Levnadsvanor

Matvanor 
Tobak
Riskbruk av alkohol 
Fysisk aktivitet
Lat-FYSS

Stor betydelse: Hjärt-kärlsjukdomar, KOL, diabetes typ-2, de vanligaste cancerformerna och demens är relaterade till levnadsvanor. Ohälsosamma levnadsvanor har även samband med många andra vanliga tillstånd, t.ex. depression, värkproblematik och mag-tarmbesvär. Ohälsosamma levnadsvanor uppskattas ligga bakom 80 % av alla förtida dödsfall. Intensiva multimodala livsstilsinterventioner har visats kunna minska insjuknandet i diabetes med 58 % och reversera ateroskleros i hjärtats kranskärl. Levnadsvanor påverkar även prognos och välmående vid etablerad sjukdom och kan minska behov av annan behandling.

Stöd för att förändra beteende: För att ta anamnes om levnadsvanor och kunna erbjuda en livsstilsintervention som tar hänsyn till individens resurser och motivationsnivå behövs utbildning och träning. Ohälsosamma levnadsvanor kan ofta ha en fast plats i en individs livssituation och i många fall kräver en förändring mer än bara generell information. Orealistiska förväntningar kan leda till frustration hos både vårdgivare och patient samt att den potential för förändring som finns inte utnyttjas.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor ger vägledning om vilken metod/åtgärd som rekommenderas som stöd till personer att förändra en levnadsvana. Enkla råd ges alltid i samband med att en ohälsosam levnadsvana identifieras.

Åtgärderna delas in i

    1. Rådgivande samtal: Dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient med anpassning till den specifika personens ålder, hälsa, risknivåer m.m. och ev. komplettering med olika verktyg och hjälpmedel. Vanligtvis 10–15 minuter, ibland upp till 30 minuter. Konsultationen upprepas vid behov.
    2. Kvalificerad individuell rådgivning: Som rådgivande samtal men är teoribaserat eller strukturerat, t.ex. Motiverande samtal (MI), Kognitiv beteendeterapi (KBT). Personal med utbildning i den metod som används. Ofta längre än rådgivande samtal, i regel vid upprepade tillfällen.