Hud- och mjukdelsinfektioner

Erysipelas

Erysipelas är en potentiellt allvarlig infektion där den helt dominerande orsaken är β-hemolytiska streptokocker, framför allt grupp A och G. Den behandlas med fenoximetylpenicillin. Det finns inget stöd för att Staphylococcus aureus orsakar erysipelas även om det påvisas i odling. Vid djupare infektioner kan även andra patogener förekomma. Svår smärta, påverkat allmäntillstånd, cirkulationssvikt, hjälp med nutrition och sårvård utgör indikation för slutenvård.

Förstahandsmedel

fenoximetylpenicillin

Kåvepenin*

25 mg/kg x 3 till barn upp till vuxendos, alt. 1 g x 3 i 10 dgr (streptokocker) Dosen kan dubbleras till 2 g × 3 vid vikt > 90 kg.

Andrahandsmedel och vid penicillinallergi typ 1

klindamycin

Clindamycin*

5 mg/kg x 3, alt. 300 mg x 3 i 10 dgr

Impetigo

Orsakas av S. aureus och/eller β-hemolytiska streptokocker grupp A. Hygienråd inklusive antiseptisk handhygien är viktigt. Förstahandsbehandling är uppblötning och borttagning av krustor med tvål och vatten. Klåda leder till kliande som underhåller impetigon. Annan samtidig orsak till klådan, till exempel eksem och skabb, bör behandlas. Naglar bör klippas korta och impetigoförändringarna täckas med förband för att minska risken att barnet kliar på förändringarna.

Lokal behandling med fusidinsyra rekommenderas i de fall då ovanstående åtgärder inte är tillräckliga.

Mupirocin (Bactroban) salva reserveras för behandling av MRSA. Vid utbredda förändringar och vid bullös impetigo (blåsbildning) bör peroral antibiotikabehandling övervägas.

Förstahandsbehandling

Tvål och vatten, ta bort krustorna

Andrahandsmedel

fusidinsyra

kräm 2 %

Fucidin

1x2-3 i 7 dgr

Tredjehandsmedel

flukloxacillin

Flukloxacillin*

till barn 25 mg/kg x3, till vuxna 1 g x 3 i 7 dgr  

fenoximetylpenicillin 

Kåvepenin*

25 mg/kg x 3, alt. 1 g x 3 i 7 dgr

Vid penicillinallergi typ 1

klindamycin

Clindamycin*

5 mg/kg x 3, alt. 300 mg x 3 i 7 dgr

Perianal streptokockdermatit (”stjärtfluss”)

Perianal streptokockdermatit består av en smärtande, välavgränsad kraftig rodnad runt anus hos barn. Orsakas av β-hemolytiska streptokocker grupp A. Snabbtest för grupp A streptokocker kan användas som stöd i diagnostiken.

fenoximetylpenicillin  

Kåvepenin*

25 mg/kg x 3, alt. 1 g x 3 i 7 dgr

Cellulit/abscess

Vid abscessbildning rekommenderas incision och spolning av abscessen utan tillägg av antibiotika. I svåra fall, det vill säga där incision inte haft effekt, eller där patienten är allmänpåverkad, har hög ålder, är immunsupprimerad eller har annan samsjuklighet, ges antibiotika.

Förstahandsmedel

flukloxacillin

Flukloxacillin*

30-50 mg/kg/dygn fördelat på tre doser, alt.1 g x 3 (stafylokocker, streptokocker) i 7-10 dgr

fenoximetylpenicillin

Kåvepenin*

12,5-25 mg/kg x 3, alt. 1 g x 3 i 7-10 dgr (streptokocker)

Vid penicillinallergi typ 1 och vid djupare abscess

klindamycin

Clindamycin*

5 mg/kg x 3, alt. 300 mg x 3 i 7-10 dgr

Svårläkta bensår

Se även Behandlingsprinciper vid bensår under HUD och STD.

Fokus på att behandla underliggande orsak till såret och intensifiera lokalbehandling inklusive att motverka ödem med kompression vid venösa bensår. Observera att fynd av tarmbakterier i sårodling inte utgör indikation för antibiotikabehandling. Systemisk antibiotika är indicerad (förutom vid erysipelas) endast vid odlingsfynd av streptokocker grupp A, allmänpåverkan, feber och kraftig lokal infektion med S. aureus. Bara fynd med S. aureus utan feber, allmänpåverkan eller kraftig lokal infektion är inte indikation för antibiotikabehandling.

Förstahandsmedel

flukloxacillin (Stafylokocker)

Flukloxacillin*

1 g x 3 i 10 dagar

fenoximetylpenicillin (Streptokocker)

Kåvepenin*

1 g x 3 i 10 dagar

Vid penicillinallergi typ 1

klindamycin

Clindamycin*

300 mg x 3 i 10 dagar

Sårskador

Antibiotika vid okomplicerade sårskador minskar inte infektionsfrekvensen. Informera däremot patienten att söka åter vid tecken på infektion och var frikostig med återbesök med sårkontroll 2-4 dagar efter traumat.

Överväg antibiotika vid djupare sårskador nära leder och senor, vid samtidiga frakturer samt hos immunsupprimerade patienter och diabetiker med sår på extremiteter.

Förstahandsmedel

flukloxacillin

Flukloxacillin*

1 g x 3 i 3 dagar

Infektioner efter bett

Noggrann sårrengöring är den viktigaste preventiva åtgärden. Spola rent i såret med koksalt i 20 ml-spruta och grov kanyl. Allvarliga infektioner efter katt- och hundbett orsakas oftast av Pasteurella multocida men blandinfektioner med diverse bakteriearter förekommer.

Tidig antibiotikabehandling bör alltid övervägas vid punktionsskador, vid djupa skador som ej kan excideras adekvat samt till immunsupprimerade patienter. Observera att P. multocida är resistent mot flukloxacillin (Heracillin), cefadroxil och klindamycin.

 

Behandlingstid 10 dagar

Bettyp

Antibiotikum

Dos vuxna

Dos barn

Kattbett

Förstahandsalternativ:
fenoximetylpenicillin  (Kåvepenin*)

 

1 g × 3

 

25 mg/kg × 3

 

Sent debuterande (> 2 dygn) eller lednära infektion: amoxicillin-klavulansyra

 

500 mg × 3

 

20 mg/kg × 3

Hundbett/ Människobett

amoxicillin-klavulansyra

500 mg × 3

20 mg/kg × 3

Vid Pc-allergi

trimetoprim-sulfametoxazol

 (Bactrim)

doxycyklin (Doxycyklin*)

800 mg + 160 mg x 2

200 mg d. 1

15 mg + 3 mg/kg × 2

 

 

därefter 100 mg × 1

­-

Tetanusskydd

Överväg tetanusskydd.

Harpest

Vanligaste smittvägen i Västerbotten är via myggbett. Ger i det mest typiska fallet feber, regional lymfkörtelsvullnad och ett litet sår som ofta är torrt.

ciprofloxacin

Ciprofloxacin*

500 mg x 2 i 10 dagar

Barn

ciprofloxacin

Ciprofloxacin*

7,5-10 mg/kg x 2 i 10 dagar

Kutan borreliainfektion, erytema migrans

Vanligaste tidpunkten för diagnos är 14 dagar efter bettet då erytemet nått en storlek om minst fem centimeter i diameter. Tidigare i förloppet kan erytema migrans vara svårt att skilja från en reaktion på fästingbettet. Den erytematösa hudlesionen kan variera i utseende och vara ”klassiskt ringformad”, homogent rodnad eller ha ett mer atypiskt utseende. Diagnosen är klinisk utifrån möjlig fästingexposition och hudmanifestationens utseende. Serologiska tester har inget värde för diagnos av okomplicerat erytema migrans.

fenoximetylpenicillin

Kåvepenin*

25 mg/kg x 3, alt. 1 g x 3 i 10 dagar

Till gravida ges 2 g x 3 i 10 dagar

 Vid penicillinallergi typ 1

doxycyklin

Doxycyklin*

100 mg, 2 x 1 i 10 dagar

(ej till gravida sista två trimestrarna)

Barn (vid pc-allergi)

≥ 8 år

doxycyklin

Doxycyklin*

4 mg/kg x 1 i 10 dagar

< 8 år

azitromycin

Azitromax*

10 mg/kg x 1 dag 1 därefter 5 mg/kg dag 2-5      

 

* utbytbart