Sepsis

Misstänkt allvarlig bakteriell infektion (Sepsis)

För att identifiera allvarligt sjuka patienter i primärvården rekommenderas bedömning med stöd av dokumenten Tecken på allvarlig infektion hos vuxna

och Tecken på allvarlig infektion hos barn som finns längst fram i ”Regnbågshäftet”. Se även Nationellt kliniskt kunskapsstöd – Sepsis samt Vårdförlopp Sepsis (regionvasterbotten.se)

Handläggning – primärvård

 • I de fall där patient inkommer till primärvården som första vårdkontakt och misstanke om sepsis väcks, är målsättningen att ambulans larmas och handläggning sker skyndsamt. I väntan på ambulans bör inriktningen vara att stabilisera patienten. Strama-verktyget nedan används för att värdera hur hög risken är att patienten har sepsis. En uppfylld parameter räcker för riskvärdering till gult respektive rött ljus.

Trafikljus sepsis

 • För patienter med endast gröna eller gula ljus, se Regionövergripande Rutin Sepsis och Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd Sepsis.
 • Grönt eller gult ljus – låg eller medelhög risk för sepsis*
 • Rött ljus – hög risk för sepsis*
 • Beställ ambulanstransport via SOS Alarm, transport ska alltid ske med ambulans.
 • Ge syrgas (≤ 5 liter på grimma, > 5 liter på mask), för lungfrisk patient är målet > 92 % (för patient med känd KOL är målet 88-90 % max 92 % och beakta risken för koldioxidretention).
 • Sätt perifer venkateter (PVK) av storlek 1,2–1,3 mm (grön) eller större, gärna i båda armarna.
 • Ge Ringer- Vid systoliskt blodtryck > 90 mmHg, ge 1000 ml på 1–2 timmar. Vid systoliskt blodtryck < 90 mmHg, ge 1000 ml på 30 min och upprepa till systoliskt blodtryck > 90 mmHg.
 • Gör upprepade täta kontroller av blodtryck, puls, syresättning, andningsfrekvens och vakenhet tills ambulanstransport anländer.
 • Om beräknad transporttid till sjukhus överstiger 60 minuter ska odling tas från blod och urin, därefter ges en engångsdos med intravenöst antibiotika med brett spektrum (exempelvis cefotaxim 2g till njurfrisk patient om ingen allergi föreligger). Val av antibiotika görs i samråd med ”Mottagande sjukhuskliniks telefonkonsult”*.
 • Paracetamol 1 g kan ges om patienten är kliniskt påverkad av febern men behöver ej ges till opåverkad patient.
 • För alla patienter med medelhög och hög risk för sepsis (gult och rött ljus) ska ”Mottagande sjukhuskliniks telefonkonsult” kontaktas för diskussion angående fortsatt handläggning innan patienten skickas till sjukhus.
 • Steg för steg – BARN
  • Säkra luftväg, ge syrgas på grimma. Målsyresättning > 92%
  • Säkra infart intravenöst eller intraosseöst med bennål/borr (se avsnittet barn)
  • Vid cirkulationspåverkan: Ge Ringer-acetat eller NaCl 10-20 ml/kg så fort det går. Upprepa vid behov.
  • Säkra om möjligt 0,5 ml blod i aerob blododlingsflaska. LP ska ej prioriteras
  • Vid misstänkt meningit: Betametason (Betapred) 0,15 mg/kg iv
  • Antibiotika inom 30 minuter: Cefotaxim 50 mg/kg, max 2 g. Ges iv men i nödfall im upp till 1 g per ben
  • Gör upprepade täta kontroller av puls, kapillär återfyllnad, syresättning, andningsfrekvens och vakenhet tills ambulanstransport anländer.