Sepsis

Misstänkt allvarlig bakteriell infektion (Sepsis)

För att identifiera allvarligt sjuka patienter i primärvården rekommenderas bedömning med stöd av dokumenten Tecken på allvarlig infektion hos vuxna

och Tecken på allvarlig infektion hos barn som finns längst fram i ”Regnbågshäftet”. Se även Nationellt kliniskt kunskapsstöd – Sepsis.

Symtom och klinik som ofta ses vid sepsis

 • Plötsligt insättande försämring
 • Feber och frossa
 • Konfusion och eller medvetandepåverkan
 • Hög andningsfrekvens
 • Takykardi
 • Hypotoni
 • Diffusa buksmärtor
 • Kräkning och diarré
 • Nedsatt kapillär återfyllnad
 • Blekhet / marmorerad hud

Hos barn: Gnyende, irritabel

Handläggning – primärvård

 • I de fall där patient inkommer till primärvården som första vårdkontakt och misstanke om sepsis väcks, är målsättningen att ambulans larmas och handläggning sker skyndsamt. I väntan på ambulans bör inriktningen vara att stabilisera patienten.

Steg för steg - VUXNA

 • Ge syrgas (2–5 liter på grimma, > 5 liter på mask), syresättning > 94 % är målet (för patient med känd KOL ges samma mängd syrgas men målet för syresättning är > 90 %).
 • Sätt perifer venkateter (PVK) av storlek 1,2–1,3 mm (grön) eller större, gärna i båda armarna.
 • Ge Ringeracetat. Vid systoliskt blodtryck > 90 mmHg, ge 1000 ml på 1–2 timmar. Vid systoliskt blodtryck < 90 mmHg, ge 1000 ml på 30 min och upprepa till systoliskt blodtryck > 90 mmHg.
 • Gör upprepade täta kontroller av blodtryck, puls, syresättning, andningsfrekvens och vakenhet tills ambulanstransport anländer.
 • Om beräknad transporttid till sjukhus överstiger 60 minuter ska odling tas från blod och urin, därefter ges en engångsdos med intravenöst antibiotika med brett spektrum. I första hand ges cefotaxim 2 g iv. Vid allergi, annan kontraindikation eller njurfunktionsnedsättning kontaktas infektionsprimärjour för rekommendation av preparatval och dos.
 • Vid uttalad allvarlig pc-allergi kan alternativet vara kombination av klindamycin 600 mg och gentamicin 4,5-7 mg/kg x 1 iv.
 • Paracetamol 1 g kan ges om patienten är kliniskt påverkad av febern men behöver ej ges till opåverkad patient.

Steg för steg – BARN

 • Säkra luftväg, ge syrgas på grimma. Mål Syresättning > 92%
 • Säkra infart intravenöst eller intraosseöst med bennål/borr (se sid 38)
 • Vid cirkulationspåverkan: Ge Ringeracetat eller NaCl 10-20ml/kg så fort det går. Upprepa vid behov.
 • Säkra om möjligt 0.5 ml blod i aerob blododlingsflaska. LP ska ej prioriteras
 • Vid misstänkt meningit: Betametason (Betapred) 0.15mg/kg iv
 • Antibiotika inom 30 minuter: Cefotaxim 50mg/kg, max 2 g. Ges iv men i nödfall im upp till 1g per ben
 • Gör upprepade täta kontroller av puls, kapillär återfyllnad, syresättning, andningsfrekvens och vakenhet tills ambulanstransport anländer.