Riskbruk alkohol

Riskbruk är ett bruk av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Risken för skador av alkohol ökar gradvis med ökande konsumtion och någon tydlig gräns under vilken alkoholkonsumtion är helt riskfri finns inte.

Följande definition av riskbruk är vanlig i Sverige: Riskbruk definieras som intag av >14 standardglas/vecka för män och >9 standardglas/vecka för kvinnor eller intensivkonsumtion >4 resp. > 3 glas vid ett och samma tillfälle

Ett standardglas motsvarar 50 cl folköl, 12–15 cl vin 11% eller 4 cl starksprit.

En stor grupp svenskar (ca 1 miljon) har riskbruk, skadligt bruk eller alkoholberoende. De flesta söker inte vård för detta men har påtagligt förhöjd risk för skadliga konsekvenser. De har svårt att navigera fram till adekvat hjälp. I denna grupp finns det ett stort antal problem (hälsoproblem, skador, olyckor, misshandel etc.) och stora kostnader.

Alkoholkonsumtion inverkar på ett stort antal tillstånd t ex: hypertoni, värkproblematik, magproblem, depression, psykisk ohälsa, sömnstörningar, återhämtning efter operation och interagerar med många läkemedel. För personer med hypertoni och med hög alkoholkonsumtion kan minskning av konsumtionen med 1 glas/dag resultera i blodtryckssänkning i storleksordningen 3.3/2.0 mm Hg. Fyra glas /dag ökar risken för hypertoni med 57-81 %.

Under graviditet rekommenderas total avhållsamhet från alkohol.

Vid lindrigt/måttligt beroende är korta insatser lika effektiva som mer omfattande insatser. 

Hur kan man tala med patienter om alkohol?

  1. Patientcentrering, dvs att utgå från patientens aktuella diagnos/besvär. Informera om att alkohol kan bidra till problemet.
  2. Alkoholcentrering (Screening) AUDIT: Ett test som uppmärksammar eventuell alkoholproblematik. AUDIT och DUDIT testformulär (beroendecentrum.se). Informera patienten om risker och att effektiv behandling finns.
  3. Vid riskkonsumtion kan rådgivande samtal erbjudas ex enligt 15-metoden Material för 15-metoden (riddargatan1.se)

Alkoholstopp 4–8 veckor inför en operation minskar risken för komplikationer.

Det finns evidens för att riskbruk av alkohol bland patienter som ska genomgå en operation är en komplicerande faktor för själva ingreppet, läkningsprocessen och rehabiliteringen. En alkoholkonsumtion över 2 standardglas (á 12 gram alkohol) per dag ger fördubblad risk för postoperativa komplikationer (infektioner, sår och lungkomplikationer, längre sjukhusvistelse, intensivvård). Även vid lägre konsumtion kan ett alkoholstopp minska riskerna för komplikationer vid operation

Det finns bra evidens för läkemedelsbehandling vid riskbruk, lindrigt/måttligt beroende: Antabus, Campral och Naltrexon. Se även Alkoholsjukdomar, Psykiatri.

Alkohol och drogmottagningen vänder sig till personer i Umeå, Robertsfors, Vännäs, Vindeln, Nordmaling och Bjurholms kommun. Tel 090-785 47 00, mail: alkohol.drogmottagningen@umea.se

Rådgivningen Oden för invånare i Skellefteå tel 0910-73 65 54, mail: oden@skelleftea.se

Individen kan själv söka stöd per telefon Alkohollinjen 020-84 44 48, eller webbaserat www.alkoholhjalpen.se eller www.riddargatan1.se

Läkemedelsboken:

http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/alkohol-riskbruk_missbruk_och_beroende.html

Gällande utvecklat missbruk eller beroende av alkohol, se kapitlet Psykiatri, Alkoholsjukdomar.