprogram för Väster­botten (finns på intranätet Linda)

Icke-farmakologisk behandling

Rökstopp: Patienten bör få en personlig, upprepad motiverande information. Se avsnittet Tobak i kapitlet om Levnadsvanor.

Ökad fysisk aktivitet: Fysiskt inaktiva patienter ges motiverande information och stöd, exempelvis med hjälp av Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Träning kan ske via Hjärt-lungsjukas förening eller Korpen. Se även särskild faktaruta om fysisk aktivitet.

Förbättrade kostvanor: Information om fett- och sockerbalanserad kost, liksom byte från mättat till omättat fett. God dygnsfördelning av energi­intaget. Kost som motverkar övervikt.

Remiss till internmedicinsk/kardiologisk klinik: Misstänkt angina pectoris skall initialt utredas med arbetsprov och om misstanken kvarstår remitteras patienten på vida indikationer för ställningstagande till coronarangiografi. Likaså bör man överväga remiss för patienter med kronisk angina pectoris som är symtomatiska trots läkemedelsbehandling, då det finns andra behandlingsalternativ.

Läkemedelsbehandling

Trombocythämmare

acetylsalicylsyra (ASA) 

t.ex. Trombyl*

klopidogrel

t.ex. Clopidogrel*

För att minska risken för trombos ges ASA 75 mg till alla kranskärls­sjuka som tolererar detta. Vid ASA-allergi ges clopidogrel 75 mg x 1.

Efter en episod med konservativt behandlad instabil kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt och efter PCI finns indikation för behandling med ASA och annan trombocythämmare (klopidogrel, ticagrelor eller prasugrel) i kombination. Kombinationsbehandlingens längd är 12 månader i de flesta fallen, därefter enbart ASA. Om särskilda skäl finns kan behandlingstidens längd individualiseras. Dubbel trombocythämning bör inte initieras i primärvården och vid behov av tidig utsättning bör kontakt tas med ansvarig kardiolog/internmedicinare.

Betablockerare

metoprolol

t.ex. Metoprolol*

Betablockerare ges till alla med kranskärlssjukdom som inte har kontraindikationer. Förutom symtomlindring av angina pectoris minskas risken för ischemiutlöst arytmi och plötslig död. Till patienter med angina som inte tolererar betablockad kan man prova kalciumantagonister eller långverkande nitropreparat. Evidensen är svag att kombinera alla tre.

Långverkande nitropreparat

isosorbidmononitrat

t.ex. Imdur*

Ges som symtomförebyggande vid angina pectoris. Kan kombineras med betablockad. Ompröva denna behandling v.b. då behandlingen inte har någon prognosförbättrande effekt och anginasituationen ofta förändras över tid.

Anfallskuperande och förebyggande nitropreparat

glycerylnitrat

t.ex. Nitrolingual*

 

Suscard

Bör ges till alla patienter med angina pectoris.

Kalciumantagonister

amlodipin

t.ex. Amlodipin*

Ges som symtomförebyggande vid angina pectoris. Kan kombineras med betablockad. Data saknas för kombination med långverkande nitropreparat.

ACE-hämmare

ramipril

måldos 10 mg x 1

t.ex. Ramipril*

Ges vid nedsatt vänsterkammarfunktion, kvarvarande hypertoni eller samti­dig diabetes efter hjärtinfarkt. Har patienten en välfungerande behandling med annan ACE hämmare finns inget skäl att byta.

Angiotensinreceptorblockerare (ARB)

candesartan

måldos 32 mg x 1

t.ex. Candesartan*

Samma indikationer och likvärdig effekt som ACE-hämmare, men lägre risk för biverkningar. Om patienten står på losartan finns inget skäl till byte. Notera att ACE-hämmare och ARB inte ska kombineras.

Lipidsänkare

atorvastatin

t.ex. Atorvastatin*

Indicerat hos alla patienter med kranskärlssjukdom för att minska risken för hjärtinfarkt och kardiovaskulär död.

* utbytbart