Sekundärprevention efter stroke

Risken för återinsjuknande i stroke/TIA minskas med en adekvat sekundär­prevention med avseende på hypertoni, hyperlipidemi och trombosprofylax. Nationella riktlinjer för strokesjukvård publicerades 2018: socialstyrelsen.se och europeiska riktlinjer: www.eso-stroke.org/

De flesta behandlingar är dåligt dokumenterade hos personer över 80 år.

Patienter med hjärninfarkt eller TIA

Antitrombotiska medel

klopidogrel

75 mg x1

t. ex. Clopidogrel*

Patienter med förmaksflimmer erbjuds AK-behandling, se särskilt avsnitt om förmaksflimmer. Kombinationsbehandling ASA/klopidogrel de första månaderna efter TIA/Stroke kan övervägas men bör initieras på sjukhus.

Lipidsänkande behandling

Ges till patienter med ischemiskt stroke/TIA. Målvärden vid behandling är S-LDL < 1,4 mmol/l och 50 % reduktion av utgångsvärdet. Kombineras med information om livsstilsförändringar. (Se också kapitlet om lipidbehandling, Läkemedel ovan.)

atorvastatin

t.ex. Atorvastatin*

Patienter med hjärninfarkt, TIA eller hjärnblödning

Blodtryckssänkande behandling

Målblodtryck <130/80. Blodtrycksänkande läkemedel minskar risken för återinsjuknande i stroke (se kapitlet om Hypertoni ovan för mer utförlig information).

* utbytbart